Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Regionale economie

Economische promotie

-223

-273

-50

Economische ontwikkeling

-1.004

-876

128

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-65

-71

-6

Totaal Regionale economie

-1.292

-1.220

72

Totaal lasten

-1.292

-1.220

72

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Regionale economie

Economische promotie

125

125

0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

13

13

0

Totaal Regionale economie

138

138

Totaal baten

138

138

Saldo voor resultaatbestemming

-1.154

-1.082

72

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

525

493

-32

Totaal reserves

525

493

-32

Saldo na resultaatbestemming

-629

-589

40

Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:

                             Bedragen x € 1.000

Lasten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Regionale economie

Economische promotie

-50

Overige verschillen

-5

Bezuinigingen: subsidie Stichting Lisse Marketing

20

Raadsakkoord: stimuleren recreatie en toerisme water

-30

Raadsakkoord: uitvoering motie realisatie camperplaatsen

-35

Subtotaal

-50

Economische ontwikkeling

128

De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investerings Fonds (RIF) zijn verlaagd. 

138

In de Begroting 2022 is budget opgenomen voor regionaal economische samenwerking (100.000). Vanaf 2023 is hiervoor geen budget opgenomen. De raad zal een apart voorstel worden voorgelegd in 2022 om een besluit te nemen in welke vorm de regionale economische samenwerking wordt gecontinueerd.

100

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeren van het project Dorpshart. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

50

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeren van het project Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

40

Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Economie

-22

Raadsakkoord: economische agenda duin- en bollenstreek

-24

Raadsakkoord: stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap

-33

Raadsakkoord: centrumaanpak

-40

Raadsakkoord: inhuur projectmanager Centrumaanpak

-100

Overige verschillen

19

Subtotaal

128

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-6

Overige verschillen.

-6

Totaal Regionale economie

72

Totaal

72

Totaal lasten

72

Totaal

72

Baten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Regionale economie

Economische promotie

0

Geen verschillen.

0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

Geen verschillen.

0

Totaal Regionale economie

0

0

Totaal baten

0

0

Reserves

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Toevoegingen reserves

0

Geen verschillen.

0

Onttrekkingen reserves

-254

De bijdrage van gemeenten in 2023 en 2024 voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zijn verlaagd. Deze bijdrage uit het RIF wordt uit de bestemmingsreserve RIV gefinancierd.

-139

Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal.

-114

Subtotaal

-254

Totaal reserves

-254

-254

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11