Home

Financiële begroting

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dat geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing meer aandacht is voor het EMU-saldo.

Geprognosticeerde balans per 31 december 

(bedragen x € 1.000)

Activa

Rekening 2021

Primaire begroting 2022 voor wijzigingen

Begroting 2023
gewijzigd

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

materiële vaste activa

met economisch nut

72.638

77.248

71.652

69.063

66.985

65.923

met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

16.040

18.297

22.146

22.444

23.969

25.038

met maatschappelijk nut

4.649

10.280

12.211

12.632

13.360

13.717

sub-totaal materiële vaste activa

93.327

105.825

106.009

104.139

104.314

104.678

financiële vaste activa 

Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen

3.107

0

3.078

3.078

3.078

3.078

Overige langlopende leningen

6.196

5.654

3.449

3.449

3.449

3.449

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.960

1.322

1.961

1.961

1.961

1.961

sub-totaal financiële vaste activa 

11.263

6.976

8.488

8.488

8.488

8.488

Totaal vaste activa

104.590

112.801

114.497

112.627

112.802

113.166

VLOTTENDE ACTIVA

onderhanden werk, gronden in exploitatie

0

0

0

0

0

0

voorraad overige grond en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

sub-totaal voorraden

0

0

0

0

0

0

vorderingen op openbare lichamen

5.863

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Vordering ivm faciliterend grondbeleid

overige vorderingen 

8.949

6.000

6.000

6.000

6.000

kortlopende uitzettingen

liquide middelen

224

500

500

500

500

500

overlopende activa

3.229

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal vlottende activa

18.265

12.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Totaal generaal

122.855

124.801

127.497

125.627

125.802

126.166

Passiva

Rekening 2021

Primaire begroting 2022 voor wijzigingen

Begroting 2023
gewijzigd

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

EIGEN VERMOGEN

algemene reserves

1.724

1.678

6.161

6.161

6.161

6.161

bestemmingsreserves

16.551

14.727

11.756

9.879

8.421

7.251

nog te bestemmen resultaat

5.302

26

1.068

1.637

1.591

-1.949

sub-totaal Eigen vermogen 

23.577

16.431

18.985

17.677

16.173

11.463

VOORZIENINGEN

6.427

8.493

6.094

5.280

4.948

4.682

VASTE SCHULDEN 

83.336

86.889

93.620

93.745

95.197

100.365

Totaal vaste passiva

113.340

111.813

118.699

116.702

116.318

116.510

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden

5.029

8.988

4.798

4.925

5.484

5.656

overlopende passiva

4.486

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal vlottende passiva

9.515

12.988

8.798

8.925

9.484

9.656

Totaal generaal

122.855

124.801

127.497

125.627

125.802

126.166

 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11