Home

Financiële begroting

Kengetal structureel evenwicht verplichting BBV
Eén van de verplichte kengetallen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is het aantonen van het structurele evenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans aanwezig zijn dat er op termijn een (begrotings)tekort ontstaat. Op basis van onderstaande overzicht wordt aangetoond of de begroting de komende jaren, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.

Berekening structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welk deel structureel. Op grond van het BBV zijn de afgelopen jaren de regels rondom incidenteel en structureel aangescherpt. De aard van de lasten of baten bepaald of iets structureel is, waar voorheen de looptijd van een bepaald budget bepaalde of iets incidenteel of structureel is. In het onderstaande overzicht wordt de berekening van het structureel evenwicht gepresenteerd. Voor de specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar het vorige hoofdstuk.

Uitkomst structureel evenwicht is positief
De uitkomst van het structureel evenwicht voor 2023 is afgerond € 54.000 positief (0,1%). Hiermee voldoet de gemeente aan de eis voor repressief toezicht vanuit de provincie Zuid-Holland.

Materieel in evenwicht

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2023

2023

2023

2024

2024

2024

Samenleven

   -33.564

      5.723

   -27.841

   -32.835

      5.548

      -27.287

Leefomgeving

   -15.518

      7.914

    -7.604

   -15.924

      7.909

        -8.015

Bedrijvigheid

    -1.220

        138

-1.082

       -947

        138

           -809

Bestuur en ondersteuning

    -2.721

        492

    -2.229

    -2.571

        492

        -2.079

Algemene dekkingsmiddelen

    -9.136

    45.720

    36.584

    -8.670

46.620

       37.950

Totaal lasten en baten

 -62.159

   59.987

    -2.172

 -60.947

   60.707

          -240

Mutaties reserves

    -2.500

      5.740

      3.240

    -2.637

      4.514

         1.877

Saldo incl. mutaties reserves

 -64.659

   65.727

     1.068

 -63.584

   65.221

        1.637

Correctie incidentele baten en lasten

-3.661

      4.675

      1.014

    -2.909

      4.514

         1.605

Structureel resultaat begroting

 -60.998

   61.051

          54

 -60.675

   60.707

             31

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

2025

2025

2026

2026

2026

Samenleven

   -32.879

      5.548

   -27.331

   -32.790

      5.548

     -27.242

Leefomgeving

   -16.035

      8.104

    -7.931

   -16.206

      8.204

      -8.002

Bedrijvigheid

       -677

        138

       -539

       -677

        138

         -539

Bestuur en ondersteuning

    -2.570

        492

    -2.078

    -2.569

        492

      -2.077

Algemene dekkingsmiddelen

    -9.500

    47.513

   38.013

    -9.326

    44.067

      34.741

Totaal lasten en baten

 -61.661

   61.795

        134

-61.568

  58.449

      -3.119

Mutaties reserves

    -2.782

      4.240

      1.458

    -2.935

      4.105

        1.170

Saldo incl. mutaties reserves

 -64.443

   66.035

     1.592

 -64.503

   62.554

      -1.949

Correctie incidentele baten en lasten

    -2.782

      4.240

      1.458

    -2.935

      4.105

        1.171

Structureel resultaat begroting

 -61.661

   61.795

        133

 -61.569

   58.449

      -3.120

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11