Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

-2.880

-2.840

40

Parkeren

-184

-145

39

Totaal Mobiliteit

-3.064

-2.985

79

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.297

-2.389

-92

Riolering

-1.425

-1.419

6

Afval

-2.894

-3.088

-194

Milieubeheer

-1.193

-1.188

5

Begraafplaatsen en crematoria

-3

-3

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.812

-8.087

-275

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-1.657

-1.717

-60

Openbare orde en veiligheid

-812

-903

-91

Totaal Veiligheid

-2.469

-2.620

-151

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-912

-1.060

-148

Ruimtelijke ordening

-683

-765

-82

Totaal Wonen

-1.595

-1.825

-230

Totaal lasten

-14.940

-15.517

-577

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

184

184

0

Parkeren

7

7

0

Totaal Mobiliteit

191

191

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

53

53

0

Riolering

2.130

2.244

114

Afval

4.137

4.501

364

Milieubeheer

0

56

56

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.320

6.854

534

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

110

110

0

Openbare orde en veiligheid

20

20

0

Totaal Veiligheid

130

130

Thema Wonen

Wonen en bouwen

810

738

-72

Totaal Wonen

810

738

-72

Totaal baten

7.451

7.913

462

Saldo voor resultaatbestemming

-7.489

-7.605

-116

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2022

2023

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

82

197

115

Totaal reserves

82

197

115

Saldo na resultaatbestemming

-7.407

-7.412

-5

Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:

Bedragen x € 1.000

Lasten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

40

In 2022 is incidenteel budget opgenomen voor een extra HLT Taak Verkeersbeleid € 77.000 en incidenteel budget voor verkeers- en parkeertellingen € 35.000. Dit budget is niet opgenomen in 2023.

111

Openbare verlichting:
Hogere afschrijvingen door nieuwe investeringen.

-38

Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Mobiliteit

-42

Overige verschillen.

9

Subtotaal

40

Parkeren

39

De investeringen vallen lager uit dan gedacht bij het opstellen van de begroting 2022. Dit zorgt voor een voordeel van € 39.000.

39

Subtotaal

39

Totaal Mobiliteit

79

79

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-92

Raadsakkoord: participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte

-50

Raadsakkoord: uitvoering operatie steenbreek in eigen regie

-15

Overige verschillen.

-27

Subtotaal

-92

Riolering

6

Overige verschillen.

6

Afval

-194

Door de bijplaatsingen van afval bij ondergrondse containers en dumpingen in de gemeente vallen de kosten voor afval € 80.000 hoger uit.

-80

Hogere bijdrage aan het VAB en actualisatie van de verwerkingskosten door het VAB.

-100

Overige verschillen.

-14

Subtotaal

-194

Milieubeheer

5

Overige verschillen.

11

Raadsakkoord: Versterken van het beleidsveld duurzaamheid

-56

Bezuinigingen: Extra uren omgevingsdienst

50

Subtotaal

5

Begraafplaatsen en crematoria

0

Geen verschillen.

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-275

-275

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-60

Hogere onderhoudskosten voor brandkranen en blusvoorzieningen.

-19

Hogere bijdrage aan Veilgheidsregio Hollands Midden.

-49

Bezuinigingen: Onderhoud brandkranen

16

Overige verschillen.

-8

Subtotaal

-60

Openbare orde en veiligheid

-91

Hogere bijdragen aan HLTsamen.

-20

De extra uitgaven als gevolg van de taakmutatie Boa's uit de Meicirculaire 2022 zijn verantwoord op het taakveld Openbare orde en veiligheid.

-33

Raadsakkoord: Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid

-30

Overige verschillen.

-8

Subtotaal

-91

Totaal Veiligheid

-151

Totaal

-151

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-148

Overige verschillen.

-6

Raadsakkoord: voorstel (juridische) mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden

-30

Raadsakkoord: onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak entrees

-60

Raadsakkoord: voorstel versnelling realisatie tijdelijke woningen

-27

Raadsakkoord: versterken van het beleidsveld Wonen

-25

Subtotaal

-148

Ruimtelijke ordening

-82

In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor legalisatieonderzoeken 2022 (€ 30.000). In 2023 is hiervoor geen budget opgenomen.

30

Raadsakkoord: transitie binnen het team planvorming van inhuur naar formatie

-119

Overige verschillen.

7

Subtotaal

-82

Totaal Wonen

-230

Totaal

-229

Totaal lasten

-577

-577

Baten

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Geen verschillen.

0

Parkeren

Geen verschillen.

0

Totaal Mobiliteit

0

0

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Geen verschillen.

0

Riolering

114

Hogere rioolheffing door stijging van kosten. 

114

Afval

364

Hogere afvalstoffen heffing door stijging van kosten.

187

Vergoeding voor plastic, papier, karton is geactualiseerd.

177

Subtotaal

364

Milieubeheer

56

Raadsakkoord: verwachte inkomsten rijk duurzaamheid

56

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

534

534

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Geen verschillen.

0

Openbare orde en veiligheid

Geen verschillen.

0

Totaal Veiligheid

0

0

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-72

In vergelijking met de begroting 2022 zijn de bouwleges in de begroting 2023 € 35.000 lager. De bouwleges fluctueren jaarlijks. Het kan zijn dat gedurende 2023 de bouwleges op basis van geactualiseerde inschattingen hoger of lager uitvallen. Dit zal bij de tussentijdse rapportages 2023 in de begroting worden aangepast.

-35

Administratieve herverdeling van budgetten verhuur gebouwen naar programma 4. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

-37

Totaal Wonen

-72

-72

Totaal baten

462

462

Reserves

Verschil

Toelichting

Bedrag

Voordeel

Nadeel

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-82

Bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De budgetten zijn in 2021 toegevoegd aan de reserve Overhevelingen en worden in de begroting 2022 onttrokken aan de reserve Overhevelingen en beschikbaar gesteld. Dit effect is budgettair neutraal.

-82

Totaal reserves

-82

Totaal reserves

-82

 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11