Home

Financiële begroting

Enkele van de volgende uitgangspunten zijn vastgesteld bij de Kadernota 2023-2026 en andere uitgangspunten zijn opgenomen in de begroting.

Ontwikkeling salarislasten
Gerekend is met een cao-stijgingspercentage per 1 januari 2023 van 3,7%.

Prijzen 2023 voor inkopen, inhuur en leveranties
Hiervoor wordt gehanteerd de inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex volgens het Centraal Economisch Plan. Deze bedraagt 2,5% voor 2023, zonder automatische toekenning van compensatie.

Renteontwikkeling geld- en kapitaalmarkt
De rente op de geldmarkt wordt geraamd op -0,0% en voor de kapitaalmarkt op 0,6% (10 jaar) in 2023. De omslagrente blijft gehandhaafd op 2%.

Belastingen en retributies
In het coalitieakkoord staat een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid centraal. Daarbij is het uitgangspunt dat we geen stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen.
Voor belastingen en rechten wordt het inflatiepercentage aangehouden dat voortvloeit uit de CPB-publicaties; dat wil zeggen 2,5%. Voor heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is, als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De belastingvoorstellen worden in december door de raad definitief vastgesteld.

Verbonden partijen
De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Voor al onze gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2023 volgen.
Voor het jaar 2023 is het percentage vastgesteld voor beloning werknemers op 3,7% en 2,5% voor netto materiële budgetten.

Werkorganisatie HLTsamen
De effecten van beleidsbeslissingen bij de vaststelling van de gemeentebegroting op de werkorganisatie HLTsamen worden als beslispunt in de programmabegroting zichtbaar gemaakt. Vervolgens zal dit via een begrotingswijziging in de HLT-begroting worden verwerkt.

Onvoorzien
Voorheen beschouwden wij het positieve resultaat als de post onvoorzien. In de begroting is een stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 100.000.

Overhead
Het percentage voor de overhead, zoals bedoeld in artikel 12 van de Financiële verordening, berekenen we op 12,8%. Dit percentage rekenen we extra comptabel toe aan de kostprijs van rechten en heffingen.

Uitgangspunten
In de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt:

  • alle autonome ontwikkelingen (inflatie, loonstijging etc.);
  • de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen;
  • de wijzigingen van raadsbesluiten tot en met september 2022;
  • de wijzigingen van de 1e Tussentijdse rapportage 2022;
  • de Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van de algemene uitkering.
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11