Home

Algemeen

Voorwoord
Het zijn roerige en onzekere tijden. We moeten als gemeente koers houden. Koers houden in de uitvoering van wettelijke taken- en verantwoordelijkheden, een gezonde financiële positie en op de ontwikkeling en de toekomst van ons dorp. En dan nog laveren tussen de vele crisissen die ons passeren

In de vorige begroting werd gesproken over ‘scherp aan de wind varen’. Dat hebben we beleidsmatig en financieel gedaan en daarmee zijn resultaten geboekt. Maar voor een sluitende begroting en een structureel sluitend meerjarenperspectief is meer nodig. Het roer moet om. De koers die is uitgezet in 2021 in het traject ‘Toekomstbestendig begroten’ moeten we daarom vasthouden. We moeten  keuzes maken. En dat moeten we samen doen; ‘Samen voor Lisse’. De titel van het recent gesloten raadsakkoord geeft ons vertrouwen dat we het roer met elkaar om gaan gooien. We hebben als dorp al decennia lang de veerkracht en slagkracht laten zien om onze maatschappelijke opgaven te realiseren en verder te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp.

Storm op zee
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt voor onrust, mensen zijn op de vlucht, de klimaatveranderingen zijn duidelijk zichtbaar, de enorme inflatie is voelbaar bij iedereen. En de mogelijke impact van een nieuwe coronagolf deze winter hangt boven ons hoofd. Deze onderwerpen vragen veel van inwoners en ondernemers, en vragen ook veel van de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Als gemeente blijven we inzetten op verbinding. Met elkaar, met ons takenpakket en beleid, en met de ontwikkelingen die spelen. We gaan er als raad en college komend jaar meer op uit; minder op het gemeentehuis en onze wijken in. We zijn er voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers en met bijzondere aandacht voor een ieder die zich niet meer weet te redden in deze tijden.

Financieel evenwicht en een structureel sluitend meerjarenperspectief
De gemeentelijke financiën blijven onder druk staan. De financiële onzekerheid is toegenomen vanwege verschillende crisissen, waaronder corona en de vluchtelingenopvang. Hier wordt een stevig beroep gedaan op de inzet van gemeenten. Niet concreet is welke vergoedingen er zijn en hoe die vergoedingen bij de gemeenten terecht komen. We weten ook niet in welke mate we als gemeente gecompenseerd worden door het Rijk voor de inflatie en algemene prijsstijgingen.

De financiële druk bij gemeenten is ook ontstaan door de decentralisaties van taken van het Rijk, waarbij niet altijd passende budgetten worden geleverd. Deze onzekerheden maken het des te belangrijker om de strategieën uit ‘Toekomstbestendig begroten’ te volgen. Dit zijn:

  • Het toewerken naar structureel meer baten dan lasten.
  • Een minimale omvang van de solvabiliteit.
  • Een buffer in de algemene reserve voor het opvangen van schommelingen in de circulaires.

Om te komen tot een structureel sluitend meerjarenperspectief moet het roer écht om. De provincie heeft hier onze gemeente op aangeschreven en is actief betrokken bij onze financiële situatie. Er is een bezuinigingsopdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om met voorstellen te komen hoe we dit gaan bereiken. De uitkomst hiervan is tweeledig:

  • Voor de korte termijn is de begroting 2023 van de gemeente Lisse al zo goed als uitgekleed als gevolg van alle voorgaande bezuinigingsrondes.
  • Voor de lange(re) termijn zetten we in op de volgende opdrachten waar inhoud en financiën samenkomen: de actualisatie van het accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsplan (IHP), kostenbeheersing van de drie decentralisaties, opdrachtverlening aan gemeenschappelijke regelingen en de actualisatie algemene subsidieverdeling waarbij subsidieaanvragen worden getoetst en in lijn gebracht met de opgaven uit de Maatschappelijke agenda (MAG).

Het gaan realiseren van deze opdrachten is van groot belang omdat we zien dat er noodzaak is om te investeren voor het goed kunnen uitvoeren van wettelijke taken en om te kunnen blijven investeren in de toekomst van Lisse. We presenteren in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad scenario’s en een voorstel om te komen tot structurele bezuinigingen.

Een toekomstbestendig Lisse
In deze nieuwe begroting staan nog geen wensen vanuit het raadsakkoord voor de komende jaren, omdat bij het opstellen van de begroting het raadsakkoord nog niet beschikbaar was. Er komt daarom in oktober een begrotingswijziging waarin de focus op de plannen die de gemeente in 2023 oppakt staat met een financiële uitwerking.

De vastgestelde omgevingsvisie is de leidraad voor ons beleid in het verder ontwikkelen van ons dorp. In 2023 gaat de gemeente het vastgestelde woonprogramma 2020-2024 verder uitvoeren; woningbouw moet en gaat door. We blijven actief verkennen waar nieuwe mogelijkheden voor woningbouw zijn en staan open voor creatieve concepten. Klimaatadaptatie en de energietransitie blijft onze aandacht vragen en we houden (nieuwe) mogelijkheden in de gaten.

In 2023 gaan we het uitvoeringsprogramma ‘Omzien naar elkaar’ uitvoeren, dat gericht is op één van de meest kwetsbare groepen in ons maatschappij: de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is een doordecentralisatie vanuit het Rijk.
Onze opvatting ‘wat voor de regio goed is, is ook voor de gemeente’ en ‘samen – sterk’ zetten we door. We gaan als gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Wonen, economie, gezondheid, evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en recreatie zijn de thema’s die we met deze samenwerking verder brengen.

Een nieuwe koers
Als college gaan we, samen met de raad, hard aan het werk om onze ambities waar te maken in 2023, om beleid structureel te herzien en onze financiën op orde te krijgen. Door met elkaar en onze inwoners en ondernemers in gesprek te blijven en onze maatschappelijke opgaven centraal te stellen gaan we een nieuwe koers varen. Hiermee doorstaan we samen de storm op zee!

Lisse, 27 september 2022


Namens,
College van burgemeester en wethouders,

Kees van der Zwet

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11