Home

Financiële begroting

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een raming van de eigen bijdrage aan het EMU-saldo op te nemen. (EMU staat voor Economische en Monetaire Unie.) Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort van 3% waar Nederland in het verleden mee werd geconfronteerd. Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar plaatsvinden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente onmiddellijk een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel.
 

 

EMU saldo prognose  (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking uit reserves (-) 

-/+

2.171

240

-133

3.119

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

+

3.974

4.348

4.447

4.495

3

Mutatie voorzieningen

+

-217

-814

-332

-266

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-

0

0

0

0

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

+

0

0

0

0

Geraamd EMU-saldo

-2.020

-4.922

-4.912

-1.642

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11