Home

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht treft u voor de programmabegroting 2023-2026, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1. Samenleven

Lasten

-30.372

-31.249

-33.564

-32.835

-32.879

-32.790

Baten

6.419

5.343

5.723

5.548

5.548

5.548

Saldo

-23.953

-25.905

-27.841

-27.287

-27.331

-27.242

Programma 2. Leefomgeving

Lasten

-17.956

-14.939

-15.518

-15.924

-16.035

-16.206

Baten

12.065

7.452

7.914

7.910

8.104

8.204

Saldo

-5.891

-7.488

-7.605

-8.015

-7.931

-8.002

Programma 3. Bedrijvigheid

Lasten

-1.144

-1.292

-1.220

-947

-677

-677

Baten

90

138

138

138

138

138

Saldo

-1.053

-1.154

-1.082

-809

-539

-539

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

-2.490

-2.695

-2.721

-2.571

-2.570

-2.569

Baten

1.426

880

492

492

492

492

Saldo

-1.064

-1.815

-2.229

-2.079

-2.078

-2.077

Saldo programma's

-31.961

-36.362

-38.756

-38.190

-37.879

-37.861

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Saldo

33.437

34.556

37.147

38.396

38.389

34.943

Belastingen overig

Saldo

1.945

-289

-301

-301

-301

-301

Overhead

Saldo

-7.293

-7.425

-7.900

-7.878

-7.856

-7.839

Overige baten en lasten

Saldo

-10

-25

-303

-303

-303

-303

OZB niet-woningen

Saldo

2.305

2.578

2.643

2.643

2.643

2.643

OZB woningen

Saldo

2.641

4.108

4.210

4.210

4.210

4.210

Treasury

Saldo

517

839

1.089

1.184

1.231

1.388

Saldo algemene dekkingsmiddelen

33.543

34.342

36.585

37.950

38.012

34.741

Saldo voor resultaatbestemming

1.582

-2.020

-2.171

-240

133

-3.119

Stortingen in reserves

1. Samenleven

Lasten

-2.018

-2.457

-2.500

-2.637

-2.782

-2.935

2. Leefomgeving

Lasten

0

0

0

0

0

0

3. Bedrijvigheid

Lasten

0

0

0

0

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

0

0

0

0

0

0

Totaal stortingen in reserves

-2.018

-2.457

-2.500

-2.637

-2.782

-2.935

Onttrekkingen reserves

1. Samenleven

Baten

4.832

4.670

5.000

4.243

4.240

4.105

2. Leefomgeving

Baten

593

82

197

0

0

0

3. Bedrijvigheid

Baten

119

525

493

271

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Baten

195

214

50

0

0

0

Totaal onttrekkingen reserves

5.738

5.491

5.740

4.514

4.240

4.105

Resultaat na bestemming

5.302

1.013

1.069

1.637

1.591

-1.949

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11