Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf bevat, overeenkomstig het BBV, een overzicht van het beleid over de lokale heffingen, de relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven, en een verantwoording over de mate waarin tarieven kostendekkend zijn, inclusief de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast presenteren wij een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt welke van die heffingen daadwerkelijk worden geheven en de hoogte ervan.

Belastingen
De Gemeentewet geeft een limitatieve (uitputtende) opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. De gemeente Lisse heft de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), roerendezaakbelastingen (RZB), toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting (als vergoeding voor het innemen of gebruik van openbare grond).

Rechten
Rechten zijn betalingen voor een geleverde of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. In Lisse heffen we afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgeld als rechten.

In de raadsvergadering van december 2022 worden de belastingverordeningen 2023 voor de bijstelling van de tarieven voorgelegd. De verordening toeristenbelasting Lisse 2023 is in de raadsvergadering van oktober al vastgesteld in verband met een gewijzigde heffingswijze.  

Ontwikkelingen/actualiteit

Belastinghervormingen
In het kader van de nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds vanaf 2026 kijken de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën naar de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied. We wachten de vervolgstappen  tot belastinghervormingen en een groter eigen gemeentelijk belastinggebied af.

Financiële uitgangspunten
In overeenkomst met de Kadernota 2023 houden we voor belastingen en retributies rekening met een inflatiepercentage van 2,5. Voor de heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt het uitgangspunt dat deze 100 procent kostendekkend zijn.

Voor de overhead, zoals bedoeld in artikel 12 van de financiële verordening, is een percentage van 12,8 berekend. De overhead bestaat uit de kosten voor ‘piofach’: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. De direct toe te rekenen kosten worden verantwoord op de taakvelden.

Overzicht lokale heffingen
In het volgende overzicht worden de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven.

Bedragen x €1.000

Lokale heffingen

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting 2023

Onroerende zaakbelasting

4.432

4.999

4.981

6686

Roerende zaakbelasting

2

2

3

3

Toeristenbelasting

129

59

124

125

Baatbelasting

18

0

Hondenbelasting

85

83

102

103

Precariobelasting

2.187

2.177

2.188

10

Totaal niet bestedingsgebonden

6.852

7.321

7.398

6927

Secretarieleges

2

-16

-39

-38

Leges omgevingsvergunningen

713

1.007

510

773

Marktgelden

8

8

13

13

Afvalstoffenheffing

2.477

3.216

3.248

3887

Rioolrechten

2.751

2.556

2.601

2130

Totaal gebonden aan bestedingen

5.949

6.786

6.372

6804

Totaal

12.801

14.107

13.769

13731

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
De vastgestelde WOZ-waarde vormt de grondslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de Waterschapsomslag gebouwd (geheven bij woning- of bedrijfspandbezitters in het gebied van het waterschap) en het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. De WOZ-administratie is een basisregistratie. De waarden worden op grond van de WOZ jaarlijks herzien. De Waarderingskamer schat de marktontwikkeling voor woningen op een stijging van 13,5 procent. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op een stijging van 1 procent.

Onroerendezaakbelastingen
De tarieven van de OZB worden gebaseerd op de WOZ-waarde en de geraamde opbrengsten in de begroting. De aanslag OZB wordt berekend over de waardebepaling per 1 januari 2022. Belastingen Bollenstreek volgt de marktontwikkeling en houdt bij het bepalen van de tarieven rekening met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De opbrengsten van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen (eigenaren en gebruikers) zijn verhoogd met 2,5 procent (het inflatiepercentage).  

De ontwikkeling van de OZB-tarieven in de afgelopen jaren:

% van de WOZ-waarde

 Omschrijving

Van wie 

 2020

2021

2022 

Woningen

 Eigenaar 

0,1027%

0,1088%

0,1098%

Niet-woningen

 Eigenaar 

0,2247%

0,2239%

0,2453%

Niet-woningen

 Gebruiker 

0,2357%

0,2300%

0,2403%

Bij de vaststelling van de OZB-verordening in december wordt de waardeprognose per 1 januari 2023 bepaald. Dit om een juist percentage van de heffingsmaatstaf te kunnen vaststellen en de geraamde opbrengsten te garanderen, inclusief de uitgangspunten.

Roerendezaakbelasting
Roerendezaakbelasting (RZB) wordt geheven over roerende woon- en bedrijfsruimte, ofwel: verplaatsbare objecten die desondanks duurzaam aan een plaats verbonden zijn, denk bijvoorbeeld aan woonboten. De waarde van de objecten is de heffingsgrondslag. De tarieven en voorwaarden zijn gelijk aan die van de onroerendezaakbelastingen.

Toeristenbelasting
We heffen toeristenbelasting op personen die in de gemeente verblijven en niet als ingezetene ingeschreven staan in de Basisregistratie personen. Degene die het verblijf faciliteert (hotelhouder of campinghouder) is de belastingplichtige. De tarieven zijn verhoogd met het vastgestelde inflatiepercentage, te weten 2,5 procent.

Tarieven toeristenbelasting

 2021

2022

2023 

Mobiel kampeermiddel

         1,32

         1,33

         1,35

Overige accommodatie

         2,65

         2,68

         2,71

Baatbelasting
Lisse heft geen baatbelasting meer.

Hondenbelasting
Wie een hond heeft, betaalt hiervoor hondenbelasting. De tarieven zijn verhoogd met de vastgestelde inflatie van 2,5 procent.

Tarieven hondenbelasting

 2021

2022 

2023 

Voor de eerste hond

  86,64

      87,60

      89,76

Voor de tweede en iedere volgende hond 

    134,76

   136,20

    139,68

Per kennel

    352,80

    356,64

    365,64

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het innemen of gebruiken van de openbare grond. De tarieven zijn verhoogd met de vastgestelde inflatie van 2,5 procent.

Leges en rechten
In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 1,1 procent (inflatiecijfer). Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid leges en rechten

Omschrijving 

2022

2023

Taakveld burgerzaken

          684

          659

Taakveld wonen en bouwen

          868

          915

Kosten

       1.552

       1.574

Toe te rekenen kosten

Overhead

          191

          194

Btw

303

298

Totale kosten

       2.045

       2.065

Opbrengsten leges

          317

          287

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen

          773

          738

Totale opbrengsten

          1.090

          1.025

Kostendekkingspercentage

53%

50%

Toelichting:

  1. Onder de leges vallen de kosten van burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningverlening Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  2. De omgevingsvergunningen zijn ondergebracht bij het taakveld wonen en bouwen. Handhaving is geen onderdeel van de kostendekking, dit is wettelijk vastgelegd. De opbrengsten zijn de leges voor omgevingsvergunningen en welzijnstoetsing.
  3. De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.
  4. De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op de taakvelden. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.

Marktgelden
Om de levensvatbaarheid van de markt te stimuleren, verhoogt Lisse de marktgelden niet . Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de marktgelden.

Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid marktgelden

Omschrijving 

2022

2023

Taakveld bedrijvenloket (markt)

            29

           34

Kosten

            29

            34

Toe te rekenen kosten

Overhead

              4

              4

Btw

              6

              7

Totale kosten

            39

            46

Opbrengsten marktgelden

            13

            13

Totale opbrengsten

            13

            13

Kostendekkingspercentage

33%

29%

Toelichting:
Taakveld bedrijfsloket, onderdeel straatmarkten'.
a. De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b. De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.

Afvalstoffenheffingen
De tarieven voor de huishoudens zijn maximaal kostendekkend en in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten is de afvalstoffenheffing verhoogd naar kostendekkendheid. Ook de kosten voor het ophalen van grofvuil zijn, in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten, verhoogd met 2,5 procent.

Tarieven afvalstoffenheffing

Omschrijving 

2021

2022

2023

Meerpersoonshuishouden

     353,40

     408,00

     433,32

Eenpersoonshuishouden

     263,76

     304,68

     323,52

Grofvuil ophalen, grof afval tot 0,5 m3

 39,00

40,00

41,00

Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de afvalkosten.

Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Omschrijving 

2022

2023

Lasten taakveld afval

       2.803

       3.042

Baten taakveld afval

          250

          428

Kosten

       2.553

       2.615

Toe te rekenen kosten

Overhead

          350

          390

Btw

          630

          690

Afvoeren veegvuil

          171

          202

Kwijtschelding

            75

            125

Toegerekende rente investeringen

12

Perceptiekosten

            40

            40

Totale (netto)kosten

       3.819

       4.073

Opbrengsten afvalstoffenheffing

       3.819

       4.073

Kostendekkingspercentage

100%

100%

Toelichting:
Het taakveld afval.

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b.   De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.
c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het taakveld straatreiniging toegerekend aan de heffing afvalstoffenheffing. De kosten worden mede gemaakt om zwerfafval te verwijderen en terug te dringen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan gegeven kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   Een deel van de perceptiekosten wordt aan de rioolheffing toegerekend. De kosten worden gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100 procent dekking van de kosten.

Tarieven rioolheffing woningen en niet-woningen

Omschrijving 

2021

2022

2023

Gebruiker perceel

     237,84

     191,64

     201,24

Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de rioolkosten.

Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid rioolheffing  

Omschrijving 

2022

2023

Lasten taakveld riolering

       1.487

       1.632

Baten taakveld riolering

        163

             253

Kosten

       1. 324

       1.379

Toe te rekenen kosten

Overhead

          188

          209

BTW

          321

          328

Afvoeren veegvuil

          171

          201

Kwijtschelding

            86

            86

Perceptiekosten

            40

            40

Totale (netto)kosten

       2.130

       2.244

Opbrengsten rioolheffing

       2.130

       2.244

Kostendekkingspercentage

100%

100%

Toelichting:
Het taakveld riolering en water.

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b.   De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.
c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het taakveld straatreiniging toegerekend aan de heffing rioolrecht. De kosten worden mede gemaakt om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan gegeven kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   Een deel van de perceptiekosten wordt aan de rioolheffing toegerekend. De kosten worden gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek. De baten betreft de onttrekking uit de voorziening riolering.

Kwijtscheldingen
De gemeente kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen aan inwoners die niet in staat zijn de belastingaanslag te betalen. In de ministeriële regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn hiervoor de regels vastgelegd. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke heffingen (art. 255 Gemeentewet). In de Regeling kwijtschelding Lisse is bepaald dat kwijtschelding kan worden verleend voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
De gemeenteraad heeft een beperkt aantal keuzen voor kwijtschelding, waaronder de criteria voor de kosten van bestaan. De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100 procent van de geldende bijstandsnorm en wordt jaarlijks met de belastingverordeningen bevestigd.

Waar mogelijk voeren we een automatische toets voor kwijtschelding uit. Van inwoners die dat jaar kwijtschelding hebben gekregen, toetsen we het volgende jaar of de inkomens- en vermogenssituatie is gewijzigd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt automatisch kwijtschelding verleend.

Toegekende en ingeschatte kwijtscheldingen lokale heffingen

Omschrijving 

2021

2022

2023

Kwijtscheldingen rioolheffing

     80.366

     86.000

     86.000

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

     101.882

     75.000

     125.000

Kwijtscheldingen OZB

         0

          -  

         -  

Totaal kwijtscheldingen

 182.248

 161.000

 211.000

Woonlasten
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Woonlasten Regio 2022

Gemeente

OZB woningen

OZB niet-woningen

Afvalstoffen-
heffing

Riool-heffing

Woon-lasten huurder

Woon-lasten eigenaar

Teylingen

0,0863%

0,3623%

    213

162

375

      782

Haarlemmermeer

0,0739%

0,5945%

              382

      138

          520

          851

Katwijk

0,0959%

0,5574%

            348

        137

          485

          884

Hillegom

0,1003%

0,3540%

335

244

579

988

Lisse

0,1098%

0,4856%

              408

 192

  600

      1.059

Noordwijk

0,1009%

0,3372%

             389

         192

          581

      1.097

Heemstede

0,0675%

0,4045%

396

247

643

1.142

Leiden

0,1164%

1,0826%

              424

         212

          636

        1.172

Oegstgeest

0,1022%

0,5365%

437

281

660

1.244

Bloemendaal

0,1035%

0,6342%

              435

         235

          716

       1.736

* Bron: Coelo, betreft woonlasten 2022.

Tabel kengetallen woonlasten
Overeenkomstig regelgeving (BBV) is de verplichte tabel belastingcapaciteit opgenomen.

Woonlasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

354

357

366

A

Compensatieregeling OZB-RZB

-79

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

238

192

201

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

353

408

433

D

Eventuele heffingskorting

-

-

-

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
(A+B+C-D)

866

956

1.000

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

810

839

839

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%

107%

114%

119%

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11