Home

Algemeen

Van Programmabegroting naar 1e Begrotingswijziging 2023

Eind september is de Programmabegroting 2023-2026 gepubliceerd. De begroting is opgesteld op basis van de Kadernota 2023-2026, actualisatie van een aantal posten de uitkomsten van de Meicirculaire 2022. In deze '1e Begrotingswijziging 2023' is de (financiële) doorvertaling opgenomen van het raadsakkoord 'Samen voor Lisse'.

In de Programmabegroting 2023-2026 hebben we rekening gehouden met structureel € 520.000 per jaar voor de ambities uit het raadsakkoord en hebben we voorgesteld om een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de gehele periode uit de algemene reserve voor de uitvoering van het raadsakkoord. Het onttrekken van de daadwerkelijk benodigde bedragen worden pas begroot als een opdracht wordt uitgewerkt. Als laatste is er een jaarlijks investeringskrediet van € 455.000 per jaar beschikbaar.

Dit houdt in dat we in de 1e Begrotingswijziging 2023 de structurele effecten van de financiële doorvertaling van het raadsakkoord verwerken ten laste van het bedrag van € 520.000. Incidentele opdrachten die in 2023 worden opgepakt, worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Opdrachten die later starten, worden op een later moment voorgelegd aan de raad.

Totaaloverzicht financiële doorvertaling raadsakkoord

In onderstaand overzicht is het totaaloverzicht van de financiële doorvertaling van het raadsakkoord opgenomen. Per programma zijn alle opdrachten en voorstellen opgenomen en is per jaar inzichtelijk of de uitgaven jaarlijks terugkomen (structureel) of eenmalig in 2023. We beginnen met de stand van de Programmabegroting 2023-2026. Onder punt 1 zijn alle opdrachten en andere voorstellen opgenomen die in 2023 gaan starten. In totaal wordt voor 2023 aan € 1.191.000 aan budget gevraagd om aan de slag te gaan met de uitvoering van het raadsakkoord.

Onder punt 2 in de tabel is opgenomen welke andere dekking gebruikt wordt, behalve de inzet van het budget van € 520.000 en de algemene reserve. Onder punt 3 is aangegeven welke posten structureel gedekt worden vanuit het budget van de strategische ambities van € 520.000. Onder punt 4 is opgenomen welke posten uit de algemene reserve worden gedekt.
 

Bedragen x € 1.000, - is een nadeel

2023

2024

2025

2026

Stand Programmabegroting 2023-2026

120

38

868

-2.672

1. Doorvertaling raadsakkoord

Programma 1 Samenleven

Vernieuwde aanpak schuldsanering

-30

Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken

-40

Praktijkondersteuner jeugd

-60

-60

-60

-60

Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra

-80

Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein

-47

Stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving

-25

Vernieuwing algemene subsidieverordening

-30

Totaal Programma 1

-312

-60

-60

-60

Programma 2 Leefomgeving

Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak

-60

Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen

-27

Versterken beleidsveld Wonen

-28

-28

-28

-28

Transitie inhuur naar formatie: Planvorming

-119

-119

-119

-119

Versterken van het beleidsveld Duurzaamheid

-56

-56

-56

-56

Versterken van het beleidsveld Mobiliteit

-42

-42

-42

-42

Uitvoering 'Operatie Steenbreek' in eigen regie

-15

-15

-15

-15

Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte

-50

Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid

-30

Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden

-30

Totaal Programma 2

-456

-259

-259

-259

Programma 3 Bedrijvigheid

Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap

-33

Versterken van het beleidsveld Economie

-22

-22

-22

-22

Versterken van het beleidsveld Economie - Economische agenda Duin- en Bollen

-24

Inhuur projectmanager centrumaanpak

-100

Structurele kosten centrumaanpak

-40

-40

-40

-40

Stimuleren recreatie en toerisme water

-30

Uitvoering motie realisatie camperplaatsen

-35

Totaal Programma 3

-284

-62

-62

-62

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid

-50

Totaal Programma 4

-50

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving

-22

-22

-22

-22

Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie

-67

-67

-67

-67

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-89

-89

-89

-89

Subtotaal opdrachten en voorstellen raadsakkoord

-1.191

-470

-470

-470

2. Dekking bestaande middelen

Programma 2 Leefomgeving

Inkomsten rijk Duurzaamheid

56

56

56

56

Totaal Programma 2

56

56

56

56

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking eigen personeel uit planvorming

119

119

119

119

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

119

119

119

119

Subtotaal dekking bestaande middelen

174

174

174

174

3. Dekking uit budget strategische ambities

Programma 1 Samenleven

Praktijkondersteuner jeugd

60

60

60

60

Totaal Programma 1

60

60

60

60

Programma 2 Leefomgeving

Versterken van het beleidsveld Mobiliteit

42

42

42

42

Uitvoering 'Operatie Steenbreek' in eigen regie

15

15

15

15

Versterken beleidsveld Wonen

28

28

28

28

Totaal Programma 2

85

85

85

85

Programma 3 Bedrijvigheid

Versterken van het beleidsveld Economie

22

22

22

22

Structurele kosten centrumaanpak

40

40

40

40

Totaal Programma 3

62

62

62

62

Algemene dekkingsmiddelen

Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving

22

22

22

22

Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie

67

67

67

67

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

89

89

89

89

Subtotaal

296

296

296

296

4. Dekking uit de algemene reserve

Programma 1 Samenleven

Vernieuwde aanpak schuldsanering

30

Onderzoek jongeren ontmoetingsplekken

40

Actualisatie accommodatiebeleid en inventarisatie locatie buurtcentra

80

Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein

47

Stimuleren/faciliteren inzet dementie-vriendelijke samenleving

25

Vernieuwing algemene subsidieverordening

30

Totaal Programma 1

252

0

0

0

Programma 2 Leefomgeving

Participatief ontwikkeling en onderhoud duurzame inrichting openbare ruimte

50

Participatie bij Integraal Veiligheidsbeleid

30

Voorstel juridische mogelijkheden versnelling leegstaande panden derden

30

Onderzoek en proces BOB-model hoogbouw en gebiedsaanpak

60

Voorstel tijdelijke versnelling realisatie tijdelijke woningen

27

Totaal Programma 2

197

0

0

0

Programma 3 Bedrijvigheid

Inhuur projectmanager centrumaanpak

100

Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap

33

Versterken van het beleidsveld Economie - Economische agenda Duin- en Bollen

24

Stimuleren recreatie en toerisme water

30

Uitvoering motie realisatie camperplaatsen

35

Totaal Programma 3

222

0

0

0

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbeteren fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid

50

Totaal Programma 4

50

0

0

0

Subtotaal

720

0

0

0

Stand Begroting 2023-2026

120

39

868

-2.672

Minus incidentele uitgaven en inkomsten

1.014

1.605

1.458

1.171

Stand Begroting 2023-2026: structureel evenwicht

-894

-1.567

-590

-3.843

De vertaling van het raadsakkoord leidt niet tot een ander (structureel) resultaat ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026, omdat de vertaling van het raadsakkoord deels al structureel voorzien was in de programmabegroting en deels worden deze gedekt door onttrekkingen aan de algemene reserve. Daarmee zijn wel de getallen per programma veranderd, maar heeft dit geen invloed op het resultaat of het structureel evenwicht. Er is nog steeds sprake van een negatief structureel evenwicht. Zoals aangegeven wordt door middel van de 2e Begrotingswijziging 2023 de begroting van Lisse materieel en structureel in evenwicht gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11