Programma 1 Samenleven

Vitaliteit

Onze inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid van –9 maanden tot 100+
Vitaliteit vormt de basis voor de volgende opgaven in dit programma en voor onze visie over meedoen en de kracht van onze inwoners. Gezondheid zien we als het als het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig; lichamelijk, mentaal en sociaal. Aangezien dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, willen we dit stimuleren.
Ons doel is dat alle inwoners gelijke kansen hebben op gezondheid, van jong tot oud. Een gezonde leefstijl is al op jonge leeftijd belangrijk; daar willen we een goede basis leggen. We hebben oog voor inwoners die kwetsbaar zijn door ouderdom, een beperking, uitsluiting of tegenslag in het leven. We stimuleren vooral beschermende en gezondheidbevorderende factoren, zowel bij onze bewoners als hun omgeving. Daarnaast hebben we aandacht voor de risico’s en onderliggende problemen op sociaal en maatschappelijk vlak.
Trends en ontwikkelingen
Bredere aanpak vitaliteit
In de MAG komen het lokale preventieakkoord en sportakkoord samen. We zorgen daarmee voor een brede aanpak van vitaliteit. De acties en activiteiten uit de akkoorden zijn ondergebracht in het visiedocument ‘Lisse positief gezond’ en de MAG. Het lokale akkoord heeft geleid tot een alliantie van ketenpartners, van waaruit het preventienetwerk is opgezet.
Wij realiseren ons dat sociale connecties en zingeving een grote impact hebben op onze (mentale) gezondheid. We focussen ons op de uitrol van ‘Van Lisse actief naar Lisse vitaal’ met daarin drie thema's: een gezonder Lisse, zingeving en mentale gezondheid. We zetten ons in voor het verder uitbreiden van het netwerk. Deze gezondheidsbeweging kan alleen succesvol worden als we samenwerken met lokale partners. We zijn ervan overtuigd dat alle bedrijven, organisaties, scholen, (sport)verenigingen, horeca en supermarkten een bijdrage kunnen leveren. Of je nu stappen onderneemt voor de vitaliteit van je werknemers, een gezond gerecht op de kaart van je restaurant zet of de (sport)vereniging rookvrij maakt: alle kleine stapjes zorgen ervoor dat er meer gezonde keuzes te vinden zijn in Lisse.
Meer focus op preventie
Regionale samenwerking rond het integreren van de lokale preventieakkoorden is van belang. We bevorderen de samenwerking met de maatschappelijke eerste lijn, zoals huisartsenpraktijken, wijkteams (en andere lokale teams), Centra voor Jeugd en Gezin enzovoort.  
Datagedreven
Gemeentezorgspiegel:deze spiegel biedt de mogelijkheid om alle informatie over zorggebruik bij elkaar te brengen.
Afname beweging stijgende zorgkosten
Door corona is er een afname geweest in beweging. Mede hierdoor is er in toenemende mate bewegingsarmoede en stijgen de zorgkosten.
Sportieve routes
De gemeente maakt sporten en bewegen in de openbare ruimte mogelijk.
Maatschappelijke accommodaties
Als er aanpassing, verbetering of uitbreiding nodig is van maatschappelijke accommodaties waarvan de gemeente economisch eigenaar is, kan dit additionele kosten met zich meebrengen. Naarmate de termijn tussen planvorming, besluitvorming, opdrachtverstrekking en uitvoering zich langer uitstrekt, neemt de kans op eventuele prijseffecten mogelijk toe.  
Routekaart verduurzaming sport
Landelijke inzet
De MAG ‘Leven Lang Meedoen’ noemt de volgende meerjarige ambities en acties:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, zodat:
 • meer kinderen en volwassenen sporten, bewegen en spelen en voldoen aan de beweegrichtlijnen;
 • de rookvrije generatie en omgeving dichterbij komt;
 • het aandeel mensen dat een gezond gewicht heeft, gelijk blijft of groeit;
 • meer inwoners verstandig omgaan met alcohol en drugs;
 • meer inwoners kiezen voor gezonde voeding.
 • Onze inwoners worden gezonder ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang investeren in een positieve en gezonde leefstijl.
  Inclusie:
 • Inclusief sporten en bewegen wordt meer vanzelfsprekend voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners.

Wat gaan we doen?

 • We voeren acties uit de nota ‘Sportbeleid’ en het lokaal sportakkoord uit. Dit draagt ook bij aan de andere opgaven, bijvoorbeeld aan talentontwikkeling, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen.
 • Wij maken verbindingen tussen sport, bewegen en inwoners, jong en oud, die gebruikmaken van ondersteuning.
 • In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde fysieke leefomgeving: voldoende ruimte voor sport en bewegen; accommodaties en een openbare ruimte die uitnodigen tot bewegen.
 • We voeren de acties uit het speelruimtebeleid uit.
 • Met partners werken we ambities uit voor een gezonde fysieke en sociale omgeving in praktische plannen, vanuit de benadering van positieve gezondheid.
 • In overleg met de eerstelijnzorg, welzijn, jeugdgezondheidszorg en ons loket creëren we een goede verwijsstructuur met positieve gezondheid als leidraad.

 

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Score beweegvriendelijke omgeving

Dit is een score voor de openbare ruimte als het gaat om de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Het gaat onder meer over aanwezigheid sportaccommodaties, sport- en speelplekken en parken.

1,78 (2017)

Mulier Instituut

% inwoners dat voldoende beweegt

16% (2019) jeugd

GGD

47% (2020) volwassenen 18+

GGD

% jongeren dat geen genotmiddelen gebruikt, zoals alcohol en drugs

Dit is het percentage 15-16-jarigen dat niet rookt en de afgelopen maand geen alcohol en drugs heeft gebruikt.

77% (2021)

GGD

% inwoners dat rookt

6,4% (2019) jeugd

GGD

16% (2020)
volwassenen 18+

GGD

% inwoners met gezond gewicht

76% (2020) jeugd

GGD

50% (2016)
volwassenen

GGD

% vitale inwoners (18+)

Dit zijn inwoners vol energie, die gemotiveerd zijn en goed kunnen omgaan met tegenslag. Dat blijkt uit hun antwoorden op een gevalideerde vitaliteitsvragenlijst.  

86% (2020)

GGD

% niet sporters*

48,8% (2020)

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

* Dit is een indicator die we volgens de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ verplicht zijn om op te nemen in de begroting.

Activiteiten in 2023
Ambitie: de gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Activiteit

Omschrijving

A1

Wij voeren het preventieakkoord 'Lisse positief gezond' uit. Wij bevorderen een gezonde leefstijl van onze inwoners: gezond eten en drinken, meer bewegen en sporten en minder overmatig alcoholgebruik en roken.

A2

De brede maatschappelijke agenda sluit aan bij de begrippen ‘brede welvaart’ en ‘positieve gezondheid’ en staat voor een opgavegerichte en integrale aanpak.

A3

‘Iedereen doet mee’ stimuleren wij door burgerinitiatieven te ondersteunen, waar daar ruimte voor is.

Het huidige voorzieningenniveau in Lisse willen we op peil houden en laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

A4

Met onze partners dragen we bij aan de uitrol van ‘Van Lisse actief naar Lisse vitaal’. Dan gaat het om het monitoren, sturen en rapporteren van de taken die zijn belegd bij de verschillende (uitvoerings)partners.

Ambitie: onze inwoners worden gezond ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang te investeren in een positieve en gezonde leefstijl.

Activiteit

Omschrijving

B1

In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde leefomgeving, met voldoende ruimte voor sport en beweging. Dat kan door zowel accommodaties als buitenruimte uitdagend te maken. Dit nodigt uit tot bewegen.

B2

Bij het ontwikkelen van sportvoorzieningen stimuleren we het multifunctionele gebruik.

B3

We gaan door met het ondersteunen en uitrollen van de sportieve routes in de openbare ruimte. Hierbij betrekken wij de buurtsportcoaches binnen de MAG.

B4

We geven uitvoering aan het sport- en beweegbeleid. We voeren de acties uit van de nota ’Sportbeleid’ en het lokaal sportbeleid. Dit draagt ook integraal bij aan diverse andere pijlers, waaronder talentontwikkeling, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Holland Rijnland
HECHT Hollands Midden (GGD)
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
MEE
Kwadraad
Welzijnsstichtingen
Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11