Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Afval

Lasten

-2.507

-2.894

-3.088

-3.231

-3.236

-3.235

Baten

3.497

4.137

4.501

4.692

4.699

4.698

Saldo

991

1.243

1.413

1.460

1.463

1.463

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

-209

-950

-600

-1.500

-1.500

Baten

33.437

34.765

38.097

38.996

39.889

36.443

Saldo

33.437

34.556

37.147

38.396

38.389

34.943

Arbeidsparticipatie

Lasten

-222

-299

-315

-331

-345

-358

Baten

Saldo

-222

-299

-315

-331

-345

-358

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-52

-65

-71

-71

-71

-71

Baten

8

13

13

13

13

13

Saldo

-44

-52

-58

-58

-58

-58

Begeleide participatie

Lasten

-1.623

-1.622

-1.756

-1.674

-1.638

-1.557

Baten

-105

Saldo

-1.623

-1.727

-1.756

-1.674

-1.638

-1.557

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-3

-3

-3

-3

-3

Baten

Saldo

-3

-3

-3

-3

-3

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-232

-188

-267

-216

-216

-215

Baten

884

528

170

170

170

170

Saldo

652

340

-97

-46

-46

-45

Belastingen overig

Lasten

-450

-405

-417

-417

-417

-417

Baten

2.395

116

116

116

116

116

Saldo

1.945

-289

-301

-301

-301

-301

Bestuur

Lasten

-1.647

-1.815

-1.796

-1.696

-1.696

-1.696

Baten

258

69

69

69

69

69

Saldo

-1.389

-1.746

-1.727

-1.627

-1.627

-1.627

Burgerzaken

Lasten

-611

-692

-659

-659

-659

-659

Baten

285

283

253

253

253

253

Saldo

-326

-409

-406

-406

-406

-406

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1.498

-1.657

-1.717

-1.717

-1.717

-1.717

Baten

167

110

110

110

110

110

Saldo

-1.331

-1.547

-1.607

-1.607

-1.607

-1.607

Cultureel erfgoed

Lasten

-55

-56

-58

-58

-58

-58

Baten

Saldo

-55

-56

-58

-58

-58

-58

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-745

-223

-847

-585

-582

-579

Baten

8

23

Saldo

-737

-200

-847

-585

-582

-579

Economische ontwikkeling

Lasten

-890

-1.004

-876

-669

-398

-398

Baten

Saldo

-890

-1.004

-876

-669

-398

-398

Economische promotie

Lasten

-201

-223

-273

-208

-208

-208

Baten

83

125

125

125

125

125

Saldo

-119

-98

-148

-83

-83

-83

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-353

-499

-490

-472

-455

-438

Baten

Saldo

-353

-499

-490

-472

-455

-438

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-17

-17

-18

-18

-18

-18

Baten

Saldo

-17

-17

-18

-18

-18

-18

Inkomensregelingen

Lasten

-5.630

-4.873

-5.205

-5.271

-5.369

-5.468

Baten

4.601

3.765

3.721

3.721

3.721

3.721

Saldo

-1.028

-1.108

-1.485

-1.551

-1.648

-1.748

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-4.321

-4.764

-5.374

-5.256

-5.147

-5.157

Baten

17

Saldo

-4.304

-4.764

-5.374

-5.256

-5.147

-5.157

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-5.119

-5.076

-5.535

-5.598

-5.710

-5.824

Baten

Saldo

-5.119

-5.076

-5.535

-5.598

-5.710

-5.824

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-345

-472

-370

-377

-384

-392

Baten

Saldo

-345

-472

-370

-377

-384

-392

Media

Lasten

-697

-688

-696

-696

-696

-696

Baten

201

202

202

202

202

202

Saldo

-496

-486

-494

-494

-494

-494

Milieubeheer

Lasten

-1.137

-1.193

-1.188

-1.144

-1.134

-1.150

Baten

142

56

56

56

56

Saldo

-996

-1.193

-1.133

-1.088

-1.078

-1.094

Musea

Lasten

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Baten

Saldo

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Mutatie reserves

Lasten

-2.018

-2.457

-2.500

-2.637

-2.782

-2.935

Baten

4.832

4.670

5.000

4.243

4.240

4.105

Saldo

2.813

2.213

2.500

1.605

1.458

1.171

Mutaties reserves

Lasten

Baten

907

821

740

271

Saldo

907

821

740

271

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-732

-833

-602

-602

-602

-602

Baten

345

361

61

61

61

61

Saldo

-387

-473

-541

-541

-541

-541

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.530

-2.493

-2.555

-2.451

-2.415

-2.213

Baten

448

322

512

337

337

337

Saldo

-2.082

-2.171

-2.043

-2.114

-2.078

-1.876

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-194

-81

-166

-166

-166

-166

Baten

Saldo

-194

-81

-166

-166

-166

-166

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2.530

-2.297

-2.389

-2.376

-2.411

-2.442

Baten

370

53

53

53

53

53

Saldo

-2.160

-2.244

-2.336

-2.323

-2.358

-2.389

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-750

-812

-903

-873

-873

-873

Baten

7

20

20

20

20

20

Saldo

-743

-792

-883

-853

-853

-853

Overhead

Lasten

-7.368

-6.571

-7.945

-7.924

-7.902

-7.884

Baten

75

-854

46

46

46

46

Saldo

-7.293

-7.425

-7.900

-7.878

-7.856

-7.839

Overige baten en lasten

Lasten

-5

-25

-303

-303

-303

-303

Baten

-5

Saldo

-10

-25

-303

-303

-303

-303

OZB niet-woningen

Lasten

Baten

2.305

2.578

2.643

2.643

2.643

2.643

Saldo

2.305

2.578

2.643

2.643

2.643

2.643

OZB woningen

Lasten

Baten

2.641

4.108

4.210

4.210

4.210

4.210

Saldo

2.641

4.108

4.210

4.210

4.210

4.210

Parkeren

Lasten

-132

-184

-145

-223

-222

-220

Baten

5

7

7

7

7

7

Saldo

-127

-177

-138

-216

-215

-213

Riolering

Lasten

-1.692

-1.425

-1.419

-1.542

-1.706

-1.791

Baten

2.593

2.130

2.244

2.430

2.618

2.718

Saldo

902

705

825

888

911

927

Ruimtelijke ordening

Lasten

-3.448

-683

-765

-665

-625

-625

Baten

2.836

Saldo

-612

-683

-765

-665

-625

-625

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-1.717

-2.466

-2.729

-2.437

-2.441

-2.448

Baten

104

353

804

804

804

804

Saldo

-1.613

-2.113

-1.924

-1.633

-1.637

-1.643

Sportaccommodaties

Lasten

-1.751

-2.542

-2.625

-2.639

-2.649

-2.612

Baten

599

397

398

398

398

398

Saldo

-1.152

-2.144

-2.227

-2.240

-2.250

-2.214

Sportbeleid en activering

Lasten

-1.088

-1.126

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Baten

9

Saldo

-1.079

-1.126

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Treasury

Lasten

-4

309

480

574

622

779

Baten

521

530

609

609

609

609

Saldo

517

839

1.089

1.184

1.231

1.388

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.185

-2.880

-2.840

-3.207

-3.166

-3.207

Baten

1.438

184

184

184

184

184

Saldo

-1.747

-2.696

-2.656

-3.023

-2.982

-3.023

Volksgezondheid

Lasten

-1.641

-1.440

-1.468

-1.468

-1.468

-1.468

Baten

86

25

25

25

25

25

Saldo

-1.555

-1.415

-1.443

-1.443

-1.443

-1.443

Wijkteams

Lasten

-1.516

-1.601

-1.576

-1.560

-1.560

-1.560

Baten

1

Saldo

-1.514

-1.601

-1.576

-1.560

-1.560

-1.560

Wonen en bouwen

Lasten

-1.076

-912

-1.060

-943

-943

-942

Baten

1.009

810

738

358

358

358

Saldo

-68

-102

-322

-585

-585

-584

Totaal saldo taakvelden

5.303

1.013

1.069

1.637

1.591

-1.949

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11