Programma 2 Leefomgeving

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbare ruimte
We willen de (leef)omgeving voor bewoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. Wij bereiden Lisse voor op klimaatveranderingen en ontwikkelen een toekomstbestendig actieplan. De inrichting van de buitenruimte speelt hierbij een cruciale rol.

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om de inzameling van afval te verzorgen. We stimuleren de circulaire economie. Op basis van de evaluatie van het afvalbeleidsplan optimaliseren we de afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast voeren we samen met een eigen servicedienst van HLTsamen het dagelijks beheer en onderhoud uit van de openbare ruimte.

Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren moeten we keuzes maken in de ambities. Diverse ambities leiden tot een verhoging van beheer- en onderhoudskosten, tenzij beheer door bewoners toeneemt of een andere vorm van compensatie wordt gevonden. Binnen het lopend beheer en in de projecten zetten we ons maximaal in om doelstellingen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie te realiseren met de beschikbare middelen.

Duurzaamheid
Lisse wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van de aarde: we maken verantwoord gebruik van beschikbare hulpbronnen, we koesteren onze natuur en het milieu en we zorgen voor een maatschappij voor iedereen. Wij gaan uit van duurzaamheid in brede zin, ofwel van harmonie in sociale, fysieke en economische duurzaamheid. Het gaat daarbij om de combinatie van de drie P’s: people , planet en profit . Als deze drie vormen van duurzaamheid in evenwicht zijn, is er sprake van een echt duurzame ontwikkeling. Uitgangspunt is dat we in de behoeften van de huidige generatie voorzien zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Duurzaamheid is een maatschappelijke missie van en voor iedereen. Duurzame ontwikkeling moet dan ook breed gedragen worden: betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is erg belangrijk. De gemeente heeft beperkte invloed en middelen ter beschikking om veranderingen te bewerkstelligen. De gemeente zet de eigen mogelijkheden  effectief, efficiënt en met inspiratie in om Lisse te verduurzamen. Dit doen wij als volgt:

 • De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners, bedrijven, bezoekers, maatschappelijke partners, buurtgemeenten en regionale samenwerkingen om actief te werken aan een duurzame samenleving; met kennis, netwerken en geld als dat effectief bijdraagt aan onze duurzame doelstellingen.
 • De gemeente benut haar verbindingen en relaties waar mogelijk om duurzaamheid bij alle partnerpartijen te bevorderen.
 • De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld. De organisatie werkt duurzaam en richt zich bij de uitvoering van reguliere gemeentelijke taken en diensten op duurzaamheid waar dat maar mogelijk is.

Energietransitie: van beleid naar uitvoering
Eind 2021 heeft de raad de Lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte vastgesteld. Vanuit deze heldere visie en strategie werken we door naar het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt een gids voor de weg die we al met elkaar zijn ingeslagen.
De gemeente heeft in haar regierol ook een belangrijke taak in het faciliteren van deze transitie. Samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we aan het behalen van onze doelen. Omdat de (energie)wereld verandert waar we bij staan, blikken we niet al te ver vooruit, maar beginnen we met wat we nu weten en kunnen. Dit doen we vanuit het vertrouwen dat we daarmee een goed onderbouwde stap zetten naar het behalen van onze doelstellingen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de werkelijkheid ons zal inhalen. We timmeren daarom niet alles dicht en houden ruimte voor ontwikkelingen en innovaties. Met het integrale uitvoeringsplan ambiëren we een goed begin te maken om de energietransitie stevig te verankeren in ons denken en doen, zowel bij inwoners en ondernemers als bij de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur.

Budgettering
De raad heeft voor de aankomende jaren werkbudget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de energie-/warmtetransitie. Om de ingezette lijn te kunnen voortzetten, is er voor de jaren 2022 en 2023 ook een werkbudget Duurzaamheid van €60.000 per jaar beschikbaar. Duurzaamheid vormt op termijn een nog structureler onderdeel van onze werkprocessen. De verwachting is dat het onderwerp verder geïntegreerd wordt in de werkwijze van de afzonderlijke (beleids-)afdelingen en zodoende vast onderdeel wordt van de budgetten. Voor 2022 en 2023 zijn aldus nog aanvullende middelen nodig.

Regionale programma’s groen en recreatie
In de Duin- en Bollenstreek wordt een nieuw uitvoeringsprogramma ‘Groen en Recreatie’ ontwikkeld met projecten op het gebied van groen en recreatie. De Duin- en Bollenstreek ligt in het Nationaal Park Hollandse Duinen wat koppelkansen biedt voor marketing en toeristische ontwikkelingen.
In Holland Rijnland wordt gewerkt aan het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. In 2023 ronden we lopende projecten af en, indien er een nieuw programma is vastgesteld, starten we nieuwe projecten op. Ook hier geldt dat ambities en projecten mogelijk een verhoging van de beheer- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een aantrekkelijke gemeente met specifieke aandacht voor groen, milieu, biodiversiteit en beweging.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We gaan verder met het integreren van alle opgaven in het actualiseren en uitvoeren van beleid, projecten, beheer en uitvoeringsprogramma’s.

A2

In 2022 gaan we verder met het optimaliseren van assetmanagement (kapitaalgoederen) als basisprincipe voor beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Dit houdt in:

 • Optimaliseren en harmoniseren van de data van onze kapitaalgoederen.
 • Opleidingen assetmanagement.
 • Optimaliseren en harmoniseren van de werk- en beleidsprocessen.

A3

We voeren het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma ‘Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte’ uit.

A4

We voeren het beheerplan ‘Groen’ c.q. uitvoeringsprogramma uit. We integreren de volgende onderdelen:

 • Vitaliteit en gezondheid van inwoners door doelstellingen op te nemen voor het verminderen van onder andere hittestress.
 • Het inzetten van groen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen (klimaatadaptatie).
 • Droogtebestendige groeiplaatsen en boom- en plantensoorten waar nodig.
 • Maatregelen voor toename van biodiversiteit.

A5

We zorgen voor gerichte communicatie aan de inwoners over hun eigen invloed op de leefomgeving (bijvoorbeeld over de trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening ten behoeve van waterberging).

A6

We leveren een bijdrage aan een (mogelijk) nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie ‘Rijke Groenblauwe Leefomgeving’ van de provincie Zuid-Holland.

A7

We stellen een visie ‘Flora en fauna’ (biodiversiteit) op die aansluit op de gemeentelijke omgevingsvisie en gebiedsprogramma’s. We integreren de volgende onderdelen:

 • Kansenkaarten flora en fauna.
 • Inzicht in (ecologische) groenblauwe structuren en daarbij behorende ontwikkelkansen en -risico’s.

Vervolgens wordt naar aanleiding van de visie een uitvoeringsprogramma ‘Biodiversiteit’ opgesteld.

A8

We actualiseren het beleidsplan ‘Civiele kunstwerken’. Daarbij verkennen we de opties in materiaalgebruik: zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2-voetafdruk.

A9

Het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma ‘Groen en Recreatie’. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A10

We geven uitvoering aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.

A11

We zetten het vervangingsplan LED door. Hierbij zetten we in op het gebruik van slimme LED-verlichting.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Lisse circulair in 2050.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

Afvalcommunicatie en -voorlichting: op basis van het afvalbeleidsplan geven we voorlichting om bewustzijn te creëren over een duurzame omgang met afval. Dit stimuleert inwoners tot afvalscheiding en hergebruik.

B2

We voeren gerichte optimalisaties door op basis van in 2020 uitgevoerde metingen over afvaldumpingen en bijplaatsingen ter bevordering van afvalscheiding.

B3

We doen onderzoek naar een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat 3.0 die past in de context van een circulaire economie.

B4

Jaarlijks voeren we sorteeranalyses uit naar de samenstelling van het gescheiden en ongescheiden afval. Met die uitkomsten verrichten we gerichte
optimalisaties en voeren we eventuele beleidswijzigingen door ter bevordering van afvalscheiding.

B5

We ronden het onderzoek af naar uniforme tarieven voor straatreiniging, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding.

B6

We onderzoeken de mogelijkheden om met ondernemers afspraken te maken over een ‘Afvalbeleid voor ondernemers’, specifiek voor de ondernemers in het winkelgebied. 

B7

We actualiseren het beheer- en onderhoudsplan ‘Ondergrondse containers’ en stellen een investeringsplan op.

B8

We gaan het VAB-terrein herinrichten.

B9

We borgen en passen, waar nodig, het nieuwe grondstoffen-beleid aan (VANG=Van Afval Naar Grondstof), met specifieke aandacht voor de ontwikkelingen van de milieudoelen van VANG 2025, waaronder het doel van een maximum van 30 kg restafval per inwoner per jaar.

B10

We werken aan het integreren van circulariteit in onze aanbestedingstrajecten. Hierin verwerken we als uitgangspunt het principe ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een klimaatbestendige openbare ruimte.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

D1

We werken een maatregelenpakket uit voor klimaatadaptatie op basis van de in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan, ook wel het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) genoemd. Hierbij kijken we naar combinaties met reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen.
Daarbij hoort het inzichtelijk maken van kansen en risico’s voor samenwerkingen en bijdragen op gebied van klimaatadaptatie vanuit Rijk, provincie en andere partijen. Hierbij kijken we ook naar wat organisatorisch nodig is om in te spelen op deze kansen en risico’s.

D2

We stellen in samenwerking met verbonden gemeenten en partijen in 2022 een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen op voor een ecologische verbindingszone langs de trekvaart, waarbij de haalbaarheid van de uitvoering wordt getoetst op onder meer kosten, kansen en meerwaarde.

D3

We stellen een integraal waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma op (Programma Water en Klimaatadaptatie PKWA) waarin ook een maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen. In dit plan gaat ook aandacht uit naar meer biodiversiteit in bermen en oevers.

D4

We voeren de bewustwordingscampagnes over biodiversiteit en klimaatadaptatie uit (waaronder ‘Operatie Steenbreek’): op basis van de gelijknamige landelijke campagne voeren we jaarlijks bewustwordingscampagnes uit die zijn gericht op het vergroenen van de woonomgeving (waaronder daken en tuinen).

D5

We actualiseren jaarlijks de leidraad ‘Duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte’ aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

D6

We maken de gevolgen, risico’s en kansen van de komst van de Wet natuurbescherming (Wnb) inzichtelijk. We verkennen de haalbaarheid van het organisatorisch en juridisch implementeren van noodzakelijke aanpassingen om aan de wet te voldoen.

7

We optimaliseren de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland bij het invullen van de (milieu-taken.

D8

We onderzoeken de gevolgen van het overnemen van de bodemtaken. De financiële dekking voor klimaatadaptatie en bodemtaken is voor een groot deel te vinden in de meicirculaire, waarin dit geld al gelabeld is.

D9

We gaan verder met het toepassen van een aantal klimaatadaptieve maatregelen in beheerprojecten voor wegen en riool:

 • In de Poelpolder wordt in de aankomende jaren het riool vervangen en het verhard oppervlak afgekoppeld. Daarbij wordt het oude riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel waar het hemelwater afzonderlijk wordt afgevoerd.
 • Door de voorgenomen gefaseerde ophoging in de aankomende jaren van het zuidelijk deel van de zettingsgevoelige wijk Meerenburgh vermindert de kwetsbaarheid tegen wateroverlast.

Aan de hand van een integrale afweging kan nog besloten worden of er koppelkansen zijn voor een bredere klimaatadaptieve herinrichting bij de uitvoering van deze projecten. Dit brengt de bredere kansen, mogelijkheden en risico’s op gebied van klimaatadaptatie in zicht.

D10

In 2022 brengen we de gemeentelijke water- en bodemstructuren in beeld.
Vervolgens stellen we een plan op voor de uitvoering van (toekomstige) bodemtaken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het opwekken van 165 TJ (46%) duurzame elektriciteit in 2030.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

E1

We stimuleren de ontwikkeling van zonnepanelen op daken. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

E2

We doen nader onderzoek naar de opwekking van elektriciteit in de eigen gemeente. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

12% energiebesparing in 2025 en 15% energiebesparing in 2030, in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

F1

We geven bewoners en ondernemers duidelijkheid over de warmtetransitie, maken hen bewust en stimuleren hen om in actie te komen. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

F2

We hebben voor 2025 inzicht in hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Lisse. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

F3

We maken inzichtelijk waar inwoners ook na 2050 gebruik kunnen maken van het gasnet en waar we op termijn streven naar een warmteoplossing zonder gasnet. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

F4

We spelen de komende jaren slim in op de nieuwste inzichten en technieken.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
Meerlanden N.V.
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Werkvoorziening Kust, Duin- en Bollenstreek - MareGroep

Hoogheemraadschap Rijnland
Provincie Zuid-Holland
Buurgemeenten
Inwoners
Bedrijven

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11