Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

-692

-659

33

Beheer overige gebouwen en gronden

-188

-267

-79

Totaal Dienstverlening

-880

-926

-46

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.815

-1.796

19

Totaal Regionale samenwerking

-1.815

-1.796

19

Totaal lasten

-2.695

-2.722

-27

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

283

253

-30

Beheer overige gebouwen en gronden

528

170

-358

Totaal Dienstverlening

811

423

-388

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

69

69

0

Totaal Regionale samenwerking

69

69

Totaal baten

880

492

-388

Saldo voor resultaatbestemming

-1.815

-2.230

-415

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

214

50

-164

Totaal reserves

214

50

-164

Saldo na resultaatbestemming

-1.603

-2.182

-579

Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 na wijzigingen en de programmabegroting 2023:

                             Bedragen x € 1.000

 

Lasten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

33

Hogere bijdragen aan HLT Samen.

-22

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor arbeidsmigranten (€ 50.000). In 2023 is hiervoor geen budget opgenomen.

50

Extra structureel budget nodig voor het organiseren van verkiezingen in de toekomst conform aangescherpte regels.

-19

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het organiseren van verkiezingen in corona tijd. Dit was een incidentele extra bijdrage vanuit het Rijk.

16

Overige verschillen.

8

Subtotaal

33

Beheer overige gebouwen en gronden

-79

Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond.

-24

Raadsakkoord: verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare gebouwen, centrum en voorzieningen.

-50

Overige verschillen.

-5

Subtotaal

-79

Totaal Dienstverlening

-46

-46

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

19

Overige verschillen.

19

Totaal Regionale samenwerking

19

19

Totaal lasten

-27

-27

Baten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

-30

In de begroting 2023 is een structurele verlaging voor het verstrekken van rijbewijzen doorgevoerd. Al enige jaren is het begrote budget te hoog in vergelijking met de realiteit.

-30

Beheer overige gebouwen en gronden

-358

In de begroting 2022 hebben we een incidentele opbrengst voor de verkoop van de woning Oranjelaan 114.

-390

Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond.

32

Subtotaal

-358

Totaal Dienstverlening

-388

-388

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

0

Geen verschillen.

0

Totaal Regionale samenwerking

0

0

Totaal baten

-388

-388

 

Reserves

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Toevoegingen reserves

0

Geen verschillen.

0

Onttrekkingen reserves

214

Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal.

174

In de begroting 2022 wordt voor de laatste keer geld onttrokken voor leefbaarheid. De raad heeft hiervoor tot en met 2022 geld ter beschikking gesteld.

40

Subtotaal

214

Totaal reserves

214

214

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11