Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Veiligheidsbeleid
In participatie met inwoners en gebaseerd op de strategische verkenning hebben wij het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 opgesteld. Vanuit dit beleid werken we met jaarplannen: de Veiligheidsjaarplannen. Het veiligheidsbeleid kent een nauwe samenwerking met het sociaal domein, zowel beleidsmatig als vanuit casuïstiek. Wij blijven uitvoering geven aan de veiligheidsjaarplannen. Tegelijk gaan wij in 2023, samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad, aan de slag met het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

Intensieve samenwerking, zowel intern als extern, is de sleutel om huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan en de veiligheid voor de inwoners van Lisse te behouden en te verbeteren. Dit doen we met de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Samenwerking is ook een voorwaarde voor de aanpak van ontwikkelingen als mensenhandel en de relatie tussen ondermijning en zorg. Wanneer we de zorg- en veiligheidsketen met elkaar verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken en inzetten op preventie. De verdere ontwikkeling van het regionaal Zorg- en Veiligheidshuis sluit hierbij aan.

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht vaak niet zichtbaar. Drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude spelen zich vaak buiten ons gezichtsveld af. Er is een landelijke aanpak ontwikkeld om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.
Ook in de gemeente Lisse is sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. We werken daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken en zoveel mogelijk te voorkomen.
In het nieuwe programma ondermijning voor de periode 2022-2024 gaan we uit van drie belangrijke thema’s: 1) drugscriminaliteit, 2) witwassen en 3) arbeidsuitbuiting. Daarbinnen ligt de focus op de pijlers i) signaleren, ii) voorkomen en iii) aanpakken.

De (door)ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning staan centraal. Een toekomstbestendige aanpak van (ondermijnende) criminaliteit vraagt om het versterken van de preventieve aanpak en de verbinding tussen repressie en preventie. Vanuit de brede thema’s zetten we in op de aanpak van vastgoedcriminaliteit, malafide bedrijven, logistieke knooppunten (waaronder bedrijventerreinen), mensenhandel en het voorkomen van jonge aanwas voor criminele organisaties. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en een weerbare overheid. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. De programma-organisatie is een vast onderdeel van de gemeentelijke organisatie geworden.

Toezicht en handhaving
Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen controleren we of gebouwd wordt volgens de vergunning en bouwvoorschriften. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming worden gebruikt. Hiermee gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).  

Voor de periode 2019-2022 doen wij mee aan het project ‘Handhaving Buitengebied’ (ISG). Dit project heeft een uitloop in 2023. Om het bollengebied te behouden, is extra inzet nodig op handhaving in het buitengebied (regionaal afgesproken). In HLT-verband hebben we hiervoor tijdelijk een extra handhaver en juridische ondersteuning ingehuurd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

A1

We maken het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 operationeel in het jaarlijks Veiligheidsjaarplan (2023). Prioriteiten zijn: ondermijning, cybercrime, jeugd en overlast/maatschappelijke onrust, verkeer en buurtbemiddeling. Daarnaast starten wij in 2023 met het proces om tot het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 te komen.

A2

Het KVO Meer en Duin (Keurmerk Veilig Ondernemen) is in uitvoering, in samenwerking met de ondernemers. Ondernemers, politie en gemeente werken samen aan een veilig ondernemersklimaat.

A3

We actualiseren de Algemeen Plaatselijke Verordening (alleen juridisch/technisch indien noodzakelijk).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Duurzame oplossingen door veiligheid en zorg te combineren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

B1

De Zorg- en veiligheidstafel Jeugd is een vast onderdeel geworden in de aanpak Jeugd. Jongeren over wie een van de partners zorgen heeft, worden integraal besproken aan de Zorg- en veiligheidstafel om gezamenlijk te bekijken wat de beste aanpak is. Voor overlastgevende jeugd kiezen we voor outreachend jongerenwerk, in nauwe samenwerking met de boa’s, inwoners en politie.

B2

We pakken multiproblematiek aan door veiligheid en zorg te combineren. Dit vraagt om ontschotting op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc.: problematiek integraal aanpakken).

B3

We voeren de Wet verplichte GGZ uit.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

C1

Speerpunten 2023: aanpak van hennepteelt en drugshandel, het sluiten van maatschappelijke coalities, focus op sleutelpersonen en het voorkomen van jonge aanwas.

C2

Signaleren: onder meer preventief toezicht en integrale controles, (door)ontwikkelen van datagedreven werken en blijvend investeren in awareness via trainingen en (publieks)campagnes.

C3

Voorkomen: verder bouwen aan een weerbare organisatie en samenleving, met  een preventieve aanpak (arbeidsuitbuiting en jonge criminele aanwas, KVO) en barrières opwerpen in beleid (zoals APV en BIBOB-beleid).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Omschrijving

D1

We voeren het handhavingsbeleid 2019-2022 uit op basis van handhavingsprogramma's (prioriteiten zijn onder andere APV en BWT-toezicht en handhaving). In 2023 stellen we nieuw handhavingsbeleid op.

D2

We bereiden veranderingen voor in de VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de invoering van de Omgevingswet.

D3

We voeren het project ‘Handhaving Buitengebied 2019-2022’ over ruimtelijke duurzaamheid uit. Dit project heeft een uitloop in 2023. We pakken toezicht en handhaving rond illegale bouw en gebruik in het buitengebied intensief op voor behoud van het Bollengebied.


Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Hollands Midden
Omgevingsdienst West Holland

Politie, GHOR, CJG/JGT, Veiligheidshuis Hollands Midden, Brijder, Halt
Welzijnskwartier, Reclassering, OM, RIEC, Belastingdienst, onderwijs, woningcorporatie, Jeugdbescherming West, ondernemers

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11