Home

Financiële begroting

Het overzicht van incidentele baten en lasten geeft inzicht in de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2023. Tevens wordt per post een toelichting gegeven waarom we een post als incidenteel beschouwen. Voor de incidentele baten en lasten wordt een ondergrens van € 25.000 gehanteerd.

 Bedragen x € 1.000

 Omschrijving            

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 (- = nadeel) 

2023

2024

2025

2026

Nr.

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

1

 Programma Samenleven 

1.1

 Integraal huisvestingsplan onderwijs vernieuwen 

       -40

1.1

 Dekking kosten integraal huisvestingsplan onderwijs uit reserve onderwijshuisvesting 

         40

1.2

 Storting reserve accommodatiebeleid 

     -993

  -1.048

  -1.105

  -1.165

1.2

 Onttrekking reserve accommodatiebeleid 

   2.053

   2.024

   1.995

   2.016

1.3

 Storting reserve onderwijshuisvesting 

  -1.507

  -1.590

  -1.677

  -1.769

1.3

 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 

   2.576

   2.219

   2.245

   2.089

1.4

 Lisse 825 jaar 

       -80

1.4

 Dekking kosten Lisse 825 jaar uit algemene reserve 

         80

1.5

 Vernieuwende aanpak schuldsanering 

       -30

1.5

 Dekking vernieuwende aanpak schuldsanering uit algemene reserve 

         30

1.6

 Participatieproces jongeren ontmoetingsplekken 

       -40

1.6

 Dekking kosten participatieproces jongeren ontmoetingsplekken uit de algemene reserve 

         40

1.7

 Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra 

       -80

1.7

 Dekking actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra uit de algemene reserve 

         80

1.8

 Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein 

       -47

1.8

 Dekking sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein uit de algemene reserve 

         47

1.9

Inzet dementie-vriendelijke samenleving 

       -25

1.9

 Dekking inzet dementie-vriendelijke samenleving uit de algemene reserve 

         25

1.10

 Vernieuwing algemene subsidieverordeningen 

       -30

1.10

 Dekking vernieuwing algemene subsidieverordening uit de algemene reserve 

         30

 Subtotaal programma 1 

 -2.872

  5.000

 -2.637

  4.243

 -2.782

  4.240

 -2.935

   4.105

2.

 Programma Leefomgeving 

2.1

 Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte 

       -50

2.1

 Dekking Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte uit de algemene reserve 

         50

2.2

 Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid 

       -30

2.2

 Dekking Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid uit de algemene reserve 

         30

2.3

 Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden 

       -30

2.3

 Dekking Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden uit de algemene reserve 

         30

2.4

 Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak 

       -60

2.4

 Dekking Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak uit de algemene reserve 

         60

2.5

 Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen 

       -27

2.5

 Dekking voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen uit de algemene reserve 

         27

 Subtotaal programma 2 

     -197

      197

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

          - 

3.

 Programma Bedrijvigheid 

3.1

 Ontwikkelagenda Centrumontwikkeling Lisse 

       -50

3.2

 Bijdrage Holland Rijnland Regionaal investeringsfonds 

      -271

      -271

3.2

 Mutaties reserves bijdrage Holland Rijnland Regionaal investeringsfonds 

       271

       271

3.3

 Inhuur projectmanager centrumaanpak 

      -100

3.3

 Dekking inhuur projectmanager centrumaanpak uit de algemene reserve 

       100

3.4

 Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap 

       -33

3.4

 Dekking stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap uit de algemene reserve 

         33

3.5

 Versterken van het beleidsveld Economie: Economische agenda Duin- en Bollen 

       -24

3.5

 Dekking Economische agenda Duin en Bollen uit de algemene reserve 

         24

3.6

 Stimuleren recreatie en toerisme water 

       -30

3.6

 Dekking stimuleren recreatie en toerisme water uit de algemene reserve 

         30

3.7

 Uitvoering motie realisatie camperplaatsen 

       -35

3.7

 Dekking uitvoering motie realisatie camperplaatsen 

        35

 Subtotaal programma 3 

     -473

      423

     -271

      271

         -  

          - 

         -  

         -  

4.

 Programma Bestuur en ondersteuning 

4.1

 Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 

       -50

4.1

 Dekking verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid uit de algemene reserve 

        50

 Subtotaal programma 4 

       -50

       50

         -  

         -  

          - 

          - 

          - 

          - 

5.

 Algemene dekkingsmiddelen 

5.1

 Ingroeimodel reserves 

   -1.064

 Subtotaal AD 

         -  

  -1.064

          - 

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

 Totaal incidentele baten en lasten 

  -3.661

   4.675

  -2.909

   4.514

  -2.782

   4.240

  -2.935

   4.105

Nr.

 Omschrijving 

1

Programma 1: Samenleven

 1.1 

In 2023 wordt het integraal huisvestingsplan geactualiseerd. Voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan is (nog) geen wettelijke vereiste en kan daarmee als incidenteel worden aangemerkt. De kosten voor deze actualisatie worden gedekt vanuit de reserve Onderwijshuisvesting. Volgens het BBV zijn reservemutaties in principe incidenteel.

 1.2 

Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Accommodatiebeleid. De reserve Accommodatiebeleid wordt ingezet om de kapitaallasten van de gemeentelijke accommodaties (sport, cultuur en overig maatschappelijk) te egaliseren. De omvang van de reserve is ontoereikend om te kunnen kwalificeren als structureel.

 1.3 

Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting (IHP). De reserve Onderwijshuisvesting wordt ingezet om de kapitaallasten van de onderwijsgebouwen te egaliseren. De omvang van de reserve is ontoereikend om te kunnen kwalificeren als structureel.

 1.4 

In 2023 bestaat Lisse 825 jaar. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd samen met inwoners, ondernemers en organisaties. De viering van een jubileum van een gemeente kent geen wettelijke grondslag en dan daarmee als incidenteel worden aangemerkt. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 1.5 

Voor het verkennen van nieuwe ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening wordt aan de ISD Bollenstreek een opdracht met prioriteit gegeven. De opdracht moet conform het raadsakkoord in 2023 worden afgerond en kent daarmee een specifieke einddatum. De post kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 1.6 

Het onderzoek jongeren ontmoetingsplekken maakt onderdeel uit van de strategische opgave Accommodatiebeleid en moet (samen met het onderzoek naar accommodatiebeleid en inventarisatie buurtcentra) leiden tot een nieuw Accommodatiebeleid. Het onderzoek moet in 2023 zijn afgerond op basis van het raadsakkoord en daarna vindt besluitvorming plaats over een eventueel vervolg. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 1.7 

De actualisatie van het accommodatiebeleid en inventarisatie buurtcentra maakt onderdeel uit van de strategische opgave Accommodatiebeleid en moet (samen met het onderzoek jongeren ontmoetingsplekken) leiden tot een nieuw Accommodatiebeleid. Het onderzoek moet in 2023 zijn afgerond op basis van het raadsakkoord en daarna vindt besluitvorming plaats over een eventueel vervolg. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve worden gedekt.

 1.8 

De opdracht realisatie kostenbesparing sociaal domein heeft een concrete einddatum: de opdracht moet in 2024 zijn afgerond. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden uit de algemene reserve worden gedekt.

 1.9 

De opdracht dementie-vriendelijke samenleving heeft een concrete einddatum: de opdracht moet in 2024 zijn afgerond en moet leiden tot beleid op dit onderwerp. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 1.10 

Vanuit de Maatschappelijke Agenda moet onderzoek worden gedaan naar de subsidies die door de gemeente worden verstrekt op basis van de algemene subsidieverordening. Dit is een van de vier strategische opgaven vanuit het raadsakkoord en moet in 2023 worden afgerond. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

2

Programma 2: Leefomgeving

 2.1 

De opdracht 'Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2026 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om participatie en openbare ruimte. Dit besluit wordt genomen na afronding van deze opdracht. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 2.2 

De opdracht 'Participatie bij nieuw integraal Veiligheidsbeleid' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2023 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om een integraal veiligheidsbeleid. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 2.3 

De opdracht 'Mogelijkheden leegstaande panden derden' heeft een concrete einddatum en moet uiterlijk in 2023 worden afgerond en moet leiden tot nieuw beleid van de gemeente als het gaat om een leegstaande panden derden inclusief juridische mogelijkheden. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 2.4 

De opdrachten 'Onderzoek hoogbouw' en 'gebiedsaanpak entrees' hebben een concrete einddatum en moeten uiterlijk in 2023 worden afgerond. Beide opdrachten moeten leiden tot een beleid waarin de raad kaders vastlegt voor beide onderwerpen. De opdrachten kunnen daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 2.5 

De opdracht 'Onderzoek tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen' moet in het 2e kwartaal van 2023 worden afgerond en kent daarmee een specifieke einddatum. De opdracht moet leiden tot nieuw beleid waarmee de gemeente in elk geval tijdelijk kan versnellen met het realiseren van tijdelijke woningen. De opdracht kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

3

Programma 3: Bedrijvigheid

 3.1 

In 2023 wordt de ontwikkelagenda voor de centrumontwikkeling van Lisse afgerond. Voor het opstellen van een ontwikkelagenda voor centrumontwikkeling is geen wettelijk vereiste en kan daardoor als incidenteel worden aangemerkt. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

 3.2 

Voor het Regionaal Investeringsfonds zijn tot en met 2024 regionale afspraken gemaakt en is ook budget geregeld voor die jaren. De lasten worden gedekt vanuit de reserve Regionaal Investeringsfonds. Er is nog geen besluitvorming over mogelijke verlenging van het fonds.

 3.3 

Voor het opzetten van de centrumaanpak is een programmamanager nodig om dit proces integraal op te pakken. Deze nieuwe aanpak moet leiden tot besluitvorming over het centrum in het eerste kwartaal van 2024. De kosten worden daarom als incidenteel aangemerkt. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

 3.4 

De gemeente wil een aanvullend nieuw beleid ontwikkelen voor innovatief en circulair ondernemerschap. Voor het opzetten van dit nieuwe beleid wordt externe expertise ingezet. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

 3.5 

De economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek krijgt steeds meer vorm. Om de laatste stap naar besluitvorming mogelijk te maken wordt vanuit de mogelijk deelnemende gemeenten een investering gedaan op de voorwaarde dat de besluitvorming in 2023 wordt gerealiseerd. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

 3.6 

De gemeente wil een aanvullend nieuw beleid ontwikkelen voor recreatie en toerisme in, op en aan het water. Voor het opzetten van dit nieuwe beleid moet worden ingehuurd. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

 3.7 

Voor de uitvoering motie camperplaatsen moet een locatieonderzoek gedaan worden en een tijdelijke voorziening van maximaal 3 jaar worden gerealiseerd. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

4

Programma 4: Bestuur en Ondersteuning

 4.1 

Door middel van het actualiseren c.q. uitvoeren van een scan wordt bepaald of de gemeente actief aan de slag gaat met het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, het centrum en overige voorzieningen. De kosten omvatten alleen de kosten voor de scan. De opdracht moet op basis van het raadsakkoord in 4e kwartaal 2023 zijn afgerond. De kosten worden daarom als incidenteel beschouwd en gedekt vanuit de algemene reserve. Reservemutaties zijn op basis van het BBV altijd incidenteel.

5

Algemene dekkingsmiddelen

 5.1 

Door een wijziging in het BBV mogen we de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Accommodatiebeleid en Onderwijshuisvesting niet meer als structureel aanmerken. De provincie Zuid-Holland geeft ons een ingroeimodel, waarbij we 50% van het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan de genoemde reserves als structureel mogen aanmerken.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11