Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Maatschappelijke agenda: innoveren en verbinden
Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Lisse de maatschappelijke agenda (MAG) ‘Leven Lang Meedoen’ vastgesteld. Deze vormt de basis voor uitvoeringsprogramma’s rond zeven thema's:

 1. Vitaliteit
 2. Talentontwikkeling
 3. Zorg voor elkaar
 4. Werk en inkomen
 5. Opgroeien en opvoeden
 6. Thuiswonen
 7. Hulp bij meedoen

De agenda bevat een integrale visie en zeven opgaven voor het sociaal domein. Begrippen als positieve gezondheid en inclusie zijn de rode draden in de MAG. Per thema wordt in 2022 samen met maatschappelijke partners, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

De Programmabegroting 2023-2026 kent dezelfde verdeling als de MAG. Samen vormen deze thema's het begrotingsprogramma ‘Samenleven’; dit zijn de opgaven waaraan we gaan werken. De indeling komt voort uit belangrijke ontwikkelingen en problemen in de samenleving en de wettelijke taken van de gemeente. De opgaven hangen met elkaar samen en zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken én zijn afhankelijk van elkaar. Bij het vaststellen van de volgorde van onze opgaven volgen we ‘losjes’ de lijn van de individuele inwoner, van elkaar helpen, naar hulp en steun van de gemeente als dat nodig is. De eerste drie opgaven zorgen voor een sterke sociale basis die bijdraagt aan het voorkomen van problemen later.

Hieronder benoemen we per thema eerst de trends en ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over landelijke regelgeving, demografische ontwikkelingen of de gevolgen van de coronapandemie.
Vervolgens noemen we de ambities die in de MAG bij het betreffende thema zijn opgenomen: wat willen we bereiken? Daarna geven we aan hoe we meten of het lukt. Dat meten doen we via een aantal indicatoren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De indicatoren geven op hoofdlijnen een beeld van de voortgang op onze ambities.
 • Dit is een middel voor een dialoog met onze partners.
 • We gaan uit van een beperkte set indicatoren om het overzichtelijk en simpel te houden.
 • De gegevens worden zo mogelijk jaarlijks geactualiseerd.
 • We nemen alleen indicatoren op die op dit moment structureel/betrouwbaar te meten zijn.

Ten slotte geven we aan welke activiteiten we in 2023 zullen ondernemen en/of financieren om de ambities waar te maken.

Sommige activiteiten dragen bij aan verschillende ambities en sommige zelfs aan ambities op het gebied van verschillende thema's. In die gevallen hebben we geprobeerd de activiteit bij de belangrijkste ambitie op te nemen, om zo versnippering tegen te gaan. Datzelfde hebben we gedaan bij partners die subsidie ontvangen voor hun activiteiten: vaak dragen ook die partijen bij aan verschillende ambities op het gebied van verschillende thema's.

Sommige posten van de begroting vallen onder verschillende programmathema's. Bijvoorbeeld als een deel van het genoemde bedrag over vastgoed gaat en een deel over de activiteiten die op die locatie plaatsvinden. Ook hier hebben we getracht om dit op één plek te bundelen.  

Omgevingsvisie
Uit de omgevingsvisie vloeit voort dat we meer integraal werken en met meer aandacht voor participatie. Dit geldt dus ook voor alle opgaven van de MAG. Dit kan betekenen dat hiervoor meer ambtelijke capaciteit wordt gevraagd.

Lasten, baten en saldo

-36.064.000

55,8 %

10.723.000

16,3 %

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11