Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Om voorliggende strategische opgaven het hoofd te bieden - de energietransitie, de bereikbaarheid van onze streek en economische uitdagingen -, is samenwerking met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen (onder andere Holland Rijnland), de provincies Noord- en Zuid-Hollland en een verscheidenheid aan maatschappelijke partners noodzakelijk. In samenwerking kunnen we deze opgaven zo integraal mogelijk aanpakken. Bovendien worden steeds meer thema's regionaal vastgesteld. Het is dan ook van evident belang stevig in te zetten op onze strategische positie en onze invloed in het speelveld te vergroten. Regionale samenwerking heeft ook als doel om waar mogelijk de kosten te verlagen. 
 
Meer en meer samenwerking 
De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet om de samenwerking met bovengenoemde partijen naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden van toenemende (regionale) samenwerking: de bestuurlijke vaststelling van de gezamenlijke uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, de samenwerking in verschillende thematische bestuurlijke overleggen Duin- en Bollenstreek (onder andere duurzaamheid, mobiliteit, wonen, ruimte en economie) en regulier overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van gebiedsgericht werken en het plan ‘Noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek’.  
In de volgende periode versterken wij deze samenwerkingsverbanden en breiden wij ze, indien waardevol, verder uit (zowel inhoudelijk als qua werkgebied, bijvoorbeeld meer samenwerking met Haarlemmermeer). Veel gemeentelijke taken en ambities kunnen we op eigen kracht realiseren, maar in meerdere gevallen is samenwerking noodzakelijk en slimmer, omdat dit bijdraagt aan een stevige (regionale) positie van en voor onze gemeente. Bovendien zijn wij met regionale samenwerking beter in staat invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven en onze doelen te bereiken.  

Gezamenlijke thema’s 
In 2022 is onder de vlag ‘wat ertoe doet’ ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Enerzijds is dit gedaan met de bedoeling om de bestuurlijke drukte in onze regio te verminderen. Anderzijds om ons  in een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda en op de gezamenlijke thema’s waarvoor uitvoering op de schaal van Duin- en Bollenstreek het meest effectief is. 
In het eerste kwartaal van 2023 gaan wij met u, als gemeenteraad, in gesprek over de samenwerking in Duin- en Bollenstreekverband, inclusief de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda. 
De verdere intensivering van de samenwerking op Duin- en Bollenstreekniveau heeft geen directe financiële consequenties. Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in het gezamenlijke uitvoeringskader. Specifieke regionale investeringen kunnen wel om een bijdrage vragen, maar hoeven dan lokaal niet meer gedaan te worden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

Het verstevigen van de positie van Lisse als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit 

Omschrijving 

A1 

We onderhouden, investeren in en behouden een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners. 

A2 

We nemen strategische (bestuurlijke) posities in en gaan strategische samenwerkingsverbanden aan met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Zo kan Lisse haar positie en invloed versterken. 

A3 

We ontwikkelen het gebiedsgericht werken verder, samen met de provincie en (regio)gemeenten. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 

Het versterken van de belangenbehartiging en de invloed van Lisse binnen Holland Rijnland en Kennemerland op een aantal beleidsterreinen, zoals verkeer en vervoer. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

B1 

In 2023 blijft onze gemeente doorlopend betrokken bij belangrijke dossiers op de tafels van Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Duin- en Bollenstreek, waaronder het mobiliteitsdossier, wonen, de energietransitie, ruimte, recreatie & toerisme en economie. Door de toegenomen samenwerking tussen de HLT-gemeenten en onze partners in de Duin- en Bollenstreek zijn wij beter in staat onze ambities te realiseren. 

B2 

We gaan een brede samenwerking aan met bestuurlijke en maatschappelijke partners in de Duin- en Bollenstreek en Kennemerland. Dit om de belangen van onze gemeente binnen de regio’s te borgen. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 

Het benutten van onze 'scharnierfunctie' tussen de grote stedelijke gebieden. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

 Omschrijving 

C1 

We bouwen het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk op en verder uit om zo de kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken. 

Samenwerkingspartners 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland/Kennemerland 

Haarlemmermeer 
Schiphol 
Provincie Zuid-Holland 
Gemeenten Kennemerland-Zuid 
Metropoolregio Amsterdam 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11