Home

Algemeen

Van Programmabegroting naar 2e Begrotingswijziging 2023

Eind september is de Programmabegroting 2023-2026 gepubliceerd. De begroting is opgesteld op basis van de Kadernota 2023-2026, actualisatie van een aantal posten de uitkomsten van de Meicirculaire 2022. In de '1e Begrotingswijziging 2023' is de (financiële) doorvertaling opgenomen van het raadsakkoord 'Samen voor Lisse'. Het laatste document wat is toegezegd is deze ‘2e Begrotingswijziging 2023’, waarin de begroting 2023 (en de jaren 2024 en 2025) structureel in evenwicht worden gebracht.

Het (materieel) saldo in de Programmabegroting 2023-2026 en de 1e Begrotingswijziging is voor de jaren 2023 t/m 2025 positief, maar als we de incidentele baten en lasten eruit halen heeft Lisse ook in deze jaren een negatief structureel saldo. Om in aanmerking te komen voor financieel toezicht achteraf (repressief) bij de provincie Zuid-Holland moeten we voor 15 november een structureel sluitende begroting in 2023 of in 2026 hebben ingediend. Door middel van ombuigingen in deze begrotingswijziging brengen we de jaren 2023 t/m 2025 structureel in evenwicht.

In onderstaande tabel beginnen we met het materiële saldo uit de 1e Begrotingswijziging 2023 en laten we alle ombuigingsvoorstellen per programma zien. Dan presenteren we het materiële en het structurele saldo na de ombuigingen.

 

Bedragen x € 1.000, - is een nadeel

2023

2024

2025

2026

Stand 1e Begrotingswijziging 2023

120

38

868

-2.672

Ombuigingsvoorstellen

Programma 1 Samenleven

Onderuitputting beschut werken

50

50

50

50

Onderuitputting subsidie peuteropvang

22

22

22

22

Onderuitputting interventie gezinnen

10

10

10

10

Onterecht structureel geraamd leertuin zorg en veiligheid

20

20

20

20

Onderuitputting homestart

11

11

11

11

Strategische opgave 'Kostenbeheersing van de drie decentralisaties'

100

100

100

Strategische opgave 'Actualisatie algemene subsidieverordening in lijn met MAG'

100

100

100

Strategische opgave Actualisatie accommodatiebeleid en IHP'

100

100

100

Programma 2 Leefomgeving

Onderuitputting omgevingsdienst

50

50

75

75

Onderhoud brandkranen

16

16

16

16

Programma 3 Bedrijvigheid

Subsidie Stichting Lisse Marketing

20

20

20

20

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Strategische opgave 'Opdrachtverlening aan gemeenschappelijke regelingen'

100

100

100

Algemene dekkingsmiddelen

Verlagen post onvoorzien

99

99

99

99

Deels vrijval strategische ambities

100

Deels vrijval reservering indexatie

550

900

Subtotaal

948

1.598

723

723

Stand 2e Begrotingswijziging 2023

1.068

1.637

1.591

-1.949

Minus incidentele uitgaven en inkomsten

1.014

1.605

1.458

1.171

Stand gewijzigde Begroting 2023-2026: structureel evenwicht

54

31

133

-3.120

 
Na het doorvoeren van de ombuigingen ontstaat in de jaren 2023-2025 een structureel saldo.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11