Programma 2 Leefomgeving

Kaderstellende stukken

·   Wet veiligheidsregio’s
·   Regionaal Crisisplan

·   Integraal Veiligheidsbeleid Lisse 2020-2023
·   Handhavingsuitvoeringsprogramma

·   Algemene Plaatselijke Verordening Lisse
·   Drank- en horecaverordening 2014
·   Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
·   Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
·   Prestatieafspraken Wonen Lisse

·   Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland

·   Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland in het werkplan
·   Wegenbeleidsplan Lisse 2017-2021
·   Visie Ruimte en Mobiliteit provincie Zuid-Holland
·   Regionale Strategie Mobiliteit 2021 Holland Rijnland

·   Beleidsregel Parkeernormen 2019

·   Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022

·   Beleidsplan Civiel Kunstwerken 2018-2022
  
·   Beleid Laadinfrastructuur 2021

·   Regionale Omgevingsagenda, 2021 Holland Rijnland

·   Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland 2021

·   Nota Grondbeleid Lisse

·   Woonvisie Lisse 2020-2024

·   Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017

·   Verordening Erfgoedcommissie Lisse 2019
·   Integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021
·   Bomenbeleidsplan 2014-2030

·   Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma 2016-2020

·   Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

·   Richtinggevend plan Duurzaamheid Lisse 2040
·   Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit
·   Wet Milieubeheer (Wmb)
·   Herziening accommodatiebeleid 2016

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2022 15:37:12 met de export van 12/21/2022 15:32:11