Programmaplan

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Trends en ontwikkelingen  
Onze samenleving is onderhevig aan voortdurende verandering en ontwikkeling. Dit vraagt ook van de gemeentelijke organisatie dat zij meebeweegt en voortdurend polst welke eisen dit stelt aan de gemeente en het bestuur. Hillegom, Lisse en Teylingen hechten er groot belang aan dat iedereen ertoe doet en kan meedoen. De gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties zetten zich hiervoor gezamenlijk in. 
In de komende jaren zet de werkorganisatie HLTsamen een doorontwikkeling in om de zes doelstellingen uit de organisatievisie 2022 samen met het bestuur te verwezenlijken. Flexibiliteit en wendbaarheid worden ook gevraagd van de samenleving, bijvoorbeeld met het oog op onverwachte situaties als corona en de noodopvang van vluchtelingen die zich kunnen voordoen en die ondersteuning of regie vragen van gemeenten.  
 
Participatie en communicatie  
Inwoners hebben steeds meer wensen en stellen ook eisen aan de overheid. Ze verwachten kwaliteit van beleid, willen betrokken zijn bij de totstandkoming ervan en nemen soms zelf het initiatief. Dit vraagt van de gemeente om meer en meer ‘van buiten naar binnen’ te werken en met haar inwoners op te trekken. Dienstverlening, communicatie en participatie raken zo steeds meer met elkaar vervlochten.  Het is dan ook van belang proactief in twee richtingen te communiceren en communicatiekanalen effectief in te zetten. De dialoog met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en samenleving. Meer ruimte voor burgerinitiatief gaat gepaard met een terughoudende opstelling van de gemeente en een nieuwe verhouding tussen gemeente en inwoners.  

Wet open overheid 
De Wet open overheid (Woo) moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie i) beter vindbaar en uitwisselbaar is, ii) eenvoudig en goed wordt ontsloten en iii) goed wordt gearchiveerd. Aan de hand van een inventarisatie verkrijgen we inzicht in de uitgangssituatie en in wat er nodig is om aan de Woo te voldoen. Naar verwachting is hiervoor het budget van de rijksoverheid toereikend. In 2022 maken we een begin met de basis en volgen we de wettelijke fasering van de Woo. We trekken hierin op met de regiogemeenten. Bij ruimere middelen en mogelijkheden kunnen we onze ambities naar boven bijstellen.   
 
Datagedreven sturen en monitoren  
Het programma ‘Datagedreven Sturing’ (DgS) is gestart op 1 juli 2020 en kent een looptijd van drie jaar. Het opbouwen van de benodigde expertise en hulpmiddelen om de programmadoelen te realiseren is nagenoeg afgerond. Er zijn diverse DgS-informatieproducten opgeleverd en de ontwikkelagenda is goed gevuld.   
 
In 2022 beschikt HLTsamen over de expertise en voorzieningen om zelf informatieproducten te creëren (eerder schakelden we daar externe partijen voor in). Sindsdien is het ontwikkelen van DgS-informatieproducten een standaarddienst van team Informatisering & Automatisering (I&A). Onder het huidige programma kan I&A deze DgS-diensten nog aanbieden tot 1 juli 2023, dit in verband met de incidenteel beschikbaar gestelde middelen.  
 
In deze nieuwe collegeperiode kunnen de nieuwe besturen hun ambitieniveaus voor DgS gezamenlijk bepalen. Dat zou zich kunnen beperken tot het in stand houden van het DgS-volwassenheidsniveau dat dan bereikt is. Maar het is ook denkbaar dat op bepaalde beleidsterreinen (binnen de grenzen van de privacy en ethiek) meer wordt ingezet op zaken als kunstmatige intelligentie, voorspellende algoritmen of smart city-toepassingen.   
 

Arbeidsmarkt 
In 2022 bereikte de arbeidsmarktkrapte in Nederland record na record. Ook het aantal vacatures in de gemeentelijke sector lag nog steeds op een hoog niveau, met als direct gevolg dat HLTsamen steeds vaker moeite heeft om openstaande functies in te vullen. De komende jaren wordt strategisch personeelsbeleid ontwikkeld om kwalitatief goed personeel te werven en te behouden in een krappe arbeidsmarkt én ter compensatie van de relatief grote groep medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit is noodzakelijk om ons hoge niveau van dienstverlening te kunnen blijven garanderen.  

Duurzaam sluitende begroting 
De komende jaren moeten we rekening houden met afnemende inkomsten en bijdragen van de Rijksoverheid. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe taken uit veranderende wetgeving of door andere ontwikkelingen in onze samenleving. Dit vraagt om grip op geld en een juiste bestuurlijke afweging om in een tijd van beperking van financiële middelen een duurzaam sluitende begroting te behouden.   

Informatiebeveiliging 
Informatieveiligheid is een thema dat continu aandacht vraagt van onze organisatie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel waardoor de uitdaging om criminelen een stap voor te blijven groeit. Het is cruciaal voor de continuïteit van onze dienstverlening dat we dit onderwerp blijvend hoog prioriteren.

Lasten, baten en saldo

-2.721.000

4,2 %

542.000

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11