Programma 2 Leefomgeving

Wonen

Er is een grote vraag naar woningen in Lisse. Veel inwoners en ook mensen van buiten onze gemeente zoeken momenteel een geschikte woning. Zowel in de koopsector als in de sociale en middeldure huursector is de behoefte groot. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, waardoor ook de vraag naar (senioren)appartementen groot is. Het woningaanbod en de ruimte voor nieuwbouw is echter beperkt.

Volgens de provinciale woningbehoefteraming (WBR2021) is de toegestane groei van de woningvoorraad in de regio (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) 6.650 woningen tot 2030. Een deel hiervan moet Lisse realiseren. De voorraadgroei bestaat uit ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Voor een deel zetten we hiervoor gemeentelijke grondposities in. De komende periode werken we aan de realisatie van nieuwe woningen, transformatie, verduurzaming, doorstroming en diversiteit in het woningaanbod.

In het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt’ beschrijven we in drie ambitie hoe we extra aandacht geven aan senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten: 1) ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag, 2) woonwijken en woningen klaar voor de toekomst, en 3) lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap.

De koers op het gebied van wonen hangt onlosmakelijk samen met het sociaal domein en de ruimtelijk ordening. De Nationale Woon- en Bouwagenda is daarbij van invloed op de gemeentelijke taken en mogelijkheden. We actualiseren het woonprogramma en trekken op met partners (zoals ontwikkelaars en woningcorporatie Stek) en inwoners. De focus voor de komende periode ligt op versnelling van de woningbouwproductie, actualisatie van het (woon-)instrumentarium en uitvoering en actualisatie van het woonprogramma. We faciliteren partijen in het zo snel mogelijk doorlopen van procedures en maken afspraken over de voortgang. De gemeente ziet voor zichzelf een regisserende rol: betrokken partners met elkaar verbinden en hen inspireren, bijvoorbeeld in de opgave rondom wonen met zorg.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

Jaarlijks voeren we het meerjarig woningbouwprogramma Lisse uit en monitoren dit om tijdig te kunnen bijsturen.

A2

Jaarlijks stemmen we de programmering en fasering van de woningbouwproductie regionaal af om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren.

A3

We zetten in op een mix van woningen voor – waar mogelijk Lisser – starters, gezinnen en senioren en gericht op doorstroom. Daarbij houden we ook andere doelgroepen in het oog, waaronder spoedzoekers. Zo komt er voor elke inwoner een passende woning binnen bereik.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

We voeren het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt' uit. Het woonprogramma sluit aan op de omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.

B2

We actualiseren de Regionale Woonagenda en het woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het actualiseren van het woonprogramma gaat geleidelijk op in de beleidscyclus van de Omgevingsvisie.

B3

We sluiten meerjarige prestatieafspraken met Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Deze voeren we uit en monitoren we. Dit leidt tot afspraken over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

B4

We implementeren nieuwe taken die voortkomen uit de nationale Woon- en Bouwagenda en regionale woondeals. De rijksoverheid maakt via de provincie prestatieafspraken met gemeenten om tot een gemeentelijke inzet te komen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

We actualiseren in 2023 de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland tot een transparant verdeelsysteem dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.

C2

In 2023 krijgen we inzicht in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers en de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat we voor hen passende huisvesting kunnen realiseren.

C3

Jaarlijks faciliteren we de woonopgave die voortkomt uit de transitie en transformatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We bevorderen initiatieven op dit vlak en anticiperen zo op de toekomstige woonvraag.

C4

Jaarlijks verstrekken we startersleningen, zodat starters hun eerste stap op de koopmarkt kunnen zetten.

C5

We bevorderen initiatieven en faciliteren de woonzorgopgave, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Stimuleren van een duurzame woningmarkt in Lisse gebaseerd op de lokale energiestrategie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

D1

Met het oog op zo duurzaam mogelijke nieuwbouw zetten we in op het realiseren van NOM-woningen (nul-op-de-meter-woningen) bij nieuwbouwprojecten (i.p.v. op de BENG-norm; Bijna Energieneutrale Gebouwen).

D2

Jaarlijks zetten we in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van duurzame nieuwbouw volgens het uitvoeringsprogramma ‘Energietransitie’. Dit zodat de woningvoorraad toekomstbestendig wordt als onderdeel van de portefeuille energietransitie.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Woningcorporatie Stek
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek
Huurders Holland Rijnland
Zorgaanbieders

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11