Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Participatie

Participatie is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. Inmiddels hebben we dan ook al veel participatie-ervaring opgedaan en kunnen we concluderen dat participatie normaal wordt; een voorbeeld van het grote leereffect in de afgelopen jaren. Met het wetsvoorstel 'Versterking participatie op decentraal niveau' wil het kabinet de verplichte inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. Het kabinet beoogt met de wet niet alleen om inwoners invloed te geven op de voorbereiding van gemeentelijk beleid, maar ook op de uitvoering en evaluatie van beleid.  

Vanuit het programma ‘Participatie’ werken we verder aan een participatiebeleid met bijbehorende aanpak en tools, samen met college, raad en belanghebbenden. Onderdeel hiervan is participatie rondom de Omgevingswet: wie moet de omgeving wanneer en op welke wijze betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving? Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet begin 2023 van kracht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 

Doel: 

De raad positioneren. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

A2 

 De ontwikkelopgave Participatie voor de organisatie is de afgelopen periode in beeld gebracht. Het traject dat is uitgestippeld, heeft geleid tot een programma ‘Participatie’ met meerdere projecten. 
 
Participatie onder de Omgevingswet wordt in 2022 afgerond en geeft antwoord op de vraag wie, wanneer en op welke wijze de omgeving moet betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente als voor de gemeente als initiatiefnemer van beleid zelf. 
Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet begin 2023 van kracht en zijn ook duidelijke afspraken en tools voor participatie dan beschikbaar. 
 
Het project Digitale participatie dat in 2021 is ingezet, wordt in 2022/2023 verder uitgerold en beheerd. Sinds 2020 wordt er op het digitale vlak geëxperimenteerd met verschillende mogelijkheden om inwoners te kunnen laten participeren. Het streven is te komen tot hybride werkvormen (zowel digitaal als fysiek), zodat we een zo groot mogelijke doelgroep kunnen benaderen en bevragen. De raad wordt nauw betrokken bij deze stappen. 
 
Ook werken we vanuit het programma ‘Participatie’ in 2022 en 2023 verder aan de opstelling van een breed participatiebeleid. Dat beleid bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methodes (het hoe). In 2022/2023 gaan we verder in gesprek met college, raad en belanghebbenden over de invulling van het participatiebeleid.  

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 

(Pro-)actieve ondersteuning van bewonersinitiatieven. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

C1 

We geven duiding en invulling aan participatie (we ondersteunen bewonersinitiatieven). Het op te leveren participatiebeleid geeft zowel inwoners als initiatiefnemers, toetsers (eigen organisatie) en initiatiefnemers vanuit de gemeente handvatten voor het samenwerken met de omgeving. Zo  komt er eenduidigheid over wanneer en hoe er samengewerkt kan worden. 
 
Dit geldt ook voor participatie als onderdeel van de Omgevingswet die begin 2023 van kracht wordt. 
 
Ook spelen de Contactfunctionaris wijken, verenigingen en ondernemers een belangrijke rol bij het begeleiden en actief ophalen van initiatieven. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 

Een organisatie die is toegerust om te werken met (ideeën en wensen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. 

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 

Activiteit 

Omschrijving 

D1 

Participatie onder de Omgevingswet loopt in 2022 door en geeft antwoord op de vraag wie de omgeving wanneer en hoe  moet betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente als voor de gemeente zelf als initiatiefnemer van beleid.  
 
Vanuit het programma ‘Participatie’ werken we verder aan het samenstellen van participatiebeleid. Hierin beschrijven we hoe en wanneer inwoners kunnen meedenken over (het samenstellen van) gemeentelijk beleid en hoe zij initiatieven kunnen aandragen. 
Samen met de raad gaan we krachtig verder om goede stappen te zetten naar (meer) participatie. In het participatiebeleid komt dit alles samen. 
 
Daarnaast werken we toe naar omgevingsgericht werken. In elke fase van beleidsontwikkeling zoeken wij actief naar wat inwoners belangrijk vinden. Dit doen we door hen (ondernemers en organisaties) te benaderen, hen te stimuleren om mee te denken en hen te laten weten welk effect hun inbreng op het resultaat heeft gehad. Zo blijven wij aansluiten op de samenleving. 


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

Inwoners
Ondernemers
(Maatschappelijke) instellingen 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11