Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling HLTsamen 
De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is sinds 1 januari 2017 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. Dit is een ambtelijke werkorganisatie; de gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. HLTsamen werkt hard aan een  toekomstbestendige werkorganisatie. De dynamiek is sterk toegenomen in de omgeving waarin wij werken. Ook de opgaven worden steeds complexer. Dit vergt een andere manier van organiseren en een hernieuwde blik op de toekomst. Deze hebben wij vastgelegd in de visie ‘HLTsamen 2025’:  

‘Wij zijn een samenlevingsgerichte organisatie voor onze drie gemeenten. We werken in- en extern krachtig, inventief en verbindend samen aan complexe opgaven en behoeftes van opdrachtgevers, inwoners, ondernemers, instellingen en partners in (de regio) Hillegom, Lisse en Teylingen.  De vraag en opgave stellen we centraal. We benutten alle aanwezige talenten, kennis en ervaring om professioneel met plezier, trots en lef te kunnen werken, in een eigentijdse en veilige werk- en leeromgeving .’

Deze visie is de eerste stap geweest van de verdere doorontwikkeling van HLTsamen. Duidelijk is dat een nieuwe inrichting van onze interne organisatie noodzakelijk is om op een doelmatige wijze te kunnen bewegen richting de visie. Hiertoe heeft HLTsamen in 2022 de eerste stappen gezet. Er is een grof model van de nieuwe organisatie vastgesteld, dat verder zal worden verfijnd. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de robuuste ontwikkeling van de organisatie als geheel, maar juist ook voor de zaken die we al direct beter kunnen doen. Eind 2022 verwachten we meer inzicht in de financiële consequenties van de verdere ontwikkeling van HLTsamen.  

Evaluatie HLT uitgesteld 
In het bedrijfsplan HLTsamen is opgenomen dat in 2021 een evaluatie HLTsamen wordt uitgevoerd. Op 1 juli 2021 heeft het bestuur van HLTsamen besloten deze evaluatie uit te stellen. In de tweede helft van 2002 wordt deze alsnog uitgevoerd.

De coronacrisis is vrijwel naadloos overgegaan in de crisis rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit heeft de werkdruk bij HLTsamen nog verder verhoogd. Dat maakte het noodzakelijk om prioriteiten te stellen in de brede activiteiten uit het concernplan 2022.  
 
Doorontwikkeling P&C-cyclus  
De huidige opzet van de P&C-cyclus legt een groot beslag op de ambtelijke capaciteit. In samenspraak met het college en de raad zal HLTsamen de P&C-cyclus verder ontwikkelen. Doel daarbij is vereenvoudiging van de opzet. Dit kan de belasting op de ambtelijke organisatie  verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de P&C-producten naar een hoger niveau brengen. 

Rechtmatigheidsverantwoording 
Momenteel verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Dit wordt anders na de invoering van het wetsvoorstel over de rechtmatigheidsverantwoording in 2022 . Vanaf begrotingsjaar 2023 geeft het college van B&W een rechtmatigheidsverantwoording af: een schriftelijke verklaring waarin het verklaart dat het rechtmatig heeft gehandeld. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is. Dit rechtmatig handelen bestaat uit drie deelaspecten: 

  1. Het voorwaardencriterium : alle financiële beheershandelingen zijn verricht in overeenstemming met (externe en interne) wet- en regelgeving. 
  1. Het begrotingscriterium : alle lasten in het begrotingsjaar vallen binnen de begroting (inclusief wijzigingen) zoals door de gemeenteraad is goedgekeurd.  
  1. Het misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O)-criterium : het college heeft voldoende waarborgen genomen om te voorkomen dat als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen zijn verleend of een te laag dan wel geen bedrag aan heffingen aan de gemeente is betaald.   

De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening (dus niet van het jaarverslag). Een nadere toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording zal de komende jaren worden opgenomen in de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’. Op dit moment werkt de organisatie HLT aan de voorbereidingen om dit het wetsvoorstel te kunnen uitvoeren. 
 
Nadere informatie HLTsamen  
Voor nadere informatie over HLTsamen verwijzen wij u naar de begroting HLTsamen.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11