Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur te versterken zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. Sinds 2017 werken we met een regionale uitvoeringsagenda. Uit de evaluatie van de economische agenda in 2021 blijkt dat de agenda ten eerste moet worden gericht op de regionale vraagstukken. Dan gaat het om het verbeteren van structuurknelpunten, door kennis en jong talent aan te trekken en te behouden en ondernemerschap te stimuleren. Daarnaast moet de uitvoeringsagenda meer strategisch worden. Dat kan door aansluiting te zoeken bij provinciale en landelijke thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en circulaire economie. Aan de hand van de evaluatie is een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld. Als (mede-)financier zijn we als gemeente kaderstellend. Duurzaamheid/circulaire economie is hierbij een belangrijk kader.

Om overeind te kunnen blijven in de strijd om kennis en talent, zal de Duin- en Bollenstreek meer aansluiting moeten zoeken met de economisch sterke regio’s om haar heen, zoals de metropoolregio Amsterdam, de regio 071 rond Leiden en de metropoolregio Den Haag/Rotterdam.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en De Keukenhof. Economie en toerisme in de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Onder andere is hiervoor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in 2019 opgericht.

In de strategische agenda Duin- en Bollenstreek en de regionale omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de ruimtelijke randvoorwaarden neergelegd voor het vernieuwen en vergroten van de lokale en regionale economie. De uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek benoemt de volgende economische opgaven:

  • Economische agenda: de samenwerking tussen de marketingpartners doorontwikkelen.
  • Nieuw programma groen: het vervolg van het huidige gebiedsprogramma doorontwikkelen, met aanvullend meer invulling op het gebied van toerisme en recreatie.
  • Een regiobrand voor de Duin- en Bollenstreek ontwikkelen om het verhaal van de Bollenstreek voor het voetlicht te brengen.
  • Een stakeholdersanalyse doen en arrangementdenken ontwikkelen.
  • Het verbreden van kuuroordfaciliteiten naar de gehele Duin- en Bollenstreek onderzoeken, inclusief een goed functionerende arbeidsmarkt.
  • Onze kennisintensieve sectoren verbinden.
  • ISG evalueren en programma ‘Duurzame Greenport en Hernieuwbare Energie’ opstellen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het versterken van de economische positie van de Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

Binnen het kader van een nog te ontwikkelen meer strategische regionale economische agenda Duin- en Bollenstreek ondersteunen we activiteiten in de triple helix, die in lijn zijn met de aanbevelingen van het raadsbesluit ‘Evaluatie economische samenwerking Duin- en Bollenstreek’. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A2

Wij ondersteunen de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek binnen de bestaande activiteiten.

A3

We ontwikkelen een regiobrand Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de samenwerking tussen Stichting Lisse Marketing en de regiopartners worden versterkt, als het gaat om de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme.

A4

We voeren de uitvoeringsagenda uit van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.

A5

We verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A6

We gaan aan de slag met de uitvoeringsagenda ‘Verblijfsrecreatie’. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A7

In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken hier waar mogelijk uitvoeringsafspraken over. We verbinden onze kennisintensieve sectoren. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11