Programma 1 Samenleven

Kaderstellende stukken

Onderwijs
·   Programma Voortijdig schoolverlaten Holland Rijnland 2017-2020

·   Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Duin en Bollenstreek 2019-2023

·   Fantastische lijnen onderwijs en arbeidsmarkt (dagbesteding) Holland Rijnland 2017-2020
·   Onderwijskansenbeleid 2020-2023
·   Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2019
·   Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

·   Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018

·   Verordening Leerlingenvervoer


Gezondheid & Vitaliteit
·   Meerjarenprogramma 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'


Sociaal domein
·   Maatschappelijke agenda Lisse (onder voorbehoud van vaststelling van de raad in 2021)
·   Kadernota WMO Bollen5 2015-2018

·   Transformatieagenda WMO en haar omgeving
(2017-2018)
·   Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd

·   Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019

·   Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
·   Doelenboom mantelzorg

·   Algemene subsidieverordening Lisse 2017

·   Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020

·   Verordening Jeugdhulp 2015

·   Verordeningen Participatiewet

·   Iedereen doet mee, Een gezamenlijke aanpak voor uitkomen met het inkomen, Beleidsnota Lisse 2019-2022
·   Omzien naar elkaar, Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen Duin- en Bollenstreek 2018-2020

·   Beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020

·   Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

·   Gemeenschappelijke regeling Provalu
·   Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD)

·   Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

·   Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek

·   Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp

·   Maatschappelijke agenda (onder voorbehoud vaststelling raad 2021)

Cultuur
·   Aandacht voor Cultuur!, Beleidsnota cultuur 2016 – 2019

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11