Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

-1.126

-1.100

26

Sportaccommodaties

-2.542

-2.625

-83

Volksgezondheid

-1.440

-1.468

-28

Totaal 1. Vitaliteit

-5.108

-5.193

-85

Thema 2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-669

-714

-45

Onderwijshuisvesting

-2.493

-2.555

-62

Media

-688

-696

-8

Openbaar basisonderwijs

-81

-166

-85

Cultureel erfgoed

-56

-58

-2

Musea

-77

-77

0

Samenkracht en burgerparticipatie

-105

0

105

Totaal 2. Talentontwikkeling

-4.169

-4.266

-97

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

-705

-839

-134

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12

-12

0

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-717

-851

-134

Thema 4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

-299

-315

-16

Inkomensregelingen

-4.873

-5.205

-332

Begeleide participatie

-1.622

-1.756

-134

Totaal 4. Werk en inkomen

-6.794

-7.276

-482

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-833

-602

231

Geëscaleerde zorg 18-

-499

-490

9

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.764

-5.374

-610

Wijkteams

-1.266

-1.238

28

Samenkracht en burgerparticipatie

-214

-255

-41

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-7.576

-7.959

-383

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-377

-705

-328

Totaal 6. Thuiswonen

-377

-705

-328

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.064

-930

134

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-472

-370

102

Wijkteams

-335

-338

-3

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.076

-5.535

-459

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

459

-122

-581

Geëscaleerde zorg 18+

-17

-18

-1

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-6.505

-7.313

-808

Totaal lasten

-31.246

-33.563

-2.317

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

397

398

1

Volksgezondheid

25

25

0

Totaal 1. Vitaliteit

422

423

1

Thema 2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

23

0

-23

Onderwijshuisvesting

322

512

190

Media

202

202

0

Totaal 2. Talentontwikkeling

547

714

167

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

3.765

3.721

-44

Begeleide participatie

-105

0

105

Totaal 4. Werk en inkomen

3.660

3.721

61

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

361

61

-300

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

361

61

-300

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

204

568

364

Totaal 6. Thuiswonen

204

568

364

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

149

236

87

Totaal 7. Hulp bij meedoen

149

236

87

Totaal baten

5.343

5.723

380

Saldo voor resultaatbestemming

-25.903

-27.841

-1.938

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Toevoegingen reserves

-2.457

-2.500

-43

Onttrekkingen reserves

4.670

5.000

330

Totaal reserves

2.213

2.500

287

Saldo na resultaatbestemming

-23.693

-25.346

-1.653

Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:

Bedragen x € 1.000

 

Lasten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel 

Nadeel

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

26

In de Kadernota 2021 is incidenteel budget voor 2022 beschikbaar gesteld voor de Brede regeling combinatiefuncties/ buurtsportcoaches

28

Overige afwijkingen.

-2

Subtotaal

26

Sportaccommodaties

-83

In de begroting 2023 zijn de kapitaallasten van de sportaccommodaties geactualiseerd wat leidt tot hogere lasten in 2023

-70

Overige afwijkingen.

-13

Subtotaal

-83

Volksgezondheid

-28

De programmabegroting 2023 van Hecht die voor zienswijze in de raad is behandeld leidt op dit taakveld tot hogere lasten

-27

Overige afwijkingen.

-1

Subtotaal

-28

Totaal 1. Vitaliteit

-85

-85

Thema 2. Talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting

-62

In de begroting 2023 zijn de kapitaallasten van de sportaccommodaties geactualiseerd wat leidt tot hogere lasten in 2023

-57

Overige afwijkingen.

-5

Subtotaal

-62

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-45

Voor de activiteit Lisse 825 jaar wordt in de begroting 2023 een werkbudget van € 40.000 opgenomen

-80

Verkoop van de Bondstraat 11-11a-13 leidt tot lagere kosten in 2023. Door het wegvallen van de huurinkomsten ontstaat door de verkoop per saldo een voordeel in de begroting van € 10.000.

33

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de Kroniek van Lisse. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

5

Overige afwijkingen.

-3

Subtotaal

-45

Musea

0

Geen verschillen.

0

Cultureel erfgoed

-2

Overige afwijkingen.

-2

Media

-8

Overige afwijkingen.

-8

Openbaar basisonderwijs

-85

Bij het sluitend opstellen van de begroting 2022 zijn de vergoedingen van de scholen voor het bewegingsonderwijs incidenteel afgeraamd vanwege dubbel geraamde onderhoudscomponent. Dit leidt tot lagere lasten in 2022 en hogere kosten voor 2023

-60

De vergoedingen van de scholen voor het bewegingsonderwijs zijn ontoereikend gebleken en daarom vanaf 2023 opgehoogd

-25

Subtotaal

-85

Samenkracht en burgerparticipatie

105

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het corona steunfonds voor maatschappelijke non profitorganisaties. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

105

Totaal 2. Talentontwikkeling

-97

-97

Thema 3. Zorg voor elkaar

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

Geen verschillen.

0

Samenkracht en burgerparticipatie

-134

Op dit taakveld is de stelpost opgenomen voor de indexering van de subsidies 2023 die bij de 1e tussenrapportage 2023 wordt verdeeld over de instellingen.

-125

Overige afwijkingen.

-9

Subtotaal

-134

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-134

-134

Thema 4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

-16

Overige afwijkingen.

-16

Inkomensregelingen

-332

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het corona steunfonds voor armoedebeleid. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

261

Bij het sluitend opstellen van de begroting 2022 is een stelpost opgenomen voor de verwachte hogere rijksbijdrage BUIG. Uit recente prognose van de ISD blijkt dat post niet reëel is en zal daarom bij de 2e tussenrapportage worden gecorrigeerd. In de begroting 2023 is deze post reeds vervallen.

-488

De subsidie voor het taalhuis is in de begroting 2023 overgeheveld van het lokaal onderwijsbeleid naar armoedegelden.  Voor 2022 wordt deze wijziging opgenomen in de 2e tussenrapportage.

-25

Een actualisatie van de prognose voor de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van de raming.

-50

Raadsakkoord: vanuit het raadsakkoord wordt voor 2023 € 30.000 beschikbaar gesteld voor de vernieuwende aanpak schuldsanering.

-30

Subtotaal

-332

Begeleide participatie

-134

in de begroting 2022 is een taakstelling opgenomen voor een lagere bijdrage Provalu. Gezien het realitisch begroten door Provalu vanaf 2022 is deze post niet reeël en daarom in 2023 afgeraamd. Voor 2022 zal deze correctie plaatsvinden bij de 2e tussenrapportage.

-274

Door de programmabegroting 2023 van de Provalu die voor zienswijze aan de raad is voorgelegd is de raming voor beschut werk geactualiseerd. Bij de 2e tussenrapportage zal deze correctie worden doorgevoerd. 

83

Bezuinigingen: de wettelijke taakstelling (9 plekken in 2022) kan binnen het budget worden gerealiseerd. De taakstelling voor 2023 is nog niet bekend. We verwachten 1 of 2 plekken extra. In de gemeentelijke begroting is hier al op voorgesorteerd en is er voldoende ruimte om de € 50.000 vrij te laten vallen in het kader van de bezuinigingen, zonder dat er ergens anders een probleem ontstaat. In de begroting blijft voldoende geld over om een extra taakstelling op te kunnen vangen.

50

Overige afwijkingen.

7

Subtotaal

-134

Totaal 4. Werk en inkomen

-482

-482

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

231

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken.  

212

Bezuinigingen: De opvang voor peuters zonder Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is geen wettelijke taak. Deze post kan op basis van de uitgaven in voorgaande jaren gehalveerd worden. Binnen de begroting blijft voldoende geld aanwezig om de regeling te blijven uitvoeren.

22

Overige afwijkingen.

-3

Subtotaal

231

Samenkracht en burgerparticipatie

-41

Overige afwijkingen.

-1

Raadsakkoord: vanuit het raadsakkoord is € 40.000 ter beschikking gesteld voor een onderzoek jongeren ontmoetingsplekken.

-40

Subtotaal

-41

Geëscaleerde zorg 18-

9

Overige afwijkingen.

9

Maatwerkdienstverlening 18-

-610

Als gevolg van de programmabegroting van de SOZ 2023 is de begroting van de Jeugdhulp geactualiseerd.

-473

In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen voor de verwachte lagere uitgaven voor de Jeugdzorg. Doordat deze post nu is opgenomen in de ramingen van de SOZ is deze post in 2023 vervallen. In de 2e tussenrapportage zal deze post ook worden gecorrigeerd.

-100

Het groepsvervoer voor de Jeugdhulp was nog niet in de begroting 2023 opgenomen en wordt nu geraamd. Op basis van de werkelijke kosten van de vervoerder tot en met juni wordt hiervoor een bedrag van € 60.000 geraamd. Voor 2022 zal deze wijziging bj de 2e Tussenrapportage worden doorgevoerd.

-60

Overige afwijkingen.

23

Subtotaal

-610

Wijkteams

28

Bezuinigingen: voor de leertuin zorg en veiligheid is eenmalig € 20.000 ter beschikking gesteld. Ten onrechte is deze post structureel geraamd in de begroting.

20

Bezuinigingen: Homestart in de praktijk waren afgelopen jaren weinig koppelingen die gebruik maakten van dit informele aanbod. We verwachten dat de begeleiding die vanuit JGZ en Voor Ieder1 wordt geboden, passend is.

11

Bezuinigingen: het aantal de-escalatie interventies in gezinnen via Marente Reset was de laatste jaren minder dan begroot. Mocht er weer een stijging plaatsvindnen van deze interventies, dan kan het voorkomen dat het budget niet meer toereikend is.

10

Overige afwijkingen.

-13

Subtotaal

28

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-383

-383

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-328

Vanaf 2023 wordt de Maatschappelijke Zorg stapsgewijs gedecentraliseerd van centrumgemeente naar de gemeente. Hiervoor worden gelden van de gemeente Leiden ontvangen, die door de gemeente worden ingezet voor Beschermd wonen. De regeling is budgetneutraal, dat wil zeggen er staan lasten voor hetzelfde bedrag tegenover.

-410

Het restant van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 2021 is in de begroting 2022 opgenomen en (nog) niet in de begroting 2023 wat leidt tot lagere lasten. Hier staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover.

34

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het landelijk programma daklozen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

50

Overige afwijkingen.

-2

Totaal 6. Thuiswonen

-328

-328

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

134

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor inburgering van statushouders. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

84

De trajectkosten van de inburgering van de statushouders is zowel geraamd door de ISD als de gemeente als in het bedrag begroot voor uitvoering van de SPUK regeling en wordt daarom bij de 2e tussenrapportage ten gunste van het resultaat gebracht.

75

Bij het sluitend opstellen van de begroting 2022 is als oplossingsrichting opgenomen dat Welzijnskompas voor uitvoering van het jaarplan in 2022 eenmalig € 62.000 van haar algemene reserve inzet. Dit bedrag  is in mindering gebracht in de subsidiebeschikking 2022 en daarmee gerealiseerd. Echter hoort deze post thuis onder een ander thema (Zorg voor Elkaar), in de 2e tussenrapportage 2022 zal deze post daar naar toe worden overgeheveld. 

-62

Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne is vooruitlopend op de regelingen van het Rijk in de begroting 2022 € 100.000 incidenteel geraamd.

100

Raadsakkoord: Stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving

-25

Raadsakkoord: Vernieuwing algemene subsidieverordening (€ 30.000, nadelig, incidenteel)

-30

Overige afwijkingen.

-8

Subtotaal

134

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

102

Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de WMO maatwerkvoorzieningen geactualiseerd.

102

Wijkteams

-3

Overige afwijkingen.

-3

Maatwerkdienstverlening 18+

-459

Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de WMO maatwerkvoorzieningen geactualiseerd.

-327

In het verleden is een stelpost opgenomen voor verlaging van PGB's. Inmiddels is de realistische begroting van de ISD in de boeken opgenomen en wordt deze stelpost in de 2e tussenrapportage gecorrigeerd.

-25

In het verleden is een stelpost opgenomen voor het verlagen van voorzieningen bij de ISD. Inmiddels is de realistische begroting van de ISD in de boeken opgenomen en wordt deze stelpost in de 2e tussenrapportage gecorrigeerd.

-65

Raadsakkoord: Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein

-47

Overige afwijkingen.

5

Subtotaal

-459

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-581

Als gevolg van het gewijzigd toezichtskader van de provincie hebben we in de Kadernota 2023-2026 voorgesteld om de taakstelling accommodatiebeleid te laten vervallen en is deze niet meer opgenomen in de Begroting 2023. Deze wijziging wordt voor 2022 nog doorgevoerd bij de 2e Tussentijdse rapportage 2022.

-500

Raadsakkoord: actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra

-80

Overige afwijkingen.

-1

Subtotaal

-581

Geëscaleerde zorg 18+

-1

Overige afwijkingen.

-1

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-808

-808

Totaal lasten

-2.317

-2.317

Baten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel 

Nadeel

Thema 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

1

Overige afwijkingen.

1

Volksgezondheid

0

Geen verschillen.

0

Totaal 1. Vitaliteit

1

1

Thema 2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-23

Door de verkoop van de Bondstraat 11-11a-13 ontvangen we vanaf 2023 geen huurinkomsten. Door ook het wegvallen van de kosten ontstaat per saldo een voordeel in de begroting van € 10.000.

-23

Onderwijshuisvesting

190

Voor het bewegingsonderwijs van het Fioretti College wordt een vergoeding ontvangen voor het gebruik van de sporthal de Waterkant. Deze post was nog niet eerder geraamd in de begroting 2023. Voor 2022 is deze post opgenomen in de 2e Tussenrapportage.

100

Voor de huur, de eerste inrichting en mogelijk bijkomende kosten van de Internationale Schakelklas in de Beekbrug ontvangt Lisse van de vier gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een bijdrage van € 22.000 per jaar. Deze inkomsten waren in 2023 nog niet geraamd. Voor 2022 wordt deze post vewerkt in de 2e tussenrapportage. 

88

Overig 

2

Subtotaal

190

Media

0

Geen verschillen.

0

Totaal 2. Talentontwikkeling

167

167

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

-44

Door de programmabegroting 2023 van Provalu die voor zienswijze aan de raad is voorgelegd is de raming voor de rijksbijdrage van de BUIG geactualiseerd.

-44

Begeleide participatie

105

in de begroting 2022 is een taakstelling opgenomen voor een lagere bijdrage Provalu. Gezien het realitisch begroten door Provalu vanaf 2022 is deze post niet reeël en daarom in 2023 afgeraamd. Voor 2022 zal deze correctie plaatsvinden bij de 2e tussenrapportage.

105

Totaal 4. Werk en inkomen

61

61

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-300

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken.  

-300

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-300

-300

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

364

Vanaf 2023 wordt de Maatschappelijke Zorg stapsgewijs gedecentraliseerd van centrumgemeente naar de gemeente. Hiervoor worden gelden van de gemeente Leiden ontvangen, die door de gemeente worden ingezet voor Beschermd wonen. De regeling is budgetneutraal, dat wil zeggen er staan lasten voor hetzelfde bedrag tegenover.

410

Het restant van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 2021 is in de begroting 2022 opgenomen en (nog) niet in de begroting 2023 wat leidt tot lagere lasten. Hier staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover.

-46

Totaal 6. Thuiswonen

364

364

Thema 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

87

In de Kadernota 2023 zijn structureel inkomsten geraamd voor de SPUK gelden van de invoering van de nieuwe wet Inburgering. Hier staan lasten tegenover, per saldo is deze post budgetneutraal.

236

In 2022 zijn incidenteel rijksmiddelen ontvangen voor de inburgering van statushouders.

-149

Totaal 7. Hulp bij meedoen

87

87

Totaal baten

380

380

Reserves

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel 

Nadeel

Toevoegingen reserves

-43

Conform Kadernota 2023-2026 zijn de stortingen van de reserves onderwijshuisvesting (IHP) en Accommodatiebeleid met een indexatiepercentage van 2,5% verhoogd.

64

Als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten van de activa die gedekt worden uit de reserve onderwijshuisvesting (IHP) en reserve accommodatiebeleid zijn ook de stortingen en onttrekkingen geactualiseerd. Als gevolg hiervan heeft in 2023 een neerwaartse bijstelling van de stortingen van beide reserves plaatsgevonden.

-107

Totaal toevoegingen reserves

-43

-43

Onttrekkingen reserves

78

Onttrekking reserve inzake sloop tijdelijke huisvesting de Tweemaster in 2022

-30

Overheveling van 2021: Armoedegelden

-261

Overheveling van 2021: Inburgering statushouders

-84

Overheveling van 2021: Integrale verordening sociaal domein (€22.000 van 2021 naar 2022)

-22

Overheveling van 2021: Landelijk actieprogramma daklozen

-50

Overheveling van 2021: Lokale aanpak eenzaamheid Lisse 2020-2022

-18

Overheveling van 2021: ontschottingsbudget naar voorieder1 

-10

Overheveling van 2021: Transformatiefonds Holland Rijnland

-17

Overheveling van 2021: Corona steunfonds

-105

De kosten voor Lisse 825 jaar worden onttrokken aan de algemene reserve.

80

Voor het vernieuwen van de IHP die uiterlijk in 2023 wordt geactualiseerd vindt een onttrekking plaats aan de reserve.

40

Als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten van de activa die gedekt worden uit de reserve ondewijshuisvesting (IHP) en reserve accommodatiebeleid zijn ook de stortingen en onttrekkingen geactualiseerd. Als gevolg hiervan heeft in 2023 een opwaartse bijstelling van de onttrekkingen van beide reserves plaatsgevonden. Dit betreft met name de voortgang van Ter Specke die leidt tot een behoorlijke stijging van de onttrekking ten opzichte van 2022.

555

Totaal onttrekkingen

78

78

Totaal reserves

35

35

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11