Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie
2020

Realisatie 2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

520

359

411

411

*

Overhead

% van de totale lasten

15,3%

13%

12,9%

12,8%

*

* Eigen gegevens

Toelichting indicator Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan (vacature). Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Toelichting indicator Bezetting
Het gaat hier om het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend op een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december.

Toelichting indicator Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever die bij de organisatie in dienst is i) door een private organisatie met winstoogmerk ii) die tegen betaling personele capaciteit en deskundigheid inzet, iii) zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de ingezette personen.

Toelichting indicator Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van onder meer personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel- en  automatiseringskosten voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Toelichting indicator Overhead
De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

NB: de apparaatskosten per inwoner zijn ten opzichte van de realisatie 2020 en de oorspronkelijke begroting 2021 gedaald door de actualisatie van de kostenverdeling van de ambtelijke capaciteit van HLTsamen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11