Bijlagen

Bijlage 2: Overzicht wijzigingen 1e en 2e begrotingswijziging

Lasten

Thema

Taakveld

Begroting 2023 voor wijziging

Wijzigingen 1e begrotingswijziging

Wijzigingen 2e begrotingswijziging

Begroting 2023

na wijziging

1. Samenleven

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.625

-2.625

Sportbeleid en activering

-1.100

-1.100

Volksgezondheid

-1.468

-1.468

2. Talentontwikkeling

Cultureel erfgoed

-58

-58

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-714

-714

Media

-696

-696

Musea

-77

-77

Onderwijshuisvesting

-2.555

-2.555

Openbaar basisonderwijs

-166

-166

Samenkracht en burgerparticipatie

3. Zorg voor elkaar

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12

-12

Samenkracht en burgerparticipatie

-839

-839

4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

-315

-315

Begeleide participatie

-1.806

50

-1.756

Inkomensregelingen

-5.175

-30

-5.205

5. Opvoeden en opgroeien

Geëscaleerde zorg 18-

-490

-490

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.374

-5.374

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-624

22

-602

Samenkracht en burgerparticipatie

-215

-40

-255

Wijkteams

-1.219

-60

41

-1.238

6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-705

-705

7. Hulp bij meedoen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-42

-80

-122

Geëscaleerde zorg 18+

-18

-18

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.489

-47

-5.535

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-370

-370

Samenkracht en burgerparticipatie

-875

-55

-930

Wijkteams

-338

-338

Mutatie reserve programma 1

Mutatie reserves

-2.500

-2.500

2. Leefomgeving

Mobiliteit

Parkeren

-145

-145

Verkeer en vervoer

-2.798

-42

-2.840

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-3.088

-3.088

Begraafplaatsen en crematoria

-3

-3

Milieubeheer

-1.183

-56

50

-1.188

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.324

-65

-2.389

Riolering

-1.419

-1.419

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-1.733

16

-1.717

Openbare orde en veiligheid

-873

-30

-903

Wonen

Ruimtelijke ordening

-646

-119

-765

Wonen en bouwen

-915

-145

-1.060

3. Bedrijvigheid

Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-71

-71

Economische ontwikkeling

-657

-219

-876

Economische promotie

-228

-65

20

-273

4. Bestuur en ondersteuning

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-1.500

550

-950

Belastingen overig

-417

-417

Overhead

-8.370

325

100

-7.945

Overige baten en lasten

-402

99

-303

Treasury

480

480

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-217

-50

-267

Burgerzaken

-659

-659

Regionale samenwerking

Bestuur

-1.796

-1.796

Subtotaal lasten

-64.830

-776

948

-64.658

Baten

1. Samenleven

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

398

398

Sportbeleid en activering

Volksgezondheid

25

25

2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Media

202

202

Onderwijshuisvesting

512

512

Samenkracht en burgerparticipatie

4. Werk en inkomen

Begeleide participatie

Inkomensregelingen

3.721

3.721

5. Opvoeden en opgroeien

Maatwerkdienstverlening 18-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

61

61

Wijkteams

6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

568

568

7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

236

236

Mutatie reserve programma 1

Mutatie reserves

4.748

252

5.000

2. Leefomgeving

Mobiliteit

Parkeren

7

7

Verkeer en vervoer

184

184

Mutaties reserve programma 2

Mutaties reserves

197

197

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

4.501

4.501

Milieubeheer

56

56

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

53

53

Riolering

2.244

2.244

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

110

110

Openbare orde en veiligheid

20

20

Wonen

Ruimtelijke ordening

Wonen en bouwen

738

738

3. Bedrijvigheid

Mutaties reserve programma 3

Mutaties reserves

271

222

493

Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

13

13

Economische promotie

125

125

4. Bestuur en ondersteuning

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

38.097

38.097

Belastingen overig

116

116

Overhead

46

46

Overige baten en lasten

OZB niet-woningen

2.643

2.643

OZB woningen

4.210

4.210

Treasury

609

609

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

170

170

Burgerzaken

253

253

Mutaties reserve programma 4

Mutaties reserves

50

50

Regionale samenwerking

Bestuur

69

69

Subtotaal Baten

64.951

776

65.727

Saldo van baten en lasten

121

948

1.069

Programma 1 Samenleven

Lasten

4. Werk en inkomen
Begeleide participatie
2e Begrotingswijziging 2023
Onderuitputting Beschut werken

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: de wettelijke taakstelling (9 plekken in 2022) kan binnen het budget worden gerealiseerd. De taakstelling voor 2023 is nog niet bekend. We verwachten 1 of 2 plekken extra. In de gemeentelijke begroting is hier al op voorgesorteerd en is er voldoende ruimte om de € 50.000 vrij te laten vallen in het kader van de bezuinigingen, zonder dat er ergens anders een probleem ontstaat. In de begroting blijft voldoende geld over om een extra taakstelling op te kunnen vangen.

Inkomensregelingen
1e Begrotingswijziging 2023
Vernieuwde aanpak schuldsanering (€ 30.000, nadeel, incidenteel)
Afspraak uit het raadsakkoord is om de werkwijze van schuldsanering tegen het licht te houden en meer aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen. De bestuursopdracht moet in 2023 worden afgerond en wordt belegd bij de ISD Bollenstreek. De kosten worden geraamd op € 30.000. De effecten van eventueel nieuw beleid of een andere aanpak zit niet in deze raming opgenomen. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

5. Opvoeden en opgroeien
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2e Begrotingswijziging 2023
Onderuitputting Subsidie peuteropvang

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: De opvang voor peuters zonder Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is geen wettelijke taak. Deze post kan op basis van de uitgaven in voorgaande jaren gehalveerd worden en kan er een bedrag van € 22.000 vrijvallen. Binnen de begroting blijft voldoende geld aanwezig om de regeling te blijven uitvoeren.

Samenkracht en burgerparticipatie
1e Begrotingswijziging 2023
Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken (€ 40.000, nadelig, incidenteel)
In het raadsakkoord is bij het onderwerp 'Ontmoetingsplekken voor jong en oud' opgenomen dat we met jongeren in gesprek gaan over hun behoefte aan ontmoetingslekken en uitgaansgelegenheden en stimuleren dat zij zelf in actie komen om de mogelijkheden te onderzoeken en te realiseren. Voor de begeleiding van het traject, wat uiterlijk in het 1e kwartaal van 2024 moet zijn afgerond, moet extra capaciteit incidenteel worden ingehuurd.

Deze opdracht maakt onderdeel uit van de strategische opgave Accommodatiebeleid en moet leiden tot een vernieuwd accommodatiebeleid. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Wijkteams
Structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd (€ 60.000, nadelig, structureel)
1e Begrotingswijziging 2023
In het raadsakkoord is afgesproken dat de inzet van de praktijkondersteuner jeugd zijn vruchten afwerpt en daarom opgezet wordt in geformaliseerd beleid. De kosten worden hiervoor geraamd op € 60.000 per jaar en worden gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

2e Begrotingswijziging 2023
Onderuitputting Interventie gezinnen

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: klein.
 • Toelichting: het aantal de-escalatie interventies in gezinnen via Marente Reset was de laatste jaren minder dan begroot. We schatten in dat € 10.000 vrij kan vallen. Mocht er weer een stijging plaatsvinden van deze interventies, dan kan het voorkomen dat het budget niet meer toereikend is.

Onterecht structureel geraamde budget leertuin zorg en veiligheid

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: voor de leertuin zorg en veiligheid is eenmalig € 20.000 ter beschikking gesteld. Ten onrechte is deze post structureel geraamd in de begroting. De vrijval van deze post leidt niet tot problemen.

Onderuitputting Homestart

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: in de praktijk waren afgelopen jaren weinig koppelingen die gebruik maakten van dit informele aanbod. We schatten in dat een bedrag van € 11.627 vrij kan vallen. We verwachten dat de begeleiding die vanuit JGZ en Voor Ieder1 wordt geboden, passend is.

7. Hulp bij meedoen
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra (€ 80.000, nadeel, incidenteel)
1e Begrotingswijziging 2023
In het raadsakkoord is bij het thema 'Accommodatiebeleid' opgenomen dat het college een voorstel voorbereid voor de actualisatie van het accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra. Voor deze opdracht moet een projectleider of programmamanager worden ingehuurd. De kosten worden geraamd op € 80.000. De kosten voor deze opdracht worden gedekt uit de algemene reserve.

Maatwerkdienstverlening 18+
Sturing op realisatie kostenbesparing sociaal domein (€ 46.667, nadeel, incidenteel)
1e Begrotingswijziging 2023
In het raadsakkoord is bij het thema 'Kosten, kwaliteit en efficiëntie binnen het Sociaal Domein' opgenomen dat het beheersen van de kosten van de decentralisaties nodig is. Ook bij Hillegom en Teylingen is die noodzaak er. Door de opdracht samen op te pakken, kunnen kosten worden bespaard en zien we de mogelijkheid om de opdracht 'onderzoek naar het verschuiven van huidige maatwerk naar algemene voorzieningen' te doen. De bijdrage voor Lisse aan deze opdracht is € 46.667 en zijn exclusief eventuele uitvoeringskosten. De kosten voor de opdracht worden gedekt uit de algemene reserve.

Samenkracht en burgerparticipatie
Inzet dementie-vriendelijke samenleving (€ 25.000, nadelig, incidenteel)
1e Begrotingswijziging 2023
Het stimuleren c.q. faciliteren van een dementie-vriendelijke aanpak is een aandachtspunt in het raadsakkoord en richt zich op welke manier mensen met dementie zonder indicatie voor dagbesteding en hun partners ondersteund kunnen worden. Ook bij Hillegom en Teylingen staat de inzet voor een dementie-vriendelijke samenleving op de agenda. De invalshoek verschilt per gemeente, maar we schatten in dat deze gezamenlijk kan worden uitgevoerd. De bijdrage voor Lisse worden geraamd op € 25.000 en zijn exclusief eventuele uitvoeringskosten. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Vernieuwing algemene subsidieverordening (€ 30.000, nadelig, incidenteel)
1e Begrotingswijziging 2023
In het raadsakkoord van Lisse staat opgenomen in het hoofdstuk 'Sociaal Domein' dat de algemene subsidieverordening (asv) eenmalig volledig omgebouwd moet worden qua instrumentarium in lijn te brengen met de Maatschappelijke agenda. Net als bij de Maatschappelijke agenda op beleidsniveau, is het werken met één asv voor de drie gemeenten een randvoorwaarde om frictie in de uitvoering te voorkomen. Door de opdracht met drie gemeenten uit te kunnen voeren, kunnen de kosten worden gedeeld. Voor de gemeente Lisse wordt de bijdrage geraamd op € 30.000. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Baten

Mutatie reserve programma 1
Mutatie reserves
1e Begrotingswijziging 2023
Vanuit de algemene reserve wordt voor programma 1 een totaal bedrag van € 251.667  onttrokken. Dit is voor de volgende opdrachten en voorstellen:

 • Vernieuwende aanpak schuldhulpverlening € 30.000.
 • Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken € 40.000.
 • Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra € 80.000.
 • Sturing op realisatie kostenbesparing sociaal domein € 46.667.
 • Inzet dementie-vriendelijke samenleving € 25.000.
 • Vernieuwing algemene subsidieverordening € 30.000.

Programma 2 Leefomgeving

Lasten

Mobiliteit
Verkeer en vervoer
1e Begrotingswijziging 2023
Versterken van het beleidsveld Mobiliteit
Alle drie de akkoorden bevallen ambities op het vlak van mobiliteit en heeft de vorige raad de strategische mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan mobiliteit en blijft het nodig om in regionaal verband actief te blijven op de lobby. Tot slot is het nodig dat het beleidsveld mobiliteit meekan in de advisering ten behoeve van ruimtelijke projecten en initiatieven. Waarvoor geld dat kunnen vervoeren een onlosmakelijk onderdeel is van wonen. Ook voor Hillegom en Teylingen is dit prioriteit. Dus willen we samen gaan investeren en kunnen de kosten worden gedeeld. De bijdrage voor de gemeente Lisse komt dan op € 41.925 per jaar en worden gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Openbare ruimte en duurzaamheid
Milieubeheer
1e Begrotingswijziging 2023
Versterken van het beleidsveld Duurzaamheid
Alle drie de akkoorden bevatten ambities op het vlak van duurzaamheid in de meest brede zin. Alle gemeenten hebben (strategische) plannen door de raden laten vaststellen als het gaat om duurzaamheid, energietransitie, transitievisie warmt en er is een burgerinitiatief voor de CO2 prestatieladder. De drie gemeenten hebben inmiddels via de Meicirculaire 2022 een eerste tranche aan extra rijksmiddelen voor klimaatbeleid ontvangen (in totaal voor HLTsamen € 650.000). Een tweede tranche wordt eind dit jaar of medio volgend jaar verwacht. Omdat dit thema structureel inzet vraagt voor de korte, middellange en lange termijn is het voorstel om de incidentele middelen niet te benutten voor duurdere inhuur, maar om hiervoor de capaciteit bij HLTsamen gezamenlijk structureel te verhogen via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor de gemeente Lisse komt de bijdrage dan op € 55.900.

2e Begrotingswijziging 2023
Onderuitputting extra uren omgevingsdienst

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijk impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: de laatste paar jaar is er sprake van een onderuitputting op de extra uren die bij de Omgevingsdienst West-Holland. We schatten in dat het budget in 2023 en 2024 met € 50.000 kan worden verlaagd en vanaf 2025 met € 75.000 per jaar.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1e Begrotingswijziging 2023
Uitvoering operatie steenbreek in eigen regie
Voor de uitvoering van operatie steenbreek is extra capaciteit nodig. We ramen deze kosten op € 10.000 per jaar. Daarnaast is er ook budget voor communicatie en campagnekosten nodig. Deze kosten worden geraamd op  € 5.000 per jaar. Het totaal benodigde bedrag van € 15.000 wordt gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte
In het raadsakkoord is opgenomen om met twee wijken aan de slag te gaan in het kader van de wijkaanpak en de inrichting van de openbare ruimte. Het voorstel is om te onderzoeken voor twee wijken hoe de participatie hieromtrent vorm gegeven moet worden. De kosten worden voor twee wijken geraamd op € 50.000 en worden gedekt uit de algemene reserve.

Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
2e Begrotingswijziging 2023
Onderuitputting onderhoud brandkranen

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijke impact en risico’s: geen.
 • Toelichting: het onderhoud van de brandkranen is te ruim geraamd en ligt jaarlijks qua uitgaven tussen de € 20.000 en € 25.000. Het budget kan verlaagd worden met € 16.000 structureel.

Openbare orde en veiligheid
1e Begrotingswijziging 2023
Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid
Het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsbeleid gaat heel 2023 in beslag nemen met een actief participatietraject conform het raadsakkoord. Samen met Hillegom en Teylingen wordt dit gezamenlijk opgepakt en de extra proceskosten als gevolg van het participatietraject worden gedeeld. De bijdrage voor Lisse komt dan uit op € 30.000. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Wonen
Ruimtelijke ordening
1e Begrotingswijziging 2023
Transitie binnen het team Planvorming: van inhuur naar formatie
Door de grote hoeveelheid extra opgaven is er bij het team Planvorming relatief veel externe inhuur. De behoefte bestaat kwalitatief hoogwaardig personeel voor HLTsamen te behouden en een betere verhouding te laten ontstaan tussen vast personeel en inhuur. Het voorstel leidt tot een verhoging van de HLTsamen begroting met € 424.000. Voor de gemeente Lisse bedraagt het aandeel € 118.508. De dekking komt voort uit anterieure overeenkomsten en projectgelden die de gemeente ontvangen van initiatiefnemers.

Wonen en bouwen
Versterken van het beleidsveld Wonen (€ 25.000, nadeel, structureel)
1e Begrotingswijziging 2023
Voor alle drie de gemeenten geldt dat wonen zo goed het belangrijkste speerpunt is voor de komende jaren. In de akkoorden staan meerdere opdrachten die los van elkaar en samen genomen, moeten worden uitgevoerd. Om deze opdrachten goed uit te werken en op de resultaten te kunnen sturen, is versterking nodig. Met die versterking kan ook beter worden ingespeeld op de voortdurende wijzigingen van het kabinetsbeleid, zoals het gaat om opkoopbesterming van bestaande en nieuwe woningen. Door de kosten gezamenlijk te dragen, vraagt dit van de gemeente Lisse een bijdrage van € 25.000 per jaar. De kosten worden gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Voorstel (juridische) mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden
1e Begrotingswijziging 2023
Voor het in kaart brengen van de (juridische) mogelijkheden rondom de verhuur van leegstaande panden door derden en een leegstandsverordening moet een eenmalige opdracht worden uitgezet. De kosten voor het onderzoek worden geraamd op € 30.000 en is exclusief eventuele handhavingstaken. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees
1e Begrotingswijziging 2023
Het onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees zijn twee verschillende opdrachten in het raadsakkoord. We zien kansen om deze opdrachten te combineren en daarmee de kosten te verminderen. Dit doen we in samenwerking met Teylingen. We ramen de kosten op € 30.000 per opdracht. In totaal dus € 60.000. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Voorstel versnelling realisatie tijdelijke woningen
1e Begrotingswijziging 2023
Voor het versnellen van de realisatie van tijdelijke woningen gaan we samenwerken met Hillegom en Teylingen, die een vergelijkbare vraag hebben. De geraamde kosten voor Lisse kunnen daarmee worden teruggebracht van € 50.000 naar € 26.667.

Op grond van wet- en regelgeving is het versnellen van al bestaand beleid een structurele taak van de gemeente. Ondanks dat de kosten zich eenmalig in 2023 zullen voordoen, kwalificeren deze eenmalige kosten als structureel. Daarom worden deze kosten gedekt vanuit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Baten

Mutatie reserve programma 2
Mutatie reserves
1e Begrotingswijziging 2023
Vanuit de algemene reserve wordt voor programma 2 een totaal bedrag van € 196.667  onttrokken. Dit is voor de volgende opdrachten en voorstellen:

 • Participatie bij nieuw integraal Veiligheidsbeleid € 30.000.
 • Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte € 50.000.
 • Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden € 80.000.
 • Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees € 60.000.
 • Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen € 25.000.

Openbare ruimte en duurzaamheid
Milieubeheer
1e Begrotingswijziging 2023
Rijksbijdrage Duurzaamheid
Voor de versterking van het beleidsveld Duurzaamheid wordt een deel van de nog te ontvangen rijksbijdrage ingezet. De rijksbijdrage wordt in verschillende tranches ontvangen, maar is (vooralsnog) geen structurele extra opbrengst voor de gemeente.

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten

Regionale economie
Economische ontwikkeling
1e Begrotingswijziging 2023
Versterken van het beleidsveld Economie
De drie gemeenten werken zowel samen (Holland Rijnland en uitvoeringsagenda D&B) als ieder voor zich aan het versterken van hun economie. Om de bestaande en nieuwe ambities enigszins in te kunnen vullen, is het nodig het team Economie, recreatie, toerisme en erfgoed te versterken. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de kosten worden gedeeld. Voor Lisse is de structurele bijdrage € 21.650 en wordt gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Inhuur projectmanager Centrumaanpak
Voor het opzetten van de centrumaanpak is een programmamanager nodig. De kosten hiervoor ramen we op € 100.000. Daarnaast is de verwachting dat we structurele kosten gaan maken als gevolg van aanpassingen, investeringen etc. We ramen deze kosten op € 40.000 per jaar. De structurele kosten worden gedekt uit het budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000. De eenmalige kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap
Vanuit de gemeente Hillegom wordt geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van duurzaam/circulair ondernemerschap. Met dit budget wordt externe expertise ingezet voor de ontwikkeling van beleid. Het advies vanuit HLTsamen is om dit gezamenlijk op te pakken en met de drie gemeenten incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen. Voor Lisse betekent dit een bijdrage van € 33.334 en deze wordt gedekt uit de algemene reserve.

Versterken van het beleidsveld Economie - Economische agenda Duin- en Bollen
Voor het verder brengen van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (Economic Board) conform het raadsakkoord wordt een additionele incidentele impuls gevraagd van € 23.758 voor Lisse. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Economische promotie
1e Begrotingswijziging 2023   
Stimuleren recreatie en toerisme water
Voor het opstellen van de beleidsnotitie waarin wordt in gegaan op het stimuleren van recreatie en toerisme in, op en aan het water. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000. Dit is exclusief eventuele beheerskosten die hierdoor mogelijk gaan ontstaan. De incidentele kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Uitvoering motie realisatie camperplaatsen
We gaan aan de slag met de door de raad aangenomen motie over camperplaatsen. Voor de uitvoering van het locatieonderzoek en het realiseren van een tijdelijke voorziening ramen we € 35.000 in 2023 en worden gedekt uit de algemene reserve.

2e Begrotingswijziging 2023
Bezuiniging Subsidie Stichting Lisse Marketing

 • Lat van de toenemende pijn: onderuitputting.
 • Maatschappelijk impact en risico's: geen.
 • Toelichting: de subsidie aan Stichting Lisse Marketing wordt met € 20.000 verlaagd en gaat daarmee terug naar het niveau van een aantal jaar geleden.

Baten

Mutaties reserve programma 3
Mutaties reserves
1e Begrotingswijziging 2023
Vanuit de algemene reserve wordt voor programma 3 een totaal bedrag van € 222.092  onttrokken. Dit is voor de volgende opdrachten en voorstellen:

 • Inhuur projectmanager centrumaanpak € 100.000.
 • Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap € 33.334.
 • Economische agenda Duin- en Bollen € 23.758.
 • Stimuleren recreatie en toerisme water € 30.000.
 • Uitvoering motie realisatie camperplaatsen € 35.000.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten

Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
1e Begrotingswijziging 2023
Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen
Voor de verbetering van de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen wordt op de eerste plaats teruggepakt op de onderzoeken die in het de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd en wordt aangevuld met de nieuwe gebieden en locaties. Het onderzoek wordt uitbesteed en het resultaat is een totale scan met aanbevelingen en het doorvoeren van eenvoudige verbeteringen. De raming van € 50.000 betreft de kosten voor het uitvoeren c.q. actualiseren van de scan. De kosten van alle mogelijke aanpassingen zijn nog niet bekend en dus nog niet opgenomen in dit budget.

Baten

Mutaties reserve programma 4
Mutaties reserves
1e Begrotingswijziging 2023
Vanuit de algemene reserve wordt voor programma 4 een totaal bedrag van € 50.000 onttrokken. Dit is voor de volgende opdrachten en voorstellen:

 • Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen € 50.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
2e Begrotingswijziging 2023
Deel vrijval reservering indexatie ten behoeve van bezuinigingen
Vanuit scenario 2 van de bezuinigingen wordt voorgesteld om een bedrag van € 100.000 vrij te laten vallen vanuit de reservering indexatie om de begroting in 2023 en 2024 structureel sluitend te maken. In 2023 laten we een bedrag van € 550.000 vrijvallen in 2024 van € 900.000. In 2023 resteert een bedrag van € 950.000 in de reservering indexatie en in 2024 een bedrag van € 600.000.

Met het deels vrijvallen van deze stelpost wordt de weerbaarheid van onze begroting verkleind, maar wordt de begroting in 2023 en 2024 ook structureel in evenwicht gebracht.

Overhead
1e Begrotingswijziging 2023
Doorbelasting uren team Planvorming naar anterieure overeenkomsten en projectgelden
Door de grote hoeveelheid extra opgaven is er bij het team Planvorming relatief veel externe inhuur. De behoefte bestaat kwalitatief hoogwaardig personeel voor HLTsamen te behouden en een betere verhouding te laten ontstaan tussen vast personeel en inhuur. Het voorstel leidt tot een verhoging van de HLTsamen begroting met € 424.000. Voor de gemeente Lisse bedraagt het aandeel € 118.508. De dekking komt voort uit anterieure overeenkomsten en projectgelden die de gemeente ontvangen van initiatiefnemers. Deze dekking is verantwoord binnen het taakveld Overhead als negatieve last.

Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving
In het raadsakkoord van de gemeente Lisse en het raadsprogramma van de gemeente Teylingen staat opgenomen dat geïnvesteerd moet worden in een subsidioloog. Vanuit de gedachte dat de gemeentelijke financiën bij lange na niet voldoende zijn om uitvoering te kunnen geven aan allerlei uitvoeringsprogramma’s en projecten die voortkomen uit de verschillende strategische beleidsstukken. Aangezien de gemeente Hillegom voor dezelfde opgave staat is het voorstel één keer een vaste positie hiervoor te creëren en via de verdeelsleutel de kosten te delen met de drie gemeenten. Voor de gemeente Lisse komt de bijdrage dan uit op € 22.360 en worden gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie
In alle akkoorden van gemeenten staat de inwoners centraal en wordt de ambitie uitgesproken om veel participatief op te pakken. Voor de drie gemeenten geldt dat het participatiebeleid in verschillende fasen zit en of nog moet worden afgerond of nog moet worden opgestart, dat de toolbox deels is vormgegeven en verder moet worden toegepast, doorontwikkeld en moet worden beheerd en dat er concrete projecten zijn waarbij participatie ter ondersteuning van bestuur en organisatie moet worden georganiseerd. Door de kosten te delen komt de bijdrage van de gemeente Lisse uit op € 67.080. Deze kosten worden gedekt uit het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000.

In de Programmabegroting 2023-2026 is het structurele budget voor ambities raadsakkoord van € 520.000 opgenomen in het taakveld overhead. Uit dit budget worden de volgende opdrachten en voorstellen gedekt:

 • Structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd € 60.000.
 • Structurele versterking van het beleidsveld mobiliteit € 42.000.
 • ‘Operatie steenbreek’ in eigen beheer € 15.000.
 • Structurele versterking van het beleidsveld Wonen € 27.950.
 • Structurele versterking van het beleidsveld Economie € 21.650.
 • Structurele kosten centrumaanpak € 40.000.
 • Subsidioloog voor externe fondsenwerving € 22.360.
 • Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie € 67.080.

2e Begrotingswijziging 2023
Deel vrijval budget strategische ambities ten behoeve van bezuinigingen
Vanuit scenario 2 van de bezuinigingen wordt voorgesteld om een bedrag van € 100.000 vrij te laten vallen vanuit het budget van de strategische ambities om de begroting in 2023 structureel sluitend te maken.

Overige baten en lasten
2e Begrotingswijziging 2023
Verlagen post Onvoorzien in de begroting

 • Lat van toenemende pijn: administratieve maatregelen.
 • Maatschappelijke impact en risico's: klein.
 • De post Onvoorzien wordt niet of nauwelijks ingezet de afgelopen jaren. Ook niet tijdens de voorgedane crisissen. Daarom wordt voorgesteld om deze post te verlagen naar een bedrag van € 1.000.
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11