Programma 1 Samenleven

Opgroeien en opvoeden

Onze kinderen groeien op in een gezonde en veilige omgeving en ouders en opvoeders voelen zich gesteund als dat nodig is

De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen we dat onze jonge inwoners, de kinderen, opgroeien in een gezonde en veilige omgeving in Lisse. We vinden het belangrijk dat ouders samen met hun sociale omgeving hun kinderen opvoeden. Opvoeden is soms pittig: dat is normaal, maar soms is ondersteuning nodig voor ouders die overbelast zijn en bij wie het niet goed gaat. In gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden bieden we een integrale aanpak. Dit is van belang voor het doorbreken van generatie op generatieproblematiek en voor gelijke ontwikkelingskansen van kinderen. Hulp en ondersteuning voor kinderen en ouders is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We hebben oog voor kinderen die het thuis, op school of in de wijk moeilijk hebben en minder goed kunnen meedoen, bijvoorbeeld omdat er spanningen zijn over armoede, schulden of de scheiding van ouders of omdat ze zich buitengesloten voelen. Het nieuwe nationale gezondheidsbeleid geeft aandacht aan het verlagen van deze spanningen in het dagelijks leven van kinderen en jongvolwassenen. Met onze agenda dragen wij hieraan bij. Zodat kinderen zich op hun gemak voelen en worden uitgedaagd om gezond te bewegen en sociaal mee te doen en te leren.

Trends en ontwikkelingen

Doorontwikkeling Serviceorganisatie Zorg
Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg (SOZ) van kracht. Met deze regeling willen gemeenten in de regio Holland Rijnland de samenwerking op het gebied van de jeugdhulp op een nieuwe wijze vormgeven en de gemeentelijke sturing op de opgave versterken.

Regionale inkoop jeugd
De financiële druk op de jeugdhulp blijft onverminderd hoog. In 2022 zijn we gestart met de nieuwe contracteringsperiode en de inkoop in segmenten. In 2023 werken we samen met de SOZ en de jeugdhulpaanbieders aan de verdere transformatie van de jeugdhulp.

Samenwerking regionale jeugdhulp en lokale toegang
Naast de SOZ en de jeugdhulpaanbieders is ook de integrale toegang, ‘Voor ieder 1’, een belangrijke partner voor het realiseren van de transformatie van de jeugdhulp. We verstevigen de samenwerking tussen het regionale programma en de lokale toegang, zodat beide opdrachten optimaal op elkaar aansluiten.  

Kamerbrief Hervormingsagenda Jeugd
Na de uitspraak van de commissie van wijzen in het geschil tussen rijksoverheid en gemeenten over de financiering van het jeugdhulpstelsel zijn het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG gestart met het opstellen van een hervormingsagenda. Het coalitieakkoord, waarin het kabinet een extra bezuiniging op jeugdzorg aankondigde, was voor de VNG aanleiding om uit dit traject te stappen.
In mei 2022 heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet op de hervormingsagenda. Thema’s uit deze brief zijn onder andere: verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdhulp, afbouw van gesloten jeugdhulp, aanpak van wachttijden, de krapte op de arbeidsmarkt, normaliseren, verstevigen van sociale basis, beperken reikwijdte jeugdhulpplicht, minder marktwerking en steviger sturen op effectiviteit en kwaliteit. Dit zijn thema’s die wij herkennen en die ook al in het regionale programmaplan zijn verwerkt. De verwachting is dat de aangekondigde extra bezuiniging een verantwoordelijkheid zal zijn van het Rijk. Denk hierbij aan beleidsmaatregelen als het invoeren van een eigen bijdrage en het normeren van behandelduur. De afronding van de hervormingsagenda wordt in het najaar van 2022 verwacht.

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)-jeugd geestelijke gezondheidszorg  
Een POH-jeugd GGZ voorziet in een uitgebreide intake van jeugdigen met ggz-problematiek. Dit leidt tot een completer beeld van de hulpvraag en complexiteit van de problematiek, waardoor deze ondersteuner beter in staat is de juiste hulp in te zetten. Soms blijkt verwijzing daarna niet nodig. Als dat wel zo is, wordt beter verwezen naar de juiste specialistische hulp (first time right). Het resultaat is laagdrempelige hulp, betere verwijzingen en minder inzet van specialistische zorg.  
Uit de pilot POH-jeugd die in 2020 is gestart, blijkt dat wordt voorzien in een grote behoefte. In 2022 is deze pilot daarom gecontinueerd. Op dit moment is de POH-jeugd nog niet structureel in de begroting opgenomen. In juli 2022 wordt de pilot geëvalueerd en besluit de raad over eventuele structurele financiering.

Nationaal Programma Onderwijs
Het onderwijs heeft zelf gelden ontvangen om de achterstanden te bestrijden die zijn opgelopen tijdens corona. Daarnaast hebben de gemeenten NPO-middelen gekregen. Bij de HLT-gemeenten is een denktank NPO aan de slag gegaan om ideeën op te halen voor de besteding van deze middelen. Uit de bevindingen van de denktank hebben de wethouders van onderwijs twee doelen gekozen om de middelen voor in te zetten:
1. Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen in HLT.
2. De inzet van sport, kunst & cultuur, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering als bijdrage aan het welbevinden van leerlingen in HLT.
De scholen kunnen de NPO-subsidie aanvragen in samenwerking met elkaar of met andere organisaties in de gemeente. De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot en met 2023. Er is een maximumbedrag beschikbaar van € 83,00 per leerling (dus eigenlijk een maximum per school; dit mag in meerdere keren worden aangevraagd). Aanvragen worden ingediend via de website van de gemeente.

Het prenataal huisbezoek wordt wettelijke taak
De Tweede Kamer heeft in juni het wetsvoorstel aangenomen om een prenataal huisbezoek op te nemen in de Wet publieke gezondheid. De wet gaat in op 1 juli 2022. In de meicirculaire is bekendgemaakt welke middelen er vanuit het Rijk komen voor de uitvoering van deze wet. Deze middelen zijn beperkt, zodat zorgvuldig moet worden bepaald hoe deze het best kunnen worden ingezet. Het prenataal huisbezoek beleggen we (verplicht) bij de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert: de GGD. Met het huisbezoek worden aanstaande ouders in kwetsbare situaties begeleid naar steviger ouderschap en naar een goede en kansrijke start voor hun kind. Deze opdracht is meegenomen in het programma ‘Kansrijke Start’.

De MAG ‘Leven Lang Meedoen’ noemt de volgende meerjarige ambities en acties:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Ieder kind kan zich ontwikkelen en gaat naar school, opvang/zorg of een (leer)werktraject.
 • Kinderen hebben gelijke kansen, ongeacht hun herkomst of problemen van hun ouders.
 • Zorg en ondersteuning op school is algemeen toegankelijk, ongeacht leeftijd of woonplaats.
 • Als je 18 jaar wordt, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is.

Inclusie:

 • We hebben passende onderwijs-zorgarrangementen en specifiek maatwerk voor kinderen met specifieke vragen of behoeften.
 • Informatie, hulp of vraagbaak is (ook) afgestemd op kinderen en ouders die moeite hebben mee te doen aan de samenleving.
 • Algemene voorzieningen zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor kwetsbare kinderen.

Wat gaan we doen?

 • Preventie start bij kinderen: we bevorderen een gezonde leefstijl en talentontwikkeling via de jeugdgezondheidszorg, ons sport- en beweegbeleid, Kansrijke Start, gezonde scholen, cultuureducatie enzovoort.
 • We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.
 • We kopen met de regio passende jeugdhulp in. In het inkoopbeleid vertalen we de ambities van ons beleid: normaliseren, passende onderwijsplekken en snel passende hulp.
 • Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk van kinderen en ouders betrokken voor een duurzaam resultaat, 1Gezin1Plan is daarvan een onderdeel.
 • We voeren de ontwikkelagenda ‘Regionale Educatieve Agenda’ uit.
 • We voeren het onderwijskansenbeleid uit.
 • We voeren de arrangementen ‘Passend onderwijs’ uit en verzorgen noodzakelijk leerlingenvervoer.
 • We werken met goede (afwegings)kaders, zodat kinderen en hun ouders niet onnodig of te dure hulp krijgen. Hierdoor blijft ondersteuning betaalbaar en toegankelijk voor wie het echt nodig hebben.
 • We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels.


Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

% kinderen met problematisch verzuim op school

0,8% (2020)

Ingrado/GGD

% voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)*

0,9% (schooljaar 2019-2020)

DUO

% kinderen dat psychosociaal gezond is

81% (2020)

GGD

% kinderen dat regelmatig gepest wordt op school

3,7% (2019)

GGD

% jeugdigen dat jeugdhulp krijgt

Jeugdhulp is hulp en zorg vanuit de Jeugdwet. Het gaat om hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.

14,2% (2020)

CBS Jeugd

Absoluut verzuim, per 1.000 leerlingen*

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

3,7 (2020)

DUO

Relatief verzuim, per 1.000 leerlingen*

Het relatieve aantal leer-of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school.

10 (2021)

DUO

% jongeren met jeugdbescherming*

1% (2020)

CBS jeugd

% jongeren met jeugdreclassering*

0,4 (2020)

CBS jeugd

% jongeren met een delict voor de rechter*

1% (2020)

CBS jeugd

* Dit is een indicator die we volgens de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ verplicht zijn om op te nemen in dit document.

3 Er is een monitor ‘Integrale toegang’ in ontwikkeling. Hieruit wordt te zijner tijd een indicator opgenomen over de soepele overgang van 18- naar 18+.

Activiteiten in 2023

Ambitie: ieder kind kan zich ontwikkelen en gaat naar school, opvang/zorg of een (leer)werktraject.

Activiteit

Omschrijving

A1

We kopen met de regio passende jeugdhulp in. In het inkoopbeleid vertalen we de ambities van ons beleid: normaliseren, passende onderwijsplekken en snel passende hulp.

A2

We bevorderen (talent)ontwikkeling van jeugdigen door middel van de inzet van jongerenwerkers.

A3

We bevorderen het sport- en beweegbeleid en werken aan gezonde scholen.

A4

We bevorderen cultuureducatie.

A5

Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk van kinderen en ouders betrokken voor een duurzaam resultaat; 1Gezin1Plan is daar onderdeel van.

A6

H + T: We continueren de inzet van de praktijkondersteuner huisarts jeugd-GGZ.

Ambitie: kinderen hebben gelijke kansen, ongeachte hun herkomst of de problemen van hun ouders.

Activiteit

Omschrijving

B1

We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.

B2

We bevorderen een gezonde leefstijl via de jeugdgezondheidszorg en door het uitvoeren van het programma ‘Kansrijke Start’.

B3

We gaan door met de zorg- en veiligheidstafels.

B4

We werken met goede (afwegings)kaders.

Ambitie: zorg en ondersteuning op school is algemeen toegankelijk, ongeacht leeftijd of woonplaats.

Activiteit

Omschrijving

C1

We voeren de ontwikkelagenda ‘Regionale Educatieve Agenda’ uit.

C2

We voeren het onderwijskansenbeleid uit.

Ambitie: als je 18 jaar wordt, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is.

Activiteit

Omschrijving

D1

 We sturen op het gebruik van het perspectiefplan bij de integrale toegang.

D2

 We sturen op het gebruik van het perspectiefplan door jeugdhulpaanbieders.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Holland Rijnland
HECHT Hollands Midden (GGD)
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
MEE
Kwadraad
Welzijnsstichtingen
Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11