Home

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-209

-950

-741

Overhead

-6.571

-7.945

-1.374

Treasury

309

480

171

Belastingen overig

-405

-417

-12

Overige baten en lasten

-25

-303

-278

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-6.901

-9.135

-2.234

Totaal lasten

-6.901

-9.135

-2.234

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

34.765

38.097

3.332

Overhead

-854

46

900

Treasury

530

609

79

Belastingen overig

116

116

0

OZB niet-woningen

2.578

2.643

65

OZB woningen

4.108

4.210

102

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

41.243

45.721

4.478

Totaal baten

41.243

45.721

4.478

Saldo voor resultaatbestemming

34.342

36.585

2.243

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

34.342

36.584

2.242

Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:

                                Bedragen x € 1.000

Lasten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-741

In de begroting 2022 is onder de uitgaven een taakmutatie opgenomen, waarvan door het domein nog een onderbouwend plan gemaakt moet worden voordat deze middelen vrijgegeven worden.

209

In de Begroting 2023 is € 1,5 miljoen gereserveerd van de extra middelen uit de Meicirculaire 2022.

-1.500

Bezuinigingen: vrijval reservering indexatie ten behoeve van bezuinigingen 

550

subtotaal

-741

Overhead

-1.374

De indexatie van de begroting 2023 van HLTsamen wordt grotendeels verantwoord op de Overhead.

-403

De reservering van € 520.000 voor structurele ambities vanuit het raadsakkoord is nog opgenomen op de Overhead. Deze wordt bij de 1e Begrotingswijziging 2023 verwerkt richting de overige programma's.

-520

In 2022 is per abuis een deel van het budget van HLTsamen op de batenkant verantwoord als negatieve baat. Dit wordt bij de 2 tussentijdse rapportage 2022 hersteld. Zie ook toelichting bij de baten.

-870

Raadsakkoord: doorbelasting uren planvorming naar anterieure overeenkomsten en projectgelden

119

Raadsakkoord: dekking diverse opdrachten uit budget strategische ambities

296

Raadsakkoord: aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving

-22

Raadsakkoord: versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie

-67

Bezuinigingen: vrijval deel budget strategische ambities

100

Overige verschillen.

-6

subtotaal

-1.374

Treasury

171

De toegerekende rente wordt als negatieve last verantwoord op het taakveld treasury. Op basis van de geactualiseerde kapitaalslasten valt de toerekende rente € 86.000 hoger uit dan begroot. Deze wordt doorbelast aan de andere taakvelden en per saldo neutraal.

86

Door reguliere aflossingen dalen de rentelasten in 2023 ten opzichte van 2022 met € 85.000.

85

subtotaal

171

Belastingen overig

-12

Betreft aanpassing van de begroting van Belastingen Bollenstreek die in de Kadernota 2023 was opgenomen.

-12

Overige baten en lasten

-278

De post onvoorzien is in de begroting 2022 geraamd op € 25.000. In 2023 is hiervoor een bedrag geraamd van € 100.000.

-75

De stelpost indexaties voor 2023 en verder zijn verantwoord op de Overhead, die moet nog verdeeld worden over de andere programma's.

-302

Bezuinigingen: verlagen post onvoorzien

99

subtotaal

-278

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-2.234

-2.234

Totaal lasten

-2.234

-2.234

Baten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3.332

De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de Meicirculaire 2022. Door onder andere indexatie van de algemene uitkering wijkt de uitkering in 2022 af van 2023.

3.099

In 2021 is het BTW compensatiefonds niet volledig uitgeput. De gemeente ontvangt daardoor € 233.000 extra in de algemene uitkering.

233

subtotaal

3.332

Overhead

900

In 2022 is per abuis een deel van het budget van HLTsamen op de batenkant verantwoord als negatieve baat. Dit wordt bij de 2 tussentijdse rapportage 2022 hersteld. Zie ook toelichting bij de lasten.

870

De stelpost met de indexaties voor de overige opbrengsten in 2023 en verder is binnen dit taakveld opgenomen. Deze moet nog verdeeld worden over de overige taakvelden.

45

Overige verschillen.

-15

subtotaal

900

Treasury

79

De dividendopbrengsten zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke ontvangen opbrengsten.  De bedragen voor 2022 moeten nog aangepast worden via de 2e Tussentijdse rapportage 2022.

86

Overige verschillen.

-7

subtotaal

79

Belastingen overig

0

Geen verschillen.

OZB niet-woningen

65

De inkomsten vanuit de OZB niet-woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022 met 2,5% conform de uitgangspunten bij de Kadernota.

65

OZB woningen

102

De inkomsten vanuit de OZB woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022 met 2,5% conform de uitgangspunten bij de Kadernota.

102

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

4.478

4.478

Totaal baten

4.478

4.478

Reserves

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Toevoegingen reserves

0

Geen verschillen.

0

Onttrekkingen reserves

0

Geen verschillen.

0

Totaal reserves

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11