Programma 2 Leefomgeving

Maatschappelijk vastgoed

Ons doel is de gemeentelijke vastgoedportefeuille optimaal in te zetten voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het mede om de inzet van accommodaties van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Om goed te kunnen aansluiten op de maatschappelijke vraag en ruimtelijke ontwikkelingen streven we naar een goede balans in de vastgoedportefeuille in omvang, samenstelling en spreiding.

Het maatschappelijk vastgoed legt beslag op de ruimte en de ruimtelijke ontwikkeling van bepaalde locaties. Tegelijkertijd behoort verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed – van bestaande en nieuwe vastgoedobjecten – tot onze opgaven. Door de maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame opgaven met elkaar te verbinden en te bundelen, maken we per vastgoedobject een weloverwogen en integrale afweging. De kaders die zijn vastgesteld bij de herziening van het accommodatiebeleid (2016), het grondbeleid en onze duurzaamheidsambitie vormen hiervoor de basis.

Lisse moet structureel bezuinigen op het accommodatiebeleid. Maar de gemeente wil ook investeren in haar inwoners en hun leef- en werkomgeving door een goed voorzieningenniveau in stand te houden. Het is een uitdaging om in dit spanningsveld een goede balans te vinden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het efficiënt en effectief inzetten van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en de accommodaties van derden.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We voeren het richtinggevend plan bezuinigingen accommodaties 'Stenen voor stenen' uit.

A2

We faciliteren en stimuleren het bij elkaar brengen/clusteren van functies en activiteiten.

A3

We investeren in de samenwerking tussen instellingen/organisaties en verenigingen om elkaar te versterken in efficiënt gebruik van locaties en voorzieningen.

A5

We vernieuwen de beheer- en exploitatieovereenkomsten van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.

A6

We geven uitvoering aan de opdracht om het pand (De Greef) locatie Ruishornlaan 21 en het pand op de locatie Bondstraat 13 te herontwikkelen/af te stoten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Herontwikkeling van vrijkomend maatschappelijk vastgoed.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

We herbestemmen en herontwikkelen locaties van vrijkomend vastgoed volgens de uitgangspunten die aan de raad zijn gecommuniceerd in maart 2021.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

Wij onderzoeken en prioriteren verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentehuis, sportaccommodaties en sociaal culturele accommodaties. Op basis van de uitkomsten leggen we vervolgstappen en acties voor ter besluitvorming.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Realisatie van de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie FC Lisse en herinrichting van het parkeerterrein van sportpark Ter Specke. Plus: realisatie van de ver-/nieuwbouw van de gymzaal aan de Frans Halsstraat.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

D1

We benutten het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en de accommodaties van derden efficiënt en effectief. In 2021 is de nieuwe Ter Specke-hal gerealiseerd en de oude hal afgebroken. In 2022 wordt de accommodatie van FC Lisse en de herinrichting van het parkeerterrein afgerond.


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Huurders/gebruikers
Verenigingen
Woningbouwcorporatie
Sportfondsen
Bescal
FC Lisse
Omwonenden
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11