Programma 2 Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling richt zich op het (her)ontwikkelen van een locatie tot een nieuw gebied met een zo hoog mogelijke kwaliteit  van wonen, werken, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en groen en voldoende ruimte voor recreëren  om tot ontwikkeling en bloei te komen, waarbij de verschillende belangen elkaar versterken.

De gemeente heeft in haar omgevingsvisie ambities vastgesteld voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Actuele ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van het gemeentelijk bestuur hebben echter direct effect op de haalbaarheid van plannen en initiatieven, wat gebiedsontwikkeling steeds gecompliceerder maakt. Om de hoogst haalbare (omgevings-)kwaliteit te realiseren, zijn flexibiliteit en wendbaarheid geboden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Gebiedsontwikkeling in lijn met de omgevingsvisie ‘Levendig Lisse’, waarin een gezonde en veilige fysieke leefomgeving het uitgangspunt is.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We stimuleren en faciliteren initiatieven en plannen die bijdragen aan de ontwikkelrichtingen van de omgevingsvisie. Deze worden gemonitord en geëvalueerd in het kader van de beleidscyclus van de Omgevingswet.

A2

We vullen de eigen grondposities, zoals Geestwater, Greveling-Zuid en vrijkomend maatschappelijk vastgoed, afgaande op de actuele woonbehoefte. We doorlopen de processen zo vlot mogelijk.

A3

We zetten het kader voor duurzame gebiedsontwikkeling (DGO) in bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven. Met het DGO streven we naar de hoogst mogelijke ambities voor duurzame gebiedsontwikkelingen met de thema's: energietransitie, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, natuur en milieu, gezondheid en veiligheid en circulaire economie.

A4

We stellen een gebiedsvisie op voor de Rooversbroekpolder als verdere uitwerking van de omgevingsvisie en als basis voor juridische vertaling in het omgevingsplan en handreiking voor initiatieven. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.  

A5

We onderzoeken of er woningen toegevoegd kunnen worden binnen het stedelijk gebied, door het transformeren van bedrijventerreinen tot gebieden voor wonen en werken. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.  


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11