Programma 1 Samenleven

Hulp bij meedoen

Onze inwoners zijn in staat zichzelf te redden en kunnen daarbij rekenen op hulp als ze dat nodig hebben

De gemeente komt (pas) in beeld als dat nodig is. Als kwetsbare inwoners er met eigen kracht of hulp van hun familie en netwerk niet uitkomen, dan bieden we natuurlijk hulp en steun. Deze laatste opgave gaat over de weg vinden naar hulp en een integrale toegang. Die weg moet laagdrempelig, duidelijk en snel zijn. Eenvoudige vragen moeten snel en simpel worden afgehandeld. Bij complexe vragen denken we samen met de inwoner na over wat een passend antwoord is en wie daaraan kan bijdragen. Het is nodig dat (verwijs)systemen goed samenwerken, zodat onze inwoners niet steeds opnieuw hun verhaal of hulpvraag hoeven te vertellen. De gemeente biedt ondersteuning door algemene en individuele Wmo-voorzieningen en werkt samen met gespecialiseerde hulp als dat nodig is. Hulp en ondersteuning zijn zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Deze opgave heeft relatief veel overlap met opgave 3 (zorg voor elkaar) en opgave 6 (thuis wonen). Ontwikkelingen en activiteiten die we bij deze opgaven hebben genoemd, nemen we hier niet nogmaals op, maar dragen ook bij aan onderstaande ambities.

Trends en ontwikkelingen

De organisaties die actief zijn op dit terrein, hebben in de huidige arbeidsmarkt vaak moeite vacatures te vervullen. Dit vraagt om extra aandacht. Uiteraard is het uitgangspunt om de ambities te realiseren, maar door de krapte op de arbeidsmarkt willen wij wel dit knelpunt signaleren omdat het mogelijk consequenties kan hebben voor de haalbaarheid.

De MAG ‘Leven Lang Meedoen’ noemt de volgende meerjarige ambities en acties:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben.
 • Inwoners die het nodig hebben, krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp.
 • Inwoners die hulp nodig hebben, zijn tevreden over het resultaat van de hulp.
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling nemen af.

 Inclusie:

 • Mensen met psychische kwetsbaarheid voelen zich welkom en kunnen meedoen. Zij  krijgen steun, zodat we terugval voorkomen.
 • Algemene voorzieningen zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners.
 • Statushouders en vluchtelingen integreren en krijgen hulp om te kunnen meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we doen?

 • We onderhouden een actief toegankelijk netwerk van meedenkers en cliëntondersteuning.
 • We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.
 • We werken aan goede verwijssystemen tussen zorg, welzijn en maatschappelijk werk.
 • We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning.
 • We werken met goede (afwegings)kaders, zodat inwoners niet onnodig of te dure hulp krijgen.
 • Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat; 1Gezin/1Plan is daarvan een onderdeel.
 • We voeren de regiovisie uit voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe meten we of het lukt?

Wat gaan we meten?

Hoe is de situatie nu?

Bron

Schaalscore eigen kracht

Mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om mee te doen. Zij hebben geen lichamelijke en psychische beperkingen, problemen met taal of financiële problemen.

8,53 (2020)

Burgerpeiling VNG

Cliëntervaring Wmo

Percentage Wmo-cliënten bij de ISD Bollenstreek die aangeven dat ze met ondersteuning beter uit de voeten kunnen.

81% (2020)

ISD

Meldingen huiselijk geweld per 1.000 huishoudens

8,1 (2020)

GGD

% Meldingen kindermishandeling

4,3% (2020)

GGD

% Werkende statushouders

30% (2020, q2 HLT)

Divosa

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners*

610 (2020)

GMSD

* Dit is een indicator die we volgens de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ verplicht zijn om op te nemen in dit document.

Activiteiten in 2023

Ambitie: inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben.

Activiteit

Omschrijving

A1

We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.

Ambitie: inwoners die het nodig hebben, krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp.

Activiteit

Omschrijving

B1

We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning.

B2

We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders, zodat inwoners niet onnodig of te dure hulp krijgen.

B3

Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat.

Ambitie: inwoners die hulp nodig hebben, zijn tevreden over het resultaat van de hulp.

Activiteit

Omschrijving

C1

We (laten) de cliëntervaring meten.

Ambitie: veilig kunnen leven.

Activiteit

Omschrijving

D1

We voeren de regiovisie uit voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
Holland Rijnland
HECHT Hollands Midden (GGD)
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
MEE
Kwadraad
Welzijnsstichtingen
Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11