Programma 2 Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. Deze wet hanteert het beginsel ‘decentraal, tenzij…’. Daardoor ontstaat ruimte voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. Ter voorbereiding op de wet en de nieuwe manier van werken zullen we hiervoor duidelijke kaders opstellen en pilots organiseren. Na het vaststellen van de omgevingsvisie gaan we door met het opstellen van één Omgevingsplan voor de hele gemeente.

De ontwikkelingen binnen het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ zijn nodig om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening vanaf 1 januari 2023). Het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ staat niet op zichzelf. Het heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering.

Aan de hand van een landelijk ontwikkeld financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet na inwerkingtreding in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het standpunt van het Rijk, te weten dat de invoering en uitwerking van de Omgevingswet kostenneutraal kan verlopen, niet realistisch is. We zijn hierover in overleg met het Rijk en komen in 2023 met een voorstel om deze kosten te verlichten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij innovatie, participatie en creativiteit voorop staan.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We geven integraal beleid vorm en geven uitvoering geven aan de beleidscyclus:
-   monitoren en evalueren van initiatieven en plannen die bijdragen aan de omgevingsvisie
-   actualiseren van de omgevingsvisie
-   opstellen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van (uitvoerings-)programma’s

A2

Starten met de vertaling van de omgevingsvisie in een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Lisse gebaseerd op de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

We organiseren bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren.

B2

We werken met serviceformules die uitgaan van de één-loket-gedachte (zie programma 4 ‘Dienstverlening’).

B3

We ontwikkelen kaders voor de vormgeving van (overheids-)participatie onder de Omgevingswet (zie programma 4 ‘Participatie’).

B4

We voeren het strategisch communicatie- en participatieplan uit.

B5

We passen competentieprofielen aan.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

We wisselen kennis uit en werken samen met partners.

C2

We lanceren pilots die aansluiten op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

C3

We realiseren de noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) om nieuwe processen te ondersteunen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland
HECHT (GGD Hollands Midden)
Veiligheidsregio Hollands Midden

Ministerie van Binnenlandse zaken
VNG
Omgevingswet LivingLAB Zuid-Holland (Hogeschool Leiden)
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Omliggende gemeenten
Inwoners en initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11