Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

In het BBV is onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten het uitgangspunt. De wetgever heeft er daarom voor gekozen de kosten van overhead op één taakveld te laten registreren en op één centrale plaats in de begroting te vermelden. Door deze nieuwe systematiek gaan gemeenten op dezelfde wijze om met kostentoerekening, waardoor de vergelijking van kosten van producten en/of diensten volgens de wetgever ook zuiverder is. Om dit effect te versterken, is voor het eerst ook een uniforme definitie van overhead gegeven.

De centrale presentatie heeft als neveneffect dat het zicht op de integrale kostprijs in de programma’s verloren gaat. Het opnemen van het totaalbedrag aan ondersteunende activiteiten zegt daarnaast weinig zonder de relatie met het primaire proces te leggen/kennen. In dat verband houden wij conform de financiële verordening extra comptabel ook nog zicht op de integrale kostprijs, zodat daarop gestuurd kan worden.

In 2023 bedraagt het saldo van het taakveld overhead € 8.325.565. Dit is 12,8 procent van de totale begroting ad € 64.831.206 (totaal lasten).

De overhead bestaat uit:
                                                                  bedragen x € 1.000

Overhead

Deel

Bedrag

Bijdrage HLTsamen (overhead deel)

7.469

Huisvesting (gemeentehuis)

368

Overige overhead (zoals bijdrage VNG)

489

Totaal Overhead

8.326

 

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11