Programmaplan

Programma 3 Bedrijvigheid

Trends en ontwikkelingen

Regionale economie
In de Duin -en Bollenstreek is gebiedsgericht werken noodzakelijk voor een integrale ontwikkeling van de economie. De strategische uitvoeringsagenda ‘Ruimte Duin- en Bollenstreek’ spreekt over het vinden van de balans tussen economie, duurzaamheid, toerisme/recreatie, wonen en leefbaarheid. Want als deze met elkaar in balans zijn, ontstaat er een bijzondere en prettige leefomgeving binnen en buiten de regio.

Het blijkt dat de regio en Lisse onder het gemiddelde scoren op het aantal arbeidsplaatsen. Ook de  scores op opleidingsniveau, vergrijzing, ondernemerschap en verhuismobiliteit pakken niet positief uit in verhouding tot het merendeel van de andere Nederlandse gemeenten. Om krimp op den duur te voorkomen, is samenwerking nodig tussen de triple helix-partijen (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen). Daarnaast moeten we aansluiting zoeken bij de omliggende regio’s om in de strijd om kennis en talent overeind te kunnen blijven als regio en gemeente. Dit beeld is  herkenbaar in de hele Duin- en Bollenstreek. Het is dus noodzakelijk om gezamenlijk (strategische) stappen te zetten.

Bollensector
De komende jaren zet de schaalvergroting door, in combinatie met de krimp van het aantal bedrijven in de bollensector. Veel bedrijven gaan zich steeds meer specialiseren. Daarnaast zet de focus op duurzaam bodembeheer de komende jaren door. Meer rotatie van gewassen zorgt voor  een grotere vraag naar areaal dat geschikt is voor bloembollen. Deze ontwikkelingen leggen een (nog) grotere druk op het ruimtegebruik in de streek. Met de oprichting van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2009 gestart met het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte in de streek. Desondanks zien we de afgelopen jaren een trend dat telers meer en meer hectares in andere gebieden opzoeken voor hun teelt.

Om de economische positie van de Greenport te versterken, is in 2019 de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. Hierin werken onderwijs, overheid en ondernemers samen. De sector ziet de Bollenstreek nog altijd als haar bakermat vanwege de aanwezigheid van kennispartners (KAVB, BKD, Hobaho en andere), toeleveranciers, de band met De Keukenhof en de nabijheid van kennisinstituten (Leiden, Delft, Amsterdam) en onderwijsinstellingen (Wellant, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland). Afhankelijk van de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) wordt bekeken hoe verdere invulling gegeven wordt aan de ontwikkelingen binnen de Greenport. De transitie naar een duurzame Greenport en hernieuwbare energie maakt deel uit van de doorontwikkeling van de Greenport.

Lokale economie
De lokale economie in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder staan onder druk. Structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en veranderende behoeften bij klanten, zorgen ervoor dat het winkelcentrum is veranderd van een plek waar mensen inkopen doen in een plaats voor beleving en ontmoeting. Deze factoren beïnvloeden de opbouw van het centrum. Verdere internationalisering van productieprocessen heeft gevolgen voor de bedrijventerreinen. De afgelopen jaren is het aantal winkels verminderd en het aantal leegstaande panden op bedrijventerreinen toegenomen. Naar panden op de bedrijventerreinen ontstaat recentelijk weer meer vraag. Hierbij is de kwaliteit van de bedrijventerreinen een punt van aandacht en transformatie een van de oplossingsrichtingen.

Lasten, baten en saldo

-1.220.000

1,9 %

631.000

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11