Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

Verplichte onderdelen Besluit begroting en verantwoording

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Dit onderdeel van de begroting volgt uit artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

In Algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkering uit het gemeentefonds
  • dividenden
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak; de besteding is niet geoormerkt. De onroerende zaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden. Deze worden op de desbetreffende programma’s verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting.  

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2022. Voor de berekening van de algemene uitkering 2023 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en woningen in 2023. De maatstaven zijn in de overige jaren constant gehouden. De decentralisaties zijn voor een deel opgenomen in de algemene uitkering; op termijn worden alle decentralisaties opgenomen in de berekeningen van de algemene uitkering.
 
Dividenden
We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en Meerlanden, naar rato van het bedrijfsresultaat. We begroten het dividend in 2023 overeenkomstig de realisatie van het dividend over 2021. Deze wordt in het jaar 2022 verantwoord. De Begroting 2022 wordt bij de 2e Tussentijdse rapportage 2022 aangepast.

Dividenden

Realisatie

Realisatie

Begroting

Begroting

2021

2022

2022

2023 e.v.

Alliander

364

400

371

400

Bank Nederlandse Gemeenten

33

42

33

42

Meerlanden

45

89

40

89

Totaal Dividenden

444

531

444

531

Saldo financieringsfunctie
In het vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie ‘Rente’ van de commissie BBV geeft aan dat er niet meer rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). Lisse rekent geen bespaarde rente toe aan investeringen.
Lisse hanteert een omslagpercentage van 2 procent – berekend volgens de omslagrentemethode – voor de toerekening van rente aan investeringen die via kapitaallasten ten laste van de taakvelden komt. Voor een overzicht: zie de paragraaf 'Financiering'.

Lasten, baten en saldo

-9.136.000

14,1 %

45.721.000

69,6 %

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11