Programma 1 Samenleven

Talentontwikkeling

Inwoners kunnen zich hun leven lang blijven ontwikkelen

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvoorwaarden om te kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Om mee te kunnen doen en om jezelf te kunnen ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen is belangrijk voor veerkracht, zingeving en het gevoel van eigenwaarde en identiteit. Iedereen heeft talenten en eigen kracht. We willen inwoners de ruimte geven deze te ontdekken en te ontwikkelen. Cultuur, sport en een goede bibliotheek zijn daarvoor krachtige middelen, van jong tot oud. Daarmee bevorderen we ook ontmoetingen en dus sociale cohesie. Cultuur is de zuurstof van onze samenleving, zonder kunst en cultuur verstikt zij. Cultuur kan ons verbinden, raken, veranderen en verwonderen.

Trends en ontwikkelingen
Er zijn op dit moment geen trends en ontwikkelingen.

De MAG ‘Leven Lang Meedoen’ noemt de volgende meerjarige ambities en acties:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

  • Talenten van inwoners worden meer benut.
  • Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met geld en computers.
  • Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.
  • Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen.
  • Er zijn in de buurten voldoende gelegenheden voor ontmoeting, beweging en  cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar.

Inclusie:

  • Iedereen kan gebruikmaken van (culturele) voorzieningen; ook inwoners die moeite hebben mee te doen aan de samenleving door bijvoorbeeld een laag inkomen of een beperking.

Wat gaan we doen?

  • We voeren de acties uit de cultuurnota uit, als belangrijk middel voor de andere opgaven uit deze agenda, zoals bijvoorbeeld vitaliteit, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen.
  • We voeren de acties uit het regionale convenant ‘Bondgenootschap voor Geletterdheid’ uit.
  • De inburgeringstrajecten bieden aandacht voor taal en cultuur.
  • We voeren het onderwijskansenbeleid uit.

 

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

% inwoners dat deelneemt aan het verenigingsleven

58% (2020)

Burgerpeiling VNG

Bij deze opgave zijn nog weinig monitorgegevens voorhanden. Bij het uitwerken van de opgave in een uitvoeringsagenda onderzoeken we of er meer indicatoren te verkrijgen zijn.

Activiteiten in 2023:

Ambitie: talenten van inwoners worden meer benut.

Activiteit

Omschrijving

A1

We voeren acties uit de cultuurnota uit. Dit draagt ook integraal bij aan diverse andere pijlers, waaronder vitaliteit, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen.

A2

Met onze partners werken we ambities uit om te komen tot een leven lang ontwikkelen en persoonlijke ontplooiing.

A3

We voeren de acties uit het regionale convenant ‘Bondgenootschap voor Geletterdheid’ uit.

A4

In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een aantrekkelijk kunst- en cultuurklimaat.

Ambitie: iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met geld en computers.  

Activiteit

Omschrijving

B1

We benutten de Bibliotheek Bollenstreek als facilitator voor cultuur en het sociaal domein.

B2

De Volksuniversiteit biedt een scala aan cursussen, zoals het creatief atelier.

Ambitie: iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding,

Activiteit

Omschrijving

C1

Basisscholen kunnen deelnemen aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’.

C2

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er het schoolproject ‘De Zwarte Tulp’.

C3

Er is aandacht voor ons erfgoed, bijvoorbeeld via de Open Monumentendag.

C4

Er is een muziekvoorstelling voor basisscholen: kennismaken met muziekinstrumenten en promoten regeling Jeugd Sport- en Cultuurfonds.

Ambitie: iedereen kan kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen.

Activiteit

Omschrijving

D1

Er is voldoende en gevarieerd cultureel aanbod.

D2

Cultuurpagina.

D3

Wij subsidiëren culturele activiteiten.

D4

Fiets- en wandelroutes langs beeldende kunstwerken.

 
Ambitie: er zijn in de buurten voldoende gelegenheden voor ontmoeting, beweging en  cultuurparticipatie; kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar.

Activiteit

Omschrijving

E1

Wij organiseren een Cultuurcafé.

E2

Er zijn voldoende accommodaties en voorzieningen, zoals musea, theater Floralis, Filmhuis, 't Huys Dever, Keukenhof, Jongerencentrum De Greef en dansscholen.

E3

Buurthuis Salvatori voorziet in laagdrempelige activiteiten; stichting De Paraplu in activiteiten voor ouderen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Holland Rijnland
HECHT Hollands Midden (GGD)
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
MEE
Kwadraad
Welzijnsstichtingen
Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11