Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hierin vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken, openbare verlichting)
 • voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
 • gebouwen


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft. De beschikbaar gestelde middelen zetten we in om uitvoering te geven aan het beleid zoals door de raad vastgesteld.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien dit een substantieel onderdeel van de begroting vormt, willen we zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.
In beleidsplannen maken we afspraken over de wijze waarop we onderhouden en hoe dit aansluit op de vastgelegde ambities op gemeentelijke opgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie en circulaire economie. De doelstellingen en activiteiten die gerelateerd zijn aan deze paragraaf staan in het taakveld 'Openbare ruimte en duurzaamheid' binnen het programma 'Leefomgeving'.

WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER?

 • We werken aan een klimaatadaptieve leefomgeving:
  • In 2022 hebben we voor klimaatadaptatie deze ambitie vastgesteld: actief. Klimaat krijgt nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer- en onderhoudsplannen van de gemeente.
  • In 2022 geven we met het groenbeheerplan verdere invulling aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. In 2021 is ook het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld, dat we nu aan het uitvoeren zijn.
  • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk. Zo werken we aan opgaven zoals "Smart city", waarbij we technologie inzetten om tot slimme oplossingen te komen op gebied van mobiliteit en energie- en klimaatopgaven. Ook werken we aan het gebruik van asset management om slimme keuzes te maken voor beheer, onderhoud en inrichting van de buitenruimte.
 • In onze inkooptrajecten en in ons afvalmanagement werken we toe naar een circulaire economie.
 • We investeren in groen en biodiversiteit. In 2022 wordt het uitvoeringsprogramma 'Biodiversiteit' vastgesteld.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?
Onderstaande tabellen laten de activiteiten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen zien. Per discipline geven we aan wat we in een aangegeven tijdsbestek gaan doen.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Lisse 2021-2024

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

In het beleidsplan is per categorie het kwaliteitsniveau benoemd

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Meerjarenonderhoudsplan

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

1.021

1.110

666

688

Storting

171

171

171

171

Uitname

82

615

149

119

Stand per 31 december

1.110

666

688

739

Uitvoering in 2023

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Sportpark

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Beheerplan Sportpark Ter Specke 2019-2028

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2028

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Sportpark

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

0

400

0

0

Uitvoering in 2023

 FC Lisse: Lichte toplaag renovatie natuurgras veld 1.

Toelichting:

In 2019 vond de visuele beoordeling van de sportvoorzieningen plaats, een momentopname. Met name voor de natuurlijke sportvloeren en sportparkinrichting is het beeld veranderlijk door weersinvloeden, speelintensiteit en het tijdstip van beoordeling (op welk moment in het speelseizoen van een sport). Dit laatste heeft vooral invloed op de natuurgrasvelden. Hierdoor kan de geplande uitvoering verschuiven.

Vanaf 2020 is het dagelijks onderhoud overgedragen aan de verenigingen; de gemeente voert slechts een klein aantal werkzaamheden uit. Afspraken over het onderhoud tussen de vereniging en gemeente zijn per vereniging in een convenant vastgelegd. Elk kwartaal voert een extern inspecteur namens de gemeente een schouw uit van de werkzaamheden die door de vereniging zijn uitgevoerd. Ook bepaalt de extern inspecteur of renovaties wellicht kunnen worden uitgesteld of juist eerder moeten plaatsvinden.

Tijdens de schouwen is vastgesteld dat de verenigingen het onderhoud goed hebben opgepakt en dat de kwaliteit op orde is.

Riolering

Naam beleidsplan

Integraal waterketenplan 2022-2026

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Riolering

Riolering

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

3.103

1.108

2.307

1.854

Exploitatiebedragen

580

593

593

593

Voorziening Riolering (egalisatie tarief)

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

1.969

1.716

1.345

1.047

Storting

0

0

0

0

Uitname

253

371

298

280

Stand per 31 december

1.716

1.345

1.047

768

Uitvoering in 2023

Aanleg drainage Van Speijkstraat gedeelte Kanaalstraat - De Ruijterstraat

Rioolvervanging-renovatie/aanleg drainage/afkoppelen Schilderswijk

Rioolvervanging-renovatie op diverse locaties

Ombouw riolering Grevelingstraat tot gescheiden rioolstelsel

Saneren 3 riooloverstorten Zeeheldenwijk

Maatregelen tegen wateroverlast Willemskade

Toelichting:

Het integraal waterketenplan beschrijft het gemeentelijk beleid voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het plan is afgestemd op het riolerings-, zuiverings- en drinkwaterbeleid in de Bollenstreek en is de basis voor integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de waterketen, wat leidt tot betere afstemming in de waterketen van drinkwaterproductie, -distributie en -levering, de riolering en de afvalwaterzuivering. Het plan is opgesteld in de Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea.

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het waterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en voor het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

Groen

Naam beleidsplan

Groenatlas 2008 - 2017

Vastgesteld

2008

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

Wordt meegenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

A in het winkelgebied en B in de rest van Lisse.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan 2021-2030

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2030

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Uitvoering in 2023

Op basis van de uitgevoerde groeninspectie 2022 worden de jaarlijkse vervangingen planmatig uitgevoerd en wordt de uitgestelde vervanging geleidelijk ingelopen.

Toelichting:
Groen heeft een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering. De gemeente heeft een landelijke opgave om aan te geven hoe om te gaan met zaken als droogte, wateroverlast en hittestress. Groen is een belangrijke onderdeel van de oplossing. Bij vervanging van groen en bomen houdt de gemeente maximaal rekening met klimaatverandering. Vervanging is het uitgelezen moment om het sortiment en de groeiplaatsen te verduurzamen. Voorbeeld hiervan is het aaneensluiten van groenvakken en deze zo in te richten dat het regenwater in groenvakken kan stromen en langzaam weg zakt. Dit ontlast het riool en helpt grondwaterstandverlaging te voorkomen.

Bomen

Naam beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

15 jaar

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

N.v.t.

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Opgenomen in het groenbeheerplan Lisse 2021-2030.

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2030

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Herplantplicht bomen

Bomen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatiebedragen

692

692

692

692

Investeringsbedragen

475

475

475

475

Voorziening Herplantplicht bomen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

 16

16

16

16

Storting

 0

 0

 0

0

Uitname

 0

 0

 0

0

Stand per 31 december

 16

16

16

16

Uitvoering in 2023

Onderhoud:
Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen.
In 2023 worden de wijken Vogelwijk, Componistenwijk, Schilderswijk, Geestwater, Vrouwenpolder en Lisse Rond beoordeeld.

Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland: Schilderswijk (in verband met rioolvervanging).

Ziekte en plagen:
Prioriteit ligt bij de bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte.

Toelichting:
Een goed onderhouden bomenbestand is van groot belang voor de leefomgeving. Bomen hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, beperken temperatuurextremen, dragen bij aan waterbeheer en vormen een schuilplaats en voedselbron voor fauna. Door goed onderhoud willen we bestaande bomen zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. De afgelopen jaren zijn de achterstanden in het onderhoud ingelopen. Het aantal bomen hoeft niet zozeer toe te nemen, de kroonoppervlakte daarentegen wel. Risico is dat de kwaliteit van de bomen afneemt door bijvoorbeeld ziekten, plagen, klimaatstress en ouderdom.

In 2019 werden in Lisse voor het eerst nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen. In 2021 is dit aantal opgelopen en bevinden zich nesten in honderd tot tweehonderd bomen. Bestrijding vindt plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen. Om de rups tegen te gaan, hangen we nestkasten op locaties waar vorig jaar eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we daarnaast door bermen ecologisch te maaien en in te zaaien voor een toename van het aantal plantensoorten in een gebied. Dit trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Bovendien streven we naar meer diversiteit in het bomenbestand.

In 2022 is de eikenprocessierups stabiel gebleven. Of dit al het gevolg is van de preventieve maatregelen moet de komende jaren blijken.

Wegen

Naam beleidsplan

Beleidsplan Wegen

Vastgesteld

2022

Looptijd

2022-2026

Actualisatie

2026

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis en basis+

Naam beheer- en onderhoudplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Wegen

Wegen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Bedragen klein onderhoud

144

144

144

144

Bedragen groot onderhoud

604

604

604

604

Uitvoering in 2023

Klein onderhoud wegen op diverse locaties

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties

Onderhoud belijning

Ophoging Meerenburgh (zuidelijk deel)

Toelichting:
Het beleidsplan ‘Wegen’ omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Doel ervan is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar, met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren.

In het beleidsplan zijn de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Ook bevat het de kwaliteitsniveaus waaraan de wegen moeten voldoen. In het plan voldoen we voor alle wegtypes aan het basiskwaliteitsniveau voor de thema's veiligheid, comfort en aanzien. Dit niveau wil zeggen dat we het wegennet voor de weggebruiker op een verantwoorde wijze in stand houden. De kwaliteit van de fietspaden, winkelstraten en looproutes rond seniorencomplexen is daarbij extra belangrijk; hier hebben we kwaliteitsniveau dan ook gesteld op basis+. In het plan hebben we ook de zettingen van de verhardingen meegenomen. Ophoging van deze wegen garandeert de toegankelijkheid van de woningen.

Speelplaatsen

Naam beleidsplan

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020 - 2030

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Speelplaatsen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

97

143

102

104

Exploitatiebedragen

41

41

41

41

Uitvoering in 2023

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie laten uitvoeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras
 • Oude speelplaatsen verwijderen conform het uitvoeringsprogramma

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Een uitvoeringsprogramma 'Straatmeubilair' is in de maak. Een planning voor het aanbieden aan het college en de raad volgt.

Naam voorziening/reserve

-

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

-

-

-

-

Exploitatiebedragen

78

78

78

78

Uitvoering in 2023

 • Verwijderen van de twee Uriliften
 • Jaarlijks beheer en onderhoud van de openbare watertappunten

Openbare verlichting

Naam beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Openbare verlichting

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

222

194

194

185

Bedragen t.l.v. exploitatie

78

78

78

78

Uitvoering in 2023

In 2022 stellen we het beleids-/beheerplan 'Openbare Verlichting 2023-2027' vastgesteld.
Dit bevat ook een programma voor de vervanging van lichtmasten door LED-verlichting in de periode 2023-2027, inclusief de financiële gevolgen daarvan.

Investering: op basis van het beleidsplan vervangen we ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting. Het doel: 50 procent energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013. In 2030 is dan alle verlichting LED-verlichting.

Exploitatie: onderhoud is jaarlijks € 78.000.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2018-2022

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening M.O.P. Bruggen

Civiele kunstwerken

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

93

0

334

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

74

74

74

74

Bedragen t.l.v. voorziening

56

3

59

41

Voorziening M.O.P. Bruggen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

152

152

205

203

Storting

56

56

56

56

Uitname

56

3

59

41

Stand per 31 december

152

205

203

218

Uitvoering in 2023

In het beheerbeleidsplan 'Civiele kunstwerken 2018-2022' is een programma voor onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken opgenomen voor 2018-2022 en de financiële gevolgen daarvan. Dit plan is/wordt in 2022 geactualiseerd.

Investering: In 2023 staat de vervanging van fietsbrug 3 Weegschaal gepland.

Baggeren

Naam beleidsplan

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Vastgesteld

2018

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Uitgaven

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Bedragen t.l.v. exploitatie (groot onderhoud)

70

70

70

70

Uitvoering in 2023

In HLT-verband is een baggerbestek opgesteld en uitgevoerd in 2018-2019. In 2020 is een nieuw uitvoeringsbestek opgesteld voor de uitvoeringsperiode  2021-2022. De baggerwerkzaamheden (circa 3.000 m3 baggerslib), zijn in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Baggeren is onderdeel worden van het Programma Water en Klimaatadapatie (PWKA) dat in het vierde kwartaal van 2021 is opgemaakt en in 2022 aan het bestuur wordt aangeboden. Hierin geeft de gemeente een doorkijk in het beheer van watergangen, oevers en duikers in relatie tot klimaatverandering.

Oevers

Naam beleidsplan

Beleidsplan Oevers 2019-2028

Vastgesteld

2018

Looptijd

2019-2028

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

B/C

Naam beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Beschoeiingen

Voorziening Beschoeiingen

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

14

14

14

14

Storting

103

103

103

103

Uitname

103

103

103

103

Stand per 31 december

14

14

14

14

Uitvoering in 2023

Het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) is in het vierde kwartaal van 2021 opgesteld voor de planperiode 2022 -2026. De aanbesteding en uitvoering oeverbescherming wordt in HLT-verband opgepakt.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11