Programma 1 Samenleven

Zorg voor elkaar

Onze inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich in voor leefbare wijken

Wij zien het belang van inwoners die elkaar waar nodig helpen en steunen. Onderlinge betrokkenheid gaat vooraf aan steun en hulp van de gemeente. Zo versterken we de veerkracht, leefbaarheid en veiligheid van ons dorp en samenleving. Dit is de kracht van Lisse, dat gelukkig een lange traditie kent van omkijken naar elkaar. We hebben oog voor de inspanningen van vrijwilligers en mantelzorgers die zich soms overbelast voelen en inwoners die zich eenzaam voelen. We streven naar een gevoel van veiligheid en samenhorigheid voor al onze inwoners, zodat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen, elkaar te ontmoeten en te helpen. Van jong tot oud!

Trends en ontwikkelingen

Eenzaamheid
De gemeente heeft zich aangesloten bij de landelijke aanpak tegen eenzaamheid. Deze is verlengd en loopt ook de komende jaren door. De coronapandemie heeft impact gehad op de mate waarin verschillende groepen eenzaamheid ervaren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren.

Mantelzorg
Het beleid is gericht op langer zelfstandig thuis wonen en zelfredzaamheid. Tegelijk nemen de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg toe. Daardoor komt er steeds meer druk te staan op mantelzorgers.

Vrijwilligers
De coronapandemie heeft de manier veranderd waarop mensen aankijken tegen vrijwilligerswerk. Mensen overwegen of ze nog vrijwilligerswerk willen blijven doen en er komen nieuwe vrijwilligers bij. Het aantal vrijwilligers met een rugzakje neemt toe. Er is meer animo voor kortdurend en flexibel vrijwilligerswerk.

De MAG ‘Leven Lang Meedoen’ noemt de volgende meerjarige ambities en acties:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om.
 • Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat.
 • Minder mensen voelen zich eenzaam.
 • De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente.

Inclusie:

 • Inwoners zijn behulpzaam en hebben begrip voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met psychische problematiek.

Wat gaan we doen?

 • Samen met ervaringsdeskundigen stellen we een praktische inclusieagenda op, waarmee we stap voor stap werken aan een inclusieve samenleving. Daarin is, voor zover gewenst en afhankelijk van prioriteiten, aandacht voor alle opgaven uit de MAG.
 • We voeren het integraal veiligheidsbeleid uit, voor zowel veilige buurten als het gevoel van veiligheid van de individuele burger.
 • We voeren het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’ uit’.
 • We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligers en mantelzorgers’.
 • We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze wijkregisseur en de wijkavonden.
 • We bouwen verder aan een integrale toegang met de uitgangspunten van 1Gezin1Plan, onder andere met goede informatie.
 • We werken aan een fysieke inrichting die uitnodigt tot ontmoeten.

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Schaalscore samenredzaamheid buurt

Deze score geeft onder meer aan of buurtbewoners voor elkaar klaarstaan en of ze zich inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt.

5,34 (2020)

Burgerpeiling VNG

Rapportcijfer van inwoners over veiligheid in de buurt

7,7 (2019)

Veiligheidsmonitor CBS/I&O Research

% inwoners dat zich ernstig eenzaam voelt

5,5% (2019) jeugd

GGD

7% (2020)
volwassenen 18+

GGD/RIVM

11% (2016)
75+

GGD/RIVM

% overbelaste mantelzorgers

7% (2020)

GGD

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

39%, waarvan 21% incidenteel, 18% intensief (2020)

Burgerpeiling VNG

Score voor sociale inclusie

Dit is het percentage inwoners dat aangeeft dat het gevoel er niet bij te horen/zich niet thuis te voelen hen niet of nauwelijks belemmert in deelname aan het maatschappelijk leven.

87% (2020)

Burgerpeiling VNG

Activiteiten in 2023

Ambitie: inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om.

Activiteit

Omschrijving

A1

We faciliteren en stimuleren buurtwerk, gericht op elkaar kennen en naar elkaar omzien.

A2

We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionaris en wijkavonden.

Ambitie: jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat. Bij deze ambitie werken we samen OOV.

Activiteit

Omschrijving

B1

We zetten outreachend jongerenwerk in.

B2

We zetten de ervaringen uit het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Omzien naar elkaar’ in om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Ambitie: minder mensen voelen zich eenzaam.

Activiteit

Omschrijving

C1

We voeren het plan ‘Lokale aanpak eenzaamheid’ uit in samenwerking met maatschappelijke partners en werken aan de doorontwikkeling van de aanpak van eenzaamheid.

C2

We faciliteren en stimuleren laagdrempelige ontmoeting. Daarbij maken we gebruik van bestaande buurtkamers en ontmoetingsplekken.

Ambitie: de draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans.

Activiteit

Omschrijving

D1

We ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies, begeleiding en hulp op maat via de Adempauzeregeling.

D2

We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.

D3

We bevorderen signalering, doorverwijzing en aandacht voor mantelzorgers bij maatschappelijke partners.

Ambitie: mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente.

Activiteit

Omschrijving

E1

We waarderen mantelzorgers met het mantelzorgcompliment.

E2

We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers bij de beleidscyclus.

E3

We waarderen vrijwilligers door het uitreiken van vrijwilligersprijzen.

E4

We zorgen voor begeleiding naar vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We verbinden vraag en aanbod.


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Holland Rijnland
HECHT Hollands Midden (GGD)
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
MEE
Kwadraad
Welzijnsstichtingen
Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11