Programma 2 Leefomgeving

Mobiliteit

In januari 2022 is het Mobiliteitsplan Lisse vastgesteld. Het Mobiliteitsplan is een verdere concretisering van de ambities uit de eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie:

  1. Lisse is bereikbaar
  2. Lisse gaat voor duurzame mobiliteit
  3. Lisse heeft een prettige en veilige leefomgeving
  4. Lisse gaat voor actieve en toegankelijke mobiliteit

Een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid vereisen dat wij beschikken over actuele data over gebruik van infrastructuur en parkeercapaciteit. Hiertoe hebben we in het najaar van 2020 parkeer- en verkeerstellingen verricht. Het is de bedoeling deze data tweejaarlijks te actualiseren. De aanbesteding voor de actualisatie van deze data wordt in 2022 uitgevoerd.

Het versterken van duurzame mobiliteit bereiken we door het stimuleren van duurzame vervoerswijzen. We doelen daarbij zowel op het stimuleren van lopen en fietsen door het verbeteren van voetgangers- en fietsinfrastructuur als op het verbeteren van de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s via het laadpalenbeleid.

Voor het realiseren van een prettigere en veilige leefomgeving willen we de maximumsnelheid op nog meer wegen verlagen naar 30 kilometer per uur. Ook zetten we in op het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers; door structurele aandacht voor verkeersveiligheid, een gerichte aanpak van knelpunten en door in te zetten op gedrag, onder meer via campagnes als ‘School op Seef’, ‘De scholen zijn weer begonnen’ en ‘Aan in het donker’.  

Om de bereikbaarheid te verbeteren werken we nauw samen met onze partners in de omgeving. Hierbij gaat het zowel om het treffen van samenhangende maatregelen als om een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoersbedrijven en het Rijk.
Samen met de provincie, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk werken we aan een pakket maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke duin- en bollenstreek.

Op lokaal niveau verbeteren we de bereikbaarheid door het parkeerbeleid, met name voor het centrum, te actualiseren en daarmee tot een nieuwe parkeernormennota te komen. Met het oog op onze duurzaamheidsambities nemen we de de laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen hierin op.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Betere bereikbaarheid met fiets, openbaar vervoer en auto.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We stellen een uitvoeringsprogramma vast gebaseerd op het in 2022 vastgestelde Mobiliteitsplan Lisse.

A2

We actualiseren de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (als onderdeel van tweejaarlijkse actualisatie).

A3

We geven opvolging aan de (in november 2021 vastgestelde) voorkeursvariant voor een HOV-route over de Sportlaan. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp (VO) en we treffen voorbereidingen voor de benodigde aanpassingen in het bestemmingsplan.

A4

Met het opstellen en uitvoeren van een actueel en gedragen parkeerbeleid dragen we bij aan de bereikbaarheid en het voorkomen van onnodig zoekverkeer. Onderdeel hiervan zijn een evaluatie van de blauwe zone en een geactualiseerde nota ‘Parkeernormen’.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

Met het uitvoeringsprogramma ‘Mobiliteit’ hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties en nemen we maatregelen om deze onveilige situaties op te lossen.

B2

We gaan door met de lopende verkeerseducatie-acties met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Duurzamere mobiliteit.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

We richten ons op uitbreiding van laadlocaties door verdere uitvoering van de beleidsvisie Laadinfrastructuur, zoals in mei 2021 vastgesteld.

C2

In de verdere uitvoering van het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma besteden we nadrukkelijk aandacht aan duurzame vervoerswijzen.

C3

De ambities voor parkeervoorzieningen voor duurzame vervoerswijzen nemen we na vaststelling van het uitvoeringsprogramma op in een nieuw parkeerbeleid.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

D1

Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed naar voren komen in de verschillende processen en projecten rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Bollenstreek. Zo komt er een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn tot stand en kan de uitvoering worden voorbereid.

D2

We geven actief uitvoering aan de Regionale Strategie Mobiliteit.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Regiogemeenten
Gemeente Haarlemmermeer
Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Provincies Noord- en Zuid-Holland
VVN/Fietsersbond/Politie
Vervoerregio Amsterdam
Openbaarvervoerbedrijven
Keukenhof

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11